You are here

ANTRENÖRLERİN SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF ACHIEVEMENT MOTIVATION IN SPORTS OF COACHING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, to compare the achievement motivation in sport of trainers who work in sports federations, Izmir and Manisa Youth Services and Provincial Directorate of Sports was aimed. The population of the research consisted of trainers who work in the sports federations in Ankara and the field service of Ministry of Sports in 2011. The sample group composed of 202 volunteer coaches working in sports federations in Ankara and the Youth Services and Provincial Directorate of Sports in Izmir and Manisa. Sport-Specific Achievement Motive Scale that was developed by Willis (1982) was used to determine coaches’ achievement motivations special to sports. The scale is a five point likert scale consisting of choices “never, very little, sometimes, quite a lot and always”, 40 questions and three subtitles in total. T test and ANOVA were used in statistical analysis of the independent variables. The averages of coaches’ power motive were generally found high. According to the institutions, power motive of coaches working in İzmir was found high (p<0.05). Power and success motive of covenanted coaches were found high in comparison of the working positions (p<0.05). Significant differences were found in subscale scores of success motive according to the comparisons of age, gender and working years of coaches (p<0.05). No significant differences were found between the branch of sports, marital status, education levels, years of working as a coach, the number of jobs and wage taken from institution, and success motive of coaches (p>0.05). In conclusion, the average of success motive of coaches is high. Power motive of the coaches working in the Younth Services and Provincial Directorate of Sports in Izmir is higher and both power and success motive of covenanted coaches are higher than permanent coaches. Coaches can succeed by training and motivating the athletes, so they should motivate them and maintain this motivation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, spor federasyonları, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan antrenörlerin, spora özgü başarı motivasyonun karşılaştırılması amaçlandı. Araştırmanın evrenini 2011 yılında Ankara’daki spor federasyonlarında ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan antrenörler oluşturdu. Örneklem grubu ise Ankara’daki spor federasyonlarında, İzmir ve Manisa ’daki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan toplam 202 gönüllü antrenörden meydana geldi. Antrenörlerin spora özgü başarı motivasyonlarının belirlenmesinde Willis (1982) tarafından geliştirilen “Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği” (SÖBMÖ) kullanıldı. Toplamda 40 sorudan ve 3 alt başlıktan oluşan ölçek “hiçbir zaman, çok az, bazen, oldukça fazla ve her zaman” şeklinde ifade edilen beşli likert tipindedir. Bağımsız değişkenlerin istatistikî analizinde t- testi ve ANOVA kullanıldı. Antrenörlerin genel olarak güç gösterme güdüsü ortalamaları yüksek bulunmuştur ( x =4.01). Çalıştıkları kurumlar açısından bakıldığında, İzmir ilinde görev yapan antrenörlerin güç gösterme güdüleri yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalıştıkları pozisyonlar açısından bakıldığında, sözleşmeli antrenörlerin güç gösterme güdüsü ve başarıya yaklaşma güdüsü yüksektir (p<0.05). Antrenörlerin yaş, cinsiyet ve kurumda çalışma yılları açısından başarı motivasyonu alt boyutları puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). Sportif branş, medeni durum, eğitim durumu, antrenör olarak çalışma yılı, çalıştığı iş sayısı ve kurumdan alınan maaş değişkenleri ile antrenörlerin başarı motivasyonu arasında istatistiksel olarak farklılıklar tespit edilememiştir (p>0.05). Sonuç olarak, antrenörlerin güç gösterme güdüsü ortalaması yüksektir. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışan antrenörlerin güç gösterme güdüleri; sözleşmeli olarak görev yapan antrenörlerin ise, hem güç gösterme güdüsü ve hem de başarıya yaklaşma güdüsü, kadrolu antrenörlerden yüksektir. Antrenörler, sporcularına verdikleri eğitim ve yüksek motivasyonla, başarıyı elde edebilirler. Bu nedenle antrenörlerin, sporcularını motive edici yaklaşımlarda bulunmaları ve bu durumu korumaları gerektiğini düşünmekteyiz.
51-62

REFERENCES

References: 

ABAKAY, U. ve KURU, E. (2010). “Profesyonel
Ve Amatör Futbolcuların Statü Değişkeni
Açısından Başarı Motivasyonu Farklılıkları”,
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Dergisi, 4(3): 186-191
61
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2013 Sayı: 06 Cilt: 3 Winter January - February- March 2013 Volume:03 Issue:06 Jel: M10, M12, M59
www.sstbdergisi.com
ID:49 K:74
ARSLAN A. (2000). “Türkiye Profesyonel 1.
2. 3. Ligi ve Amatör Takımların Başarı
Motivasyonu Farklılıkları ve Sportif Tecrübe
Dağılımları Üzerine Bir Araştırma”, Gazi
Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek
Lisans Tezi, Ankara, 16-27.
ARSLAN A. KURU E. (2002)“Profesyonel ve
Amatör Futbolcuların Başarı Motivasyonu
ve Sportif Tecrübe ile İlişkisi”. Gazi Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2): 23-30.
AKTOP A., ERMAN K.A. (2002). “Takım ve
Bireysel Sporcuların Başarı Motivasyonu
Benlik Saygısı ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin
Karşılaştırılması”, 7. Uluslar arası Spor
Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, Antalya,
153-155.
AKTOP, A. ve ERMAN, K.A. (2006). “Relationship
Between Achievement Motivation, Trait
Anxiety And Self-Esteem”, Biology of Sport,
23(2):127-141.
ARMAĞAN İ. (1982). “Sporun Toplum Bilimsel
Temelleri”, Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi
ve Spor Yayınları, İzmir, 36.
AKTAŞ, Z., ÇOBANOĞLU, G.,YAZICILAR, İ., ve
ER, N. (2006). “Profesyonel Basketbolcularda
Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin
Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması”,
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, IV (2): 55-59
CAN, Y., GÜVEN, H., SOYER, F., DEMİREL,
M., BAYANSALDUZ, M., ŞAHİN, K. (2009).
“Elit Taekwondo sporcularında Aile-Antrenör-
Kulüp Desteği Ve Başarı Motivasyonu
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2):240-252.
COX R.H. (1990). “Sport Psychology”, Concepts
and Applications; Second Edition,195-197.
ENGÜR, M. (2002). “Elit Sporcularda Başarı
Motivasyonunun, Durumluk Kaygı Düzeyleri
Üzerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, İzmir,
31-32
ER, N., ÇOBANOĞLU, G., ER, G., ZEKİOĞLU,
A., YAZICILAR, İ. (2003) “Sporda Başarı
Motivasyonunun Cinsiyetler Açısından
Analizi”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal
Alanlar Kongresi Poster Bildiri Kitabı,
Ankara, 459-464
ERMAN, A.K., ŞAHAN, A. VE CAN, S. (2004).
Sporcu Bayan ve Erkeklerin Spora Özgü
Başarı Motibasyonlarının Karşılaştırılması,
10th ICHPER SD European Congress & TSSA
8th International Sport Science Congress,
17-20 November, Antalya.
HAYASHI, C.T.(1996). “Achievement Motivation
Among Anglo-American and Hawaiian Male
Physical Activity Participants; Individual
Differences and Social Contextual Factors”,
Journal of Sport and Exercise Psychology,
18;194-215
KILINÇ, M. ULUCAN, H. KAYA, K. ve
TÜRKÇAPAR, Ü.(2011). Takım Sporu
Yapanların Motivasyon Düzeylerinin Farklı
Değişkenlere Göre İncelenmesi, Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
Cilt 11(2); 133-144
KHAN, Z., HAIDER, Z. AHMAD, N. Ve KHAN,
Z. (2011). “Sports Achievement Motivation
62
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2013 Sayı: 06 Cilt: 3 Winter January - February- March 2013 Volume:03 Issue:06 Jel: M10, M12, M59
www.sstbdergisi.com
ID:49 K:74
and Sport Competition Anxiety:A Relationship
Study”, Journal of Education and Practice,
ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X
(Online), Vol 2(4).
SEÇEN, M. (2005). Çukurova Üniversitesindeki
Araştırma Görevlilerinin Motivasyonu,
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
SOYER, F., CAN, Y., GÜVEN, H., EHRGÜNER,
G., BAYANYALDIZ, M. VE TETİK, B.
(2010). Sporculardaki Başarı Motivasyonu
ile Takım Birlikteliği Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi, Cilt:7(1); 225.
TİRYAKİ, Ş. (2000). “Spor Psikolojisi, Kavramlar,
Kuramlar ve Uygulama”, Eylül Kitap ve
Yayınevi, Mersin, 96-97.
TİRYAKİ Ş., ve GÖDELEK E. (1997), “Spora
Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk
Sporcuları İçin Uyarlanması Çalışması”, 1.
Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu,
Mersin, 128-129.
TOROS, T. (2010). “Examination of Relationship
Between autocratic Coaching Behaviours
Perceived by Elite Sportsmen and Their
Motive to Approach Success”, World Applied
Sciences Journal, 11(10):1210-1215.
TOPALOĞLU, T.(2006). “Girişimcinin Motivasyonel
ve Bilişsel Kişilik Özellikleri: Girişimci ve
Yöneticilerin Öğrenilmiş Gereksinimleri ve
Kontrol Odaklarının Kıyaslanmasına Yönelik
Bir Araştırma”, 9 Eylül Üniv. Sosyal Bil.
Enst. Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 12-26
YILMAZ, Z., ÇOBANOĞLU, G., ÖZÇELİK,
İ.Y., ve AKTAŞ, Z.(2009). “Profesyonel Erkek
Basketbolcuların Hedef Yönelimleri ile Maç
Başarısı Arasındaki İlişkinin Araştırılması”,
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
4(3):124-31
YAMAN M., DUMAN S., ve HERGÜNER
Ç. (2001). “Türkiye Ligindeki Müsabık
Voleybolcu, Hentbolcü ve Futbolcu Bayanlar
Arasındaki Başarı Motivasyonu Farklılıklarının
Araştırılması”, Eğitim Araştırmaları Dergisi,
Sayı:25: 102-107.
WEINBERG R.S., ve GOULD D. (1995),
“Foundationof Sport and Exercise Psychology”,
Human Kınetics Boks, 74-75.
WILLIS, J,D. (1982). “Three Scales to Measure
Competition-related Motives in Sports”,
Journal of Sport Psychology, 338-353.
İNTERNET KAYNAKLARI
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli
Spor Uzmanı Ve Antrenör Çalıştırması
Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi:
22.02.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20794,
Madde-4, http://www.mevzuat.gov.tr (Erişim
tarihi:28.03.2011)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi
Dairesi Başkanlığı “Gençlik ve SporT eşkilatında
Görev Yapan Antrenör, Spor Liderleri ve
Görev Yaptıkları Birimlerin Çalışma Esas ve
Usulleri ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Yönergesi” http://www.mevzuat.gov.tr (Erişim
tarihi:01.06.2011)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com