You are here

Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi

The Relationship Between Corporate Image, Organizational Culture and Organizational Identification

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this research was to examine, according to perceptions of the teachers working in primary schools, the relationships between organizational culture, corporate image and organizational identification. In this study, the primary schools in İzmir were randomly selected. The findings have shown that perceptions about corporate image, organizational culture and organizational identification in private schools is higher than in public schools. Both in public and private schools, there are positive and high correlation among corporate image. organizational culture and organizational identification. Corporate image perception is predicted organizational identification perception. Organizational culture perception is predicted organizational identification perception.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına dayanarak kurumsal imaj ile örgüt kültürünün örgütsel özdeşleşme ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Ölçekler, İzmir ilinde random yoluyla seçilen resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kurumsal imaj, örgüt kültürü ve örgütsel özdeşleşme algılarına göre resmi ve özel okul karşılaştırmasında, özel okulların ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca hem kurumsal imaj ile örgütsel özdeşleşme arasında ve hem de örgüt kültürü ile örgütsel özdeşleşme arasında olumlu ve yüksek korelasyon olduğu, bunun yanında kurumsal imaj ve örgüt kültürünün örgütsel özdeşleşmeyi yordadığı tespit edilmiştir.
581
596

REFERENCES

References: 

ASHE (2005). ASHE Higher Education Report. 31(2). http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/aehe.3102/epdf (Erişim Tarihi: 29/04/2015).
Ashforth B. E. ve Mael F. (1989). Social Identity Theory And The Organization. The Academy of
Management Review, 14(1), 20-39.
Bartels, J. (2006). Organizational identification and communicatıon: Employees’ evaluations of internal
communication and its effect on identification at different organizational levels. Doktora
Tezi. Twente Üniversitesi.
Başar, M., Şahin, C. ve Akan, D. (2014). Okulların Entelektüel Sermayeleri İle Örgütsel İmajları
Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar
Dergisi, 2/2, 302-317.
Bornewasser M. ve Bober J. (1987). Individual, Social Group And Inter Group Behaviour. Some
Conceptual Remarks On The Social Identity Theory. European Journal of Social Psychology,
17, 267-276.
Brown M. E. (1969). Identification And Some Conditions Of Organizational Involvement. Administrative
Science Quarterly, 14(3), 346-355.
Dukerich, J. M., B. R. Golden ve S. M. Shortell (2002). Beauty Is In The Eye Of The Beholder: The
Impact Of Organisational Identification, Identity, And Image On The Cooperative Behaviors Of
Physicians. Administrative Science Quarterly, 47, 507-533.
Dutton J. E., Dukerich J. M. ve Harquail C. V. (1994). Organizational Images And Member Identification.
Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.
Fırat, N. Ş. (2007). Okul kültürü ve öğretmenlerin değer sistemleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Fiol C. M. (2001). Revisiting And Identity-Based View Of Sustainable Competitive Advantage.
Journal of Management, 27, 691-699.
Gürbüz, S. (2008). Yönetici, öğretmen ve velilere göre Ankara ili özel ve kamu ilköğretim okullarının
kurumsal imajı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Hatch, M. J. ve Schultz M. (1997). Relations Between Organizational Culture, Identity And Image.
European Journal of Marketing, 31(5/6), 356-365.
Hatch, M. J. ve Schultz M. (2002). The Dynamics Of Organizational Identity. Human Relations,
55(8), 989-1018.
Jaghargh, F. Z., Ghorbanpanah, H., Nabavi, S. E., Saboordavoodian, A. ve Farvardin, Z. (2012). A
survey on organizational culture based on Stephan Robbins’s theory (Case Study). 2nd International
Conference on Management and Artificial Intelligence IPEDR, Vol.35, IACSIT Press,
Singapore.
Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi... 593
March 2017 Vol:25 No:2 Kastamonu Education Journal
Karabey, C. N. (2005). Örgütsel özdeşleşme, örgütsel imaj ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi:
Bir uygulama. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Erzurum.
Karasar, N., (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Küçük, F. ve Bayuk, M. N. (2007). Kriz Ortamında Bir Başarı Faktörü Olarak Çalışanların Kurum
İmajı. Journal of Yasar University, 2(7), 795-808.
Lok, P., ve Crawford, J. (2004). The Effects of Organizational Culture and Leadership Style on Job
Satisfaction and Organizational Commitment. Journal of Management Development, 23(4),
321-338.
Mahler, J. (1997). Influences of Organizational Culture on Learning in Public Agencies. Journal of
Public Administration Research and Theory: J-PART, 7(4), 519-540.
Mahmudah, E. W. (2012). Effects of Organizational Culture and Ability on Organizational Commitment
And Performance in Ibnu Sina Hospital, Gresik. Academic Research International,
2(1), 349-355.
Manetje, O. ve Martins, N. (2009). The Relationship Between Organisational Culture and Organisational
Commitment. Southern African Business Review, 13(1), 87-111.
O’Neill J.L., ve Gaither C.A. (2007). Investigating The Relationship Between The Practice Of Pharmaceutical
Care, Construed External Image, Organizational Identification, And Job Turnover
Intention Of Community Pharmacists. Research in Social and Administrative Pharmacy, 3,
438-463.
O’Reilly, C. (1989). Corporations, Culture and Commitment: Motivation and Social Control in
Organization. California Management Review, 31(4), 9-25.
O’Reilly, C. ve Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment:
The Effects of Compliance, Identification, and Internalization on Prosocial Behavior. Journal
of Applied Psychology, 71(3),492-499.
Özkalp, E. (2004). Örgütsel Davranış (Ed: Enver Özkalp), içinde Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem.
2. Baskı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Polat S. (2011). Üniversite Öğrencilerine Göre Kocaeli Üniversitesinin Örgütsel İmajı. Eğitim ve
Bilim, 36(160), 105-119.
Polat S. (2009). Yükseköğretim Örgütlerinde Örgütsel İmaj Yönetimi: Örgütsel İmajın Öncülleri
ve Çıktıları. The First International Congress of Educational Research. Çanakkale.
(Erişim Tarihi: 01/09/2012)
Riketta, M. (2005). Organizational identification: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior,
66, 358–384.
Riordan, C. M., Gatewood, R. D. ve Bill, J. B. (1997). Corporate Image: Employee Reactions and
Implications for Managing Corporate Social Performance. Journal of Business Ethics, 16, 401-412.
Schein, E. H. (2002). Örgütsel Kültür. Çev: Atilla Akbaba. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 4(3).
Schrodt, P. (2002). The Relationship Between Organizational Identification and Organizational
Culture: Employee Perceptions of Culture and Identification in a Retail Sales Organization.
Communication Studies, 53(2), 189-202.
594 Serdal ÖZGÖZGÜ...
Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
Scott, S. G. ve Lane, V. R. (2000). A Stakeholder Approach to Organizational Identity. The Academy
of Management Review, 25(1), 43-62.
Tseng, S. M. (2010). The Correlation Between Organizational Culture and Knowledge Conversion
on Corporate Performance. Journal of Knowledge Management, 14(2), 269-284.
Uyar, T. (2013). Örgüt Kültürü: Örgütlerde Kültür, Kültür Oluşumu ve Yaklaşımları. Entropol Kitap.
Van Dick, R., Wagner, U., (2002): Social identification among school teachers: Dimensions, foci,
and correlates. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(2), 129-149.
Van Dick, R., Wagner, U., Stellmacher, J. ve Christ, O. (2004). The Utility of a Broader Conceptualization
of Organizational Identification: Which Aspects Really Matter? Journal of Occupational
and Organizational Psychology, 77, 171-191.
Wallach, E. J. (1983). Individuals and Organizations: The Cultural Match. Training & Development
Journal, 37(2), 28-36.
Wallen, N. E. ve Fraenkel, J. R. (2013). Educational Research: A Guide To The Process (2. Baskı). New
Jersey: Routledge. (Erişim Tarihi: 16/07/2015)
Yıldırım, N. (2007). Milli Eğitim Bakanlığına Okullarda Kurum İmajı ve Halkla İlişkiler Çalışmaları
“Malatya Örneği”. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Malatya.
Yıldız, K. (2013). Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşmeleri İle Örgütsel İletişimleri Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 251-272.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com