You are here

YETİŞKİNLERE EĞİTİM HİZMETİ VEREN BELDEEVLERİNE DEVAM EDEN KADIN KURSİYERLERİN PROFİLİ VE ALDIKLARI EĞİTİMLERE YÖNELİK GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİ

OPINIONS AND OBSERVATIONS OF THE WOMEN ATTENDEES ABOUT THE TRAINING IN BELDEEVI AND THEIR PROFILE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Today, education has become a process that spreads to all areas of life in order to obtain useful information, to find a job or to improve oneself. School is no longer the only place society can get education and access to knowledge. People can continue their education with lifelong education in every period of their life. Lifelong learning includes skills that are developing in the work life, voluntarily and willingly, in learning institutions, or in the daily life interaction with the environment in which the individual lives. Lifelong education enriches women's life, social life participation, active citizenship, personal development and self-esteem. There are 23 Beldeevi established in Eskisehir and affiliated to Tepebasi Municipality and working within the scope of lifelong education. The majority of the followers of these courses are adult women. Belvedevleri successfully fulfills a number of important functions within the scope of adult education, such as opening vocational and skills training courses, preparing awarenessraising training activities that will enable women to become socially strengthened, organizing informative meetings with women and organizing training seminars. In this study, a questionnaire consisting of 38 questions was applied to 325 courses to determine the views and observations of the trainers attending to the Beldeevi. The data obtained in the study were coded and loaded on the computer and analyzed using the "SPSS 23" statistical program. As a result of the questionnaires, the demographical characteristics of the trainees, reasons for coming to the courses, satisfaction levels and preferences for open and distance learning were determined.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde eğitim, yararlı bilgiler edinmek, bir iş bulabilmek veya kendisini geliştirebilmek için hayatın bütün alanlarına yayılan bir süreç haline gelmiştir. Eğitime ve bilgiye ulaşmanın yolu artık sadece okul değildir. Kişiler hayatının her döneminde, yaşam boyu eğitim ile de eğitimlerine devam edebilmektedir. Yaşam boyu eğitim, kadının yaşamı boyunca arayışında olduğu, gönüllü ve istekli olarak sürdürdüğü, öğretim kurumlarında yapılan ya da bireyin yaşadığı çevresi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan öğrenmeleri, çalışma hayatında edindiği becerileri kapsamaktadır. Yaşam boyu eğitim, kadının yaşamını sürdürmesini, sosyal hayata katılımını, aktif vatandaşlığını, kişisel gelişimini, özsaygısını zenginleştirmektedir. Eskişehir ilinde Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı olarak kurulan ve yaşam boyu eğitim kapsamında çalışan 23 Beldeevi bulunmaktadır. Bu kursların en büyük takipçileri yetişkin kadınlardır. Beldeevleri yetişkin eğitimi kapsamında meslek ve beceri edindirme kursları açmak, kadınların toplumsal açıdan güçlenmesini sağlayacak bilinç yükseltici eğitim çalışmaları hazırlamak, kadınlarla bilgilendirme toplantısı yapılmasını sağlamak, eğitim seminerleri düzenlemek gibi önemli bir dizi işlevi başarıyla yerine getirmektedir. Bu çalışmada Beldeevlerine devam eden kadın kursiyerlerin aldıkları eğitimlere yönelik görüş ve gözlemlerini belirlemek amacıyla, 325 kursiyere 38 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenmiş ve “SPSS 23” istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Anketler sonucunda kursiyerlerin demografik özellikleri, kurslara gelme nedenleri, memnuniyet düzeyleri ve açık ve uzaktan öğrenmeye yönelik tercihleri belirlenmiştir.
54
67

REFERENCES

References: 

Bağcı, Ş. Erhan. (2014). Yetişkin Eğitimi ve Eşitlik. İstanbul: Kalkedeon Yayınları.
Balcı, Ali (2001). Sosyal Bilimlerde Yöntem, Teknik ve İlkeler . Ankara: PegemA Yayıncılık.
Demiray, E. ve Curabay, Ş. ( 2004). Kadınların Eğitiminde Uzaktan Öğretiminin Önemi ve Örnek
Uygulama. Aile ve Toplum Dergisi, Yıl 6, Cilt 2, Sayı 7, 9-23.
Demiray, E. (2016). Kadın Eğitimi ve Belediye Beldeevlerinin Kadın Eğitimindeki Yeri. The 1st
International Conference on Studies in Education (ICOSEDU 2016), October 14-16, Bildiri Kitabı.
Erbatur, G. (2015) Eğitimli kadın, güçlü toplum mutlu yarınlar demek, Hürriyet Gazetesi 3.2.2017
tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/egitimli-kadin-guclu-toplum-mutlu-yarinlar-de...
adresinden alınmıştır.
Kılıç, Ç. (2012). Yetişkin Eğitimi Programlarının Planlama Süreci Açısından ‘Benim Ailem’ Kurs
Programının Değerlendirilmesi. (Doktora tezi) 02.02.2017 tarihinde
http://www.academia.edu/9371519/YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N_E%C4%9E%C4%B0T%C4%
B0M%C4%B0_PROGRAMLARINI_PLANLAMA_S%C3%9CREC%C4%B0_A%C3%87ISINDAN_BEN%C4
%B0M_A%C4%B0LEM_KURS_PROGRAMININ_DE%C4%9EERLEND%C4%B0R%C4%B0LMES%C4%B
0 adresinden alınmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, (2011). Halk Eğitim Merkezleri İmaj
Araştırma Raporu, Ankara.
Seven, M. A. ve Engin, A.O. (2007). Türkiye’de Kadının Eğitimi Alanındaki Eşitsizlikler, Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı: 1, 177-188. 03. 02. 2017 tarihinde
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020000400 adresinden alınmıştır.
Taşçı, D. ve diğerleri. (2015). Eskişehir’de Yaşam Boyu Öğrenme Başlığı Altında Yetişkin Eğitiminin
Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 197-211.
Tor, H. ve Ağlı, E. (2016). Kadın ve Eğitim. JRET, Haziran 2016, Cilt 5, Özel sayı, ISSN: 2146-9199,
67-74.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com