You are here

HALK EĞİTİMİNDE “FORUM TİYATRO” YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

THE USE OF THE TECHNIQUES OF FORUM THEATRE IN PUBLIC LEARNING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In contrast to the rapid technological developments, living conditions and social changes, the formal education can be inadequate in the course of time. This inadequacy heads the working people to be in search of an alternative education, especially in the adult education. Lifelong education, public learning, continuing education and some other concepts like these are the new learning fields intended to be realised for the adults who did not finish or could not finish their normal education process, excluding the formal education. The share point of these educational fields is to equip the adults of every age who did not have the normal education process with the knowledge and skills that would facilitate their lives in respect of the needs of the progressive age. At this point the activities which would be held in the centres providing education (except the formal education institutions), such as public learning centres and social centres acquire importance. Through the Forum Theatre trainings the societies start the educational process by internalising the universal concepts such as democracy and human rights. Modern people have the power to use their rights, to respect to other people’s rights, of critical consciousness, thinking and expressing and being able to express their thoughts. Forum Theatre gives the opportunity to its spectators. Within the context of this study the adult education through “Forum Theatre” would be explained by giving some examples and a questionnaire drawn up in the social centres on the effectiveness of this education and its results would be evaluated.
Abstract (Original Language): 
Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, yaşam koşulları ve toplumsal değişiklikler karşısında örgün eğitim zaman için de yetersiz kalabiliyor. Bu yetersizlik, özellikle yetişkin eğitiminde, çalışanları alternatif eğitim arayışlarına yönlendirmektedir. Yaşam boyu eğitim, halk eğitimi, sürekli eğitim ve bunun gibi kavramlar, normal eğitim sürecini tamamlamış ya da çeşitli nedenlerle tamamlayamamış yetişkinler için örgün eğitim dışında gerçekleştirilmesi amaçlanan yeni eğitim alanları. Bu eğitim alanlarının ortak noktası, normal okul sürecinin dışında kalmış her yaştaki yetişkini, gelişen çağın istekleri doğrultusunda yaşamlarını kolaylaştırıcı bilgi ve beceriyle donatmaktır. Bu noktada halk eğitim merkezleri, toplum merkezleri gibi örgün eğitim kurumları dışında eğitim verilebilecek merkezlerde yapılacak çalışmalar önem kazanmaktadır. Forum Tiyatro çalışmaları yoluyla toplumlar, demokrasi, insan hakları gibi evrensel konuları içselleştirerek öğrenme sürecine girer. Çağdaş insan, haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, eleştirel bilinç, düşünme ve düşündüğünü ifade etme, ifade edebilme gücüne sahiptir. Forum tiyatro seyircilerine bu fırsatı verir. Bu çalışma kapsamında “Forum Tiyatro” aracılığıyla yetişkin eğitimi örneklerle anlatılacak ve bu eğitimin işlerliği konusunda toplum merkezlerinde yapılan bir anket ve sonuçlarına yer verilecektir.
261-267

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. Ü.(1997).”Aktif Öğrenme” ED yay. Ankara.
Aristo “poetika”, Can yayınları, 2010, İstanbul.
Boal, A, (2003).“Oyuncular ve oyuncu olmayanlar için oyunlar, Boğaziçi yayınları, , İstanbul
Boal, A. (2008).”Arzu Gökkuşağı”, Boğaziçi Üniversitesi Yay. İstanbul
Boal, A. (1996). “Ezilenlerin Tiyatrosu”, Etki Yayınları, İzmir
Brecht, B. (1993). “Tiyatro için Küçük Organon”mitos yay. İstanbul
Freire, P.(1998) “Ezilenlerin Pedagojisi”, Ayrıntı yay. 3.Baskı, İstanbul
Kılıçoğlu M.(2007). Aktif öğrenme için Etkili Öğretmen, Morpa yayınları, İstanbul
Malbogat, I. (2002) “Forum Tiyatro Workshop ‘A Suplemental Handbook, Canada
Tansuğ, Sezer, “İnsan ve Sanat “Folk Sanatı, Popüler Sanat, Yüksek ve Seçkin Sanat”, Altın Kitaplar,
http://www.tdk.gov.tr/index.
http://cygm.meb.gov.tr/hayatboyuogrenme/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com