You are here

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE HEDEF KİTLE

THE TARGET GROUP OF ADULT EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
To refresh and develop the knowledge and skills of the adults who are out of formal education institutions was ensured by adult education.Adult education means all the systematic and methodical training process which enables the adults to develop their abilities,to raise their knowledge,to improve their occupational qualifications. In this study the basic principles of adult education is lined up and it is touched on relations between life long learning and adult education It is explicated on the necessity of adult education by the argue of philosophical dimension of adult education. The activities of adult education must be planned, programmed and ongoing. During planning the activities about adult education in the first instance it is necessary to know who is the adult that compose the target group and what are their characteristics. In this context it is explicated physical, psychological and social characteristics of the adults who compose the target group of adult education.
Abstract (Original Language): 
Örgün eğitim kurumları dışındaki yetişkin bireylerin sahip olduğu bilgi ve becerilerin yenilenmesi ve geliştirilmesi yetişkin eğitimi ile sağlanmaktadır. Yetişkin eğitimi, yetişkinlerin yeteneklerini geliştirmelerine, bilgilerini artırmalarına, mesleki yeterliklerini iyileştirmelerine olanak sağlayan sistemli ve düzenli eğitim süreçlerinin tümünü ifade eder. Bu çalışmada, yetişkin eğitiminin temel ilkeleri sıralanmış, yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi ilişkisine değinilmiştir. Yetişkin eğitiminin felsefi boyutu ele alınarak yetişkin eğitiminin gerekliliği irdelenmiştir. Yetişkin eğitimi etkinliklerinin planlı, programlı ve sürekli olması gerekmektedir. Yetişkin eğitimi ile ilgili eğitim etkinliklerinin planlanmasında her şeyden önce bu etkinliklerde hedef grubu oluşturan yetişkinin kim olduğu ve yetişkin özelliklerinin neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, yetişkin eğitiminde hedef kitleyi oluşturan yetişkinlerin fizyolojik, psikolojik ve toplumsal özellikleri irdelenmiştir.
21-30

REFERENCES

References: 

Altis Nüroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi. (2009), “Yetişkinlik/Yaşlılık”,
http://www.altis.gen.tr/eğitimlerimiz.html. (Erişim Tarihi: 28.10.2009).
Ayhan, Serap. (1989), “Andragoji: Yetişkinlerde Öğrenme Konusunda Yeni
Bir Teknoloji.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, 22,2:529–546.
Bülbül, Sudi. (1991), Halk Eğitimine Giriş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
Celep, Cevat. (2003), Halk Eğitimi, Anı Yayıncılık, Ankara.
Dökmeci, İsmet. (2002), Tıp Dilinde Yeni Cep Sözlüğü, Nobel Tıp Kitabevleri,
İstanbul.
Duman, Ahmet. (2000) Yetişkin Eğitimi, Ütopya Yayınları, Ankara.
Gata. (2009), “Ergenlikte Kimlik Oluşumu”, http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/
cocukruh/kimlik.htm. (Erişim Tarihi: 12.07.2009)
Geray, Cevat. (2002), Halk Eğitimi, İmaj Yayınları, Ankara.
Glasersfeld, Ernst von. (1989), Constructivism in Education. univie.ac.at.
Güneş, Firdevs. (1996), Yetişkin Eğitimi (Halk Eğitimi),Ocak Yayınları, Ankara.
Huang, Hisu Mei.(2002), “Toward constructivism for adult learners in
online learning environments.” British Journal of Educational Technology.
33(1), 27-37.
Karadeniz, Sinan ve Selçukbiricik, Sami. (2006), Kadın Hastalıkları ve Doğum.
Klinisyen, Kelebek Matbaacılık.
Knowles, Malcolm.(1980), The Modern Practice Of Adult Education,
Hospalist.cumc.columbia.edu.
Knowles, Malcolm. (1996), Yetişkin Öğrenenler, Göz Ardı Edilen Bir Kesim.
Çeviren: Serap Ayhan,Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Koç, Gürcü. (2005), “Yaşamboyu Öğrenme ” Eğitimde Yeni Yönelimler,
(Editör) Özcan Demirel, Pegem A Yayınları, Ankara.
Kurt, İhsan. (2002), Yetişkin Eğitimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Lowe, John. (1985), Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış, Unesco Türkiye
Milli Komisyonu Yayınları, Ankara.
Okçabol, Rıfat. (2006), Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi),Ütopya Yayınevi, Ankara.
Onur, Bekir. (2004), Gelişim Psikolojisi, İmge Kitabevi, Ankara.
Titmus, Colin.,Buttedahl, Paz., Ironside, Diana ve Lengrand, Paul (1985),
Yetişkin Eğitimi Terimleri. Çeviren: F.Oğuzkan. Ankara: UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu Yayınları.
Ültanır, Emel ve Ültanır, Gürcan (2005). “Estonya, İngiltere ve Türkiye’de
Yetişkin Eğitiminde Profesyonel Standartlar,” Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi.1,1:1-23.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com