You are here

YETİŞKİNLERE YÖNELİK OKUMA YAZMA KURSUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

READING-WRITING (LITERACY) EDUCATION TEACHERS’ OPINIONS ON ADULT LITERACY COURSES

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The aim of the study was to observe what reading-writing (literacy) education teachers’ opinions were for adult literacy courses. The teachers of the research was formed of eight primary teachers who had a duty on adult courses selected from a primary school which was called Engin Can Güre Primary School in Esenler district of İstanbul province . The courses was done in 2010-2011 and 2011-2012 seasons. Three courses were called second stage of adult literacy courses and five of them were first stage of adult literacy courses. All of the courses were in KOYE. In research teachers explained their own opinions about adult literacy courses. They expressioned that they had got some problems while courses. Teachers’ proposals also were taken. Some of them were that, the time of courses must be extended, the materials must be changed. The study was ended by researcher’s proposals.
Abstract (Original Language): 
Araştırma İstanbul ili, Esenler ilçesi Engin Can Güre İlköğretim Okulu’nda 2010-2011 ve 2011-2012 eğitim öğretim yıllarında açılan sekiz farklı yetişkinlere yönelik okuma yazma kursunun, kurs öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Kurslarda görev alan toplam sekiz sınıf öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Kurslardan üç tanesi ikinci kademe yetişkin okuma yazma kursu iken beş tanesi birinci kademe yetişkin okuma yazma kursudur. Adı geçen okulda açılan yetişkin okuma yazma kursları kolaylaştırılmış okuma yazma kursları (KOYE)’dır. Kurs öğretmenleri okuma yazma kursu süresince sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Okuma yazma kursuna yönelik öğretmenlerin önerileri alınmıştır. Öneriler arasında kurs süresinin uzatılması, kursiyerlerin eğitim materyallerinin yeniden düzenlenmesi yer almaktadır. Araştırmacının önerileri ile çalışma sona erdirilmiştir.
1-13

REFERENCES

References: 

Akay, C. ve Ültanır, E. (2010). Andragojik Temellere Dayalı Kolaylaştırılmış Okuma Yazma
Eğitimi (KOYE) Sürecine Yönelik KOYE Eğiticilerinin Görüşleri. Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, ss 75-88.
Bilir, M. (2004). Kentleşme Sürecinde Yetişkinlerin Eğitim Gereksinimi:Ankara Mamak
ilçesi, Tuzluçayır semti, Ege mahallesi Örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, ss 98-121.
Güneş, F. (1997). Okuma-Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_literacy_rate Erişim Tarihi: 09.06.2012
KOYE El Kitabı (2006-2007). http://www.corumrotaract.org/rotary-dosya/111-bulten.pdf
Erişim Tarihi: 09.06.2012.
Miser, R. (2002). Küreselleşen Dünyada Yetişkin Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1-2, ss 55-60.
Nohl, A. M. ve Sayılan, F. (2004). Türkiye’de Yetişkinler İçin Okuma Yazma Eğitimi.
Temel Eğitimime Destek Projesi Teknik Raporu (Milli Eğitim Bakanlığı/Avrupa
Komisyonu).
Sayılan, F. (2009). Yetişkin Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı ve Ders
Kitapları: Eleştirel Söylem Analizi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Cilt:7, Sayı:26, Bahar, ss
39-68.
Şahin, E. (2007). “Ulusal Eğitime Destek Kampanyası” (UEDK) İsimli Eğitim Programının
Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Mersin.
Şenel, H. (2005). İstanbul İlinde Açılan 1. Kademe Okuma-Yazma Programlarının ve Bu
Programlara Katılan Kursiyer Özelliklerinin İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Dergisi, Sayı 2, 104-123.
Yıldız, A. (2010). Birinci Kademe Okuma-Yazma Kurslarına Katılan Yetişkinlerin
Matematik Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Eğitim ve Bilim, Cilt 35, Sayı 158, ss. 28-43.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com