You are here

YAŞAM BOYU EĞİTİM BAKIŞIYLA İNTERNET VE KADIN SİTELERİ

INTERNET SITES FOR WOMEN FROM LIFELONG LEARNING VIEW

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
One of the goals of lifelong education is to maintain the quality of life of the individual and to acquire knowledge and skills to adapt to different periods of life. The Internet has become an inseparable part of daily life as an easy and cost-free environment that offers lifelong learning materials for different target groups and different contexts in nowaday: The woman is confronted as one of the distinct target audience group on the Internet and has a large number of websites targeting women's lifelong education. Surveys show that women's internet usage rates are increasing steadily, exceeding 50%. In this research, women's Internet sites will be evaluated with gender perspective in terms of lifelong education. When the concept men and women moved to the gender dimension; roles, duties and responsibilities of the society, how the society sees, perceives and expects the individual. At the forefront of women's role in gender is the motherhood, which is regarded as a natural consequence of fertility. It is also the responsibility of the woman to care for the side heat, the housekeeping and the inhabitant: On the other hand, while being a "good woman" fulfills all these responsibilities, it is linked to the external appearance. The research focuses on the discourse that women's sites especially deal with in terms of gender in terms of life-long educational view:The most visited 5 women Internet sites were included in the sample of the study. The study was performed by descriptive cross-sectional scanning method is a research method.
Abstract (Original Language): 
Yaşam boyu eğitimin hedeflerinden biri, bireyin yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürmesi ve yaşamının değişik dönemlerine uyum sağlaması için bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktır. İnternet, günümüzde çok farklı konularda, farklı hedef kitleler için yaşam boyu öğrenme materyalleri sunan erişimi kolay ve maliyetsiz bir ortam olarak günlük yaşamın da ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kadın, İnternet ortamındaki belirgin hedef kitle grubundan biri olarak karşımıza çıkmakta, kadınlara yönelik, yaşam boyu eğitim içerikli çok sayıda web sitesi yayınlanmaktadır. Araştırmalar, kadınların internet kullanım oranlarının giderek arttığını, % 50’nin üzerine çıktığını göstermektedir. Bu araştırmada, kadın siteleri, yaşam boyu eğitim açısından toplumsal cinsiyet bakışıyla değerlendirilecektir. Cinsiyet kavramı toplumsal cinsiyet boyutuna taşındığında; toplumun verdiği roller, görev ve sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı ve beklentileri ile ilgili bir kavrama dönüşmektedir. Kadının toplumsal cinsiyet kapsamında üstlendiği rollerin başında, doğurganlık özelliğinin doğal bir sonucu olarak değerlendirilen annelik gelmektedir. Bunun yan ısıra, evin idaresi ve evde yaşayanların bakımı da kadının sorumluluğundadır. Öte yandan “iyi bir kadın” olmanın tüm bu sorumlulukları yerine getirmekle birlikte, dış görünüşle de bağlantısı kurulur. Araştırma, kadın sitelerinin özellikle ele aldığı konular ve içeriklerin, yaşam boyu eğitim bakışıyla toplumsal cinsiyet açısından ortaya koydukları söylem odaklıdır. Araştırmanın örneklemine, en çok ziyaret edilen 5 kadın sitesi alınmıştır. Araştırma, betimleyici bir araştırma yöntemi olan kesitsel tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
40
53

REFERENCES

References: 

Aktaş, G. (2012).” Kadınların Öznel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel Söylemler: Genç
Kızlar Üzerine Bir Araştırma” The Journal of Academic Social Science Studies –JASS, Volume 5 Issue 8,
p. 21-35, December 2012, Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/France.
http://www.jasstudie:com/Makaleler/144824484_akta%C5%9Fg%C3%BCl_T.pdf Erişim: 10.11.2016
Business Intelligence (2013). “Kadınların İnternet Davranışları ve Markalarla Online Teması”
http://www.connectedvivaki.com/kadinlarin-internet-davranislari/Yayın:08.03.2013, Erişim:14.11.2016
Business Intelligence (2015). “ Türkiye’de Dijital Anneler (İnfografik)”
http://www.connectedvivaki.com/turkiyede-dijital-anneler-infografik/ Yayın: 05.05.2015- Erişim:
06.11.2016.
Connectedvivaki (2016). “Hangi Site Ne Kadar Tıklanıyor?”
http://www.connectedvivaki.com/hangi-site-ne-kadar-tiklaniyor-eylul-2016...
Erişim: 06.11.2016.
Çolakoğlu, B. (2015). 1940'lı Yıllarda Ev-Kadın Dergilerinde Kadın Temsili. Aydın, Türkiye.
Demirel, M.(2009). Yaşam Boyu Öğrenme ve Teknoloji. 9th International Educational Technology
Conference (IETC2009), Ankara, Turkey, :696-703.
http://s3.amazonaw:com/academia.edu.documents/30859003/ietc2009.pdf?AWSA...
6TQJRTWSMTNPEA&Expires=1481349024&Signature=6I420Za8xXN7SHouvOAfXffaWiI%3D&response
-contentEğitim
ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 04 ISSN: 2146-9199
53
disposition=inline%3B%20filename%3DTEACHER_CANDIDATES_VIEWS_AND_INTEREST_FO.pdf#pa
ge=728 , Erişim: 11.12.2016.
Depeli, G. (2015). “Kadın Bloggerlar: Yeni Dil, Yeni Kadınlık,Yeni Tartışmalar” Folklor/Edebiyat, cilt:21,
sayı:83, s: 271-294. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/255552 Erişim: 17.02.2017.
Ertung, C. (2013). “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Medya: Reklamlarda Kadın Bedeninin Kullanımı”
Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Ed: L. Gültekin ,Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları.
Güleç, İ., Çelik, S ve Demirhan, B (2012). “Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsami Üzerine
Bir Değerlendirme” Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık 2012) : 34-48.
Güzel, E. (2013). “Güzellik Dayatması Altında Tüketim Nesnesine Dönüşen Kadın” :81-96.
http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/makaleler/gmj_7._sayi_guz_20... Erişim:
12.12.2016
TDK-Güncel Türkçe Sözlük
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GT:584...
80 Erişim: 12.12.2016
Toprak, M. ve Erdoğan, A. (2012) ”Yaşamboyu Öğrenme: Kavram, Politika, Araçlar ve Uygulama-
Lifelong Learning: Concept, Policy, Instruments and Implementation”
DOI: 10.5961/jhe:2012.036 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science :
69-91 http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1561.pdf Erişim: 10.12.2016
TÜİK (2016a). “ Bilgi Toplumu İstatistikleri, 2004-2016 Araştırması”
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1615 Erişim: 08.12.2016
TÜİK (2016b).” Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016”
https://www.fikrimuhim.com/Binary/Images/Upload/internet-arastirmasi/FM_...
CC%88mu%CC%88.pdf Erişim: 09.11.2016
Üner, S. (2008). “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Kadına
Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi
http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e0b369dc31550b3ac30/Toplumsa....
pdf Erişim: 14.11.2016

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com