You are here

Yerel Yönetimlerde Örgüt Kültürünün Örnek Olay Kapsamında Değerlendirilmesi

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to focus on organizational culture which should be evaluated as a whole in local authorities and to determine employees’ perception of organizational culture. For that purpose, in the organization taken as case study, available and overwhelming dimensions of organizational culture are revealed and dimension or dimensions that are adapted by organization’s personels are also evaluated. Quantitative and qualitative methods are used for the survey which includes questionaire (281 persons) and by interview (11 persons). Research results are showed that success and support culture in organization is in the foreground. And by that result, it is revealed that the organization’s culture is new, but at the same time it is adapted by its employees.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, yerel yönetimlerde bir bütün olarak ele alınması gereken örgüt kültürünün önemini vurgulamak ve bir yerel yönetim kurumunda faaliyette bulunan personelin örgüt kültürü algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda örnek olay kapsamında inceleme yapılan örgütte mevcut ve baskın olan örgüt kültürü boyutları ortaya çıkarılarak hangi boyut ya da boyutların örgüt çalışanları tarafından daha fazla benimsendiği değerlendirilmiştir. Nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı araştırma için 281 kişi ile anket, 11 kişi ile mülakat yapılmıştır. Araştırma sonuçları, örgütte başarı ve destek kültürü boyutlarının ön planda olduğunu göstermiş, bu sonuç örgütün genç bir kültüre sahip olmasına rağmen çalışanlar tarafından benimsendiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
81-96

REFERENCES

References: 

AKINCI, Beril Z. (1998). Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.
ATAMAN, Unutkan G. (1995). İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
DENİSON, D., JANOVİCS, J., YOUNG J., CHO H.J. (2006). “Diagnosing Organizational Cultures”: Validating a
Model and Method”, http://www.denisonconsulting.com/dc/Portals/0/Docs/Paper_Validity.pdf
DİNÇER Ö. (2003). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta.
ERDEM, F. (1996). İşletme Kültürü. Ankara: Friedrich Naumann Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi Yayınları.
ERDOĞAN, İ. (1994). İşletmelerde Davranış. İstanbul: Beta.
EREN E. (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta
ERKMEN, T. ve ORDUN, G. (2001). “Örgüt Kültürü Tipleri ile Yönetim Biçimleri Arasındaki İlişkinin
İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı,
s.69.
GÜMÜŞTEKİN, Eren G. ve EMET C. (2007). “Güçlendirme Algılarındaki Değişimin Örgütsel Kültür Ve Bağlılık
Üzerinde Etkileşimi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.17, s.90-116. Yerel Yönetimlerde Örgüt Kültürünün Örnek Olay Kapsamında Değerlendirilmesi Hümeyra TAŞÇIOĞLU
95
GORDON, George G. ve NANCY D. (1992). “Predicting Corporate Performancefrom Organizational Culture”,
Journal of Management Studies, 29(6): 783-798.
HATCH, Mary J., ve SCHULTZ M. (1997). “Relations Between Organization Culture, Identity and Image”,
Europen Journal of Marketing, vol.31, no.5-6, s.357
KÖSE, S., S. ve CUMA E. (2001).“ Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler”, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F,
Yönetim ve Ekonomi Dergisi,Cilt:7 Sayı :1, 219-242.
LUTHANS, F. (1992). “Organizational Behavior, The Environmental Context Of Organizational Behavior”,
Organizational Culture, Sixth Edition, Mc Graw-Hill. Inc., Singapore, Part 6, s.562-563.
OKAY, A. (2000). Kurum Kimliği. Ankara: Media Cat Kitapları.
O’REILL Charles,(1991), “Socialization and Organizational Culture”, Psychological Dimension of Organizational
Behaviour, New York, Mc Millan Pub, p.299.
ÖZKALP, E. ve KIREL, Ç. (Ed .) (2002). Örgütsel Davranış, Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
PHEYSEY, D. (1993). “Organizational Cultures”, Types and Tranfosmations, London: Routledge Publishers.
SCHEIN, E. H. (1984). “Coming to a New Awareness of Organizational Culture” Sloan Management Review,
25/2:3-16.
SCHNEIDER, B. (1996). “Creating A Climate and Culture for Sustainable Organizational Change”,Organizational
Dynamics, Volume:24, No:4,New York ,s.7.
SCHWARTZ, H. ve STANLEY, M. . (1981). “Matching Corporate Culture and Business Strategy”, Organizational
Dynamics, 10(1): 30-48.
ŞİŞMAN, M. (2007). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2.Baskı.
TERZİ, A. R. (2000). Örgüt Kültürü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com