You are here

Bankalarda Örgüt Kültürünün Belirlenmesinde Alternatif Bir Yöntem Olarak Metafor Analizi

Metaphor Analysis as an Alternative Method for De-termining Organizational Culture in Banks

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to perform an analysis of the metaphor as an alternative to the existing analysis of organizational culture. For this aim, a total of 67 em-ployees working in Tokat city Turkey and province branches of the bank aforementioned have been inter-viewed . Participants having been given a set of open- ended questions in the interview have been asked which metaphors they use for the properties of organizational culture and why they use those metaphors. With the help of metaphor analysis, it has been established that employees, embracing customer-oriented approach, adopt the organizational identity, see the bank as a family and act within the frame of a common goal. As for the negative features to the organizational culture in the bank, it has been found that both rewards and reward standards are insufficient, no mistake can be tolerated, the managers are seen like a ruler and punisher, the employees feel not empowered and there exists strict rules within the bank. At the end of the study that there is a strong culture in the bank and has been demon-strated in the descriptive analysis of organizational culture it can be used as a method of metaphor analysis.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, örgüt kültürünün mevcut analiz-lere alternatif bir yöntem olarak metaforlarla analizini gerçekleştirmektir. Bu amaçla, Tokat ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren bir kamu bankasının şubelerinde çalışan toplam 67 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Hazırlanan standart açık uçlu görüşme formları kullanıla-rak katılımcılara örgüt kültürünün özelliklerini benzet-mede hangi metaforları neden kullandıkları sorulmuştur. Metaforların analizi sonucunda, çalışanların örgüt kimli-ğini benimsedikleri, bankayı aile gibi gördükleri, takım ruhu ve müşteri odaklı bir yaklaşımla ortak bir hedef doğrultusunda hareket ettikleri belirlenmiştir. Kültürün olumsuz özellikleri; ödüllerin ve ödül standartlarının yetersiz olması, hataya tolerans gösterilmemesi, yöneti-cilerin hükmedici ve cezalandırıcı olması, çalışanların kendilerini güçlendirilmiş hissetmemeleri ve katı kuralla-rın hâkim olmasıdır. Araştırma sonunda bankada güçlü bir kültürün var olduğu ve metafor analizinin örgüt kültürü analizinde betimleyici bir yöntem olarak kullanı-labileceği ortaya konulmuştur.
31
64

REFERENCES

References: 

ALPASLAN, S.(2007),’’Sanayi ve Bilgi Toplumu Yönetim Metaforlarının Karşılaştırılması’’, TC Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
BARLEY, R.S.(1983),’’Semiotics and the Study of Occupational and Organizational Cultures’’, Administra-tive Science Querterly, 28 (3), 393-413.
BİLLUPS, F.D. (2011a),’’Exploring Organizational Culture Through Metaphor Analysis, Higher Education’’, Paper 8. http://scholarsarchive.jwu.edu/highered/8 (Erişim Tarihi,24.12.2015).
BİLLUPS, F.D. (2011b),’’Collegiate Administrator Perceptions of Organizational Culture: An Analysis of Metaphors ‘’, NERA Conference Proceedings. http://digitalcommons.uconn.edu/nera_2011/12 ( Eri-şim Tarihi,24.12.2015).
BLOİSİ, W. , COOK, C.W. ve HUNSAKER, P.L. (2003), Management and Organizational Behavior, McGraw Hill, London.
COŞKUN,M.N.,ARDOR,H.N.,ÇERMİKLİ,H.,ERUYGUR,H.O.,ÖZTÜRK,F.,TOKATLIOĞLU,İ.,AYKAÇ,G ve DAĞLA-ROĞLU,T. (2012), ‘’Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi’’ ,Türkiye Bankalar Birliği Yayın No.280,İstanbul.
CRESWELL, J.W. (2016), Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. Ed. M. Bütün ve S.B. Demir, Siyasal Kitabevi, Ankara.
DANIŞMAN, A. ve ÖZGEN,H. (2003), “Örgüt Kültürü Çalışmalarında Yöntem Tartışması: Niceliksel-Niteliksel Yöntem İkileminde Niceliksel Ölçümler ve Bir Ölçek Önerisi”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 91-124.
ERDEM, F. ve ŞATIR, Ç. (2000),’’Farklı Örgütlerde Kültürel Yapının Metaforlarla Analizi’’, Nevşehir: 8.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27Mayıs, Erciyes Üniversitesi.
ERDEM, F. (2010), “Örgüt kültürünün kök metaforlarla keşfi: Üniversite gerçekliği üzerine nitel bir araş-tırma”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 10 (1-2), 71-96.
ERKMEN, T. (2000),’’Örgüt Kültürü ve Ölçümü’’, Yönetim, 11(35),Ocak, 23-33.
ESMER, Y. (2012), Türkiye Değerler Atlası, https://www.academia.edu/9620697/T%C3%BCrkiye_De%C4%9Ferler_Atlas%C4%B1_..., Erişim Tarihi: 14.12.2016.
EVCİM, U.(2008),’’Örgüt Kültürünün Algılanmasında Metaforların Rolü’’ ,TC Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ankara.
FİŞ, A.M. ve WASTİ, S.A. (2009),’’Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi’’, ODTÜ Gelişme Dergisi,( 35)127-164.
GİZİR, S. (2003), “Örgüt kültürü çalışmalarında yöntemsel yaklaşımlar”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35, 374-397.
HAMMAL, G.ve VADİ,M. (2010),’’Diagnosic Organizationa Culture Through Metaphors and Task and Taskrelation Shiporientations, Organizational Culture Through Metaphorsand Orientations’’, TheU-niversity of Tartu FEBA.www.mtk.ut.ee/research/workingpapers.(Erişim tarihi:24.12.2015).
MUTLU, E. (2004), İletişim Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
PALMER, I. ve LUNDBERG, C.C. (1995), ‘’Metaphors of hospitality organizations’’, Cornel Hotel and Res-taurant Administration Quarterly.36(3), 80-85.
PETTİGREW, A.M. (1979),’’On Studying Organizational Cultures, Administrative Science Quarterly’’, 24 (4), 570-581.
ROBBİNS, S.P. ve COULTER,M. (1996), Management, Prentice Hall Inc.,NewJersey.
ROBBİNS, S.P., DECENZO,D.A. ve COULTER,M. (2013), Yönetimin Esasları, Çev.Ed. A.Öğüt, Nobel Yayınla-rı, Ankara.
SARGUT, A.S.(2001), Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, Ankara: İmge Kitapevi Yayınları.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
64
SCHEİN, E.H.(2002),’’Örgütsel Kültür’’, Çev: Akbaba, A. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,4(3), (Orijinal makalenin yayım tarihi 1990), 1-32.
ŞİŞMAN, M.(2011), Örgütler ve Kültürler, (3.Basım), Ankara: Pegem Akademi.
TAMİMİ, Y.(2005),’’Örgüt kültürünün metaforlarla analizi (Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren bir işlet-me örneği)’,’Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
THAKOR, A. (2016), Corporate Culture in Banking, FRBNY Economic Policy Review, August, 5-16.
THOM, N.(1990),’’ Innovation Management in Small and Medium-Sized Firms’’ Management Internatio-nal Review,30-182.
WEİNER, Y. (1988), “Forms of Value Systems: A Focus on Organizational Effectiveness and Cultural Chan-ge and Maintenance”, Academy ol Management Review, 13 (4), 534-545.
YAĞMURLU, A. (1997),’’Örgüt Kültürü: Tanımlar ve Yaklaşımlar’’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 52(1),717-724.
YEŞİL, S. (2012), “Türkiye’nin Ulusal Kültürel Özellikleri ve Yenilikçilik Potansiyeli Arasındaki İlişki Açısın-dan Bir Değerlendirme”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (17), 33-62.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncı-lık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com