You are here

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

A Research On The Effect Of Organizational Culture On Performance

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.531
Abstract (2. Language): 
The organizational culture that emerges from norms, values and practices directs employees’ behaviors directly or indirectly. Individuals, with a tendency to act according to the structure, intend to comply with non-written rules through the drivers of social acceptance and appreciation. For this reason, it is expected that the individuals who find the working environment close to their personal values to be more successful. Because the harmony in individual and organizational roles will make the employees express and communicate effectively and more easily. Organizational culture which includes involvement, consistency, adaptability and mission dimensions can be effective in the behavior of the individual and therefore in organizational outcomes. The questionnaire was conducted in a town municipality with the aim of investigating whether the effect of the organizational culture on the performance of the employees obtained from 129 participants. Organizational culture is analyzed with 36 terms in 4 sub-dimensions as involvement, consistency, adaptability and mission, while employee performance is analyzed with 6 terms. According to the data obtained from 83 male and 46 female participants, there is a correlation between organizational culture and employee performance in medium correlation (r: 0,559) with 99% significant. Moreover, according to the results of regression analysis, organizational culture significantly predicts performance positively (Adjusment R2: 0,313; F: 14,096; p: 0,000). There are no significant differences in the means of the organizational culture in terms of demographic factors, while performance has a significant difference according to the gender.
Abstract (Original Language): 
Norm, değer ve tecbübelerden hareketle ortaya çıkan örgüt kültürü, çalışanların davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirmektedir. İçinde bulunduğu ortama göre hareket etme eğilimi olan bireyler, sosyal kabul görme ve beğenilme gibi dürtülerle yazılı olmayan kurallara da uyma eğilimindedir. Bu nedenle çalışma ortamını kişisel değerlerine yakın bulan bireylerin daha başarılı olması beklenmektedir. Çünkü bireysel ve örgütsel rollerde yaşanan örtüşmeler, çalışanın kendisini daha rahat ifade etmesini ve etkin iletişim kurmasını kolaylaştıracaktır. Katılım, tutarlılık, uyum ve misyon gibi farklı isimlerde gruplanan örgüt kültürü, bireyin davranışlarında ve dolayısıyla da örgütsel çıktılarında etkili olabilir. Bu noktadan hareketle bir ilçe belediyesinde gerçekleştirilen ankette, 129 katılımcıdan elde edilen verilerle örgüt kültürünün çalışanların performansı üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Örgüt kültürü katılım, tutarlılık, uyum ve misyon olmak üzere 4 alt boyutta 36 ifadeyle ölçülürken; çalışan performansı 6 ifadeyle ölçülmüştür. 83 erkek, 46 kadın katılımcıdan elde edilen verilere göre, örgüt kültürü ile çalışan performansı arasında %99 güvenilirlikte orta derecede (r:0,559) bir korelasyon bulunmaktadır. Ayrıca regresyon analizi sonuçlarına göre örgüt kültürü performansı pozitif yönde anlamlı şekilde yordamaktadır (Düzeltilmiş R2: 0,313; F: 14,096; p: 0,000). Demografik faktörler açısından örgüt kültürü ortalamalarında anlamlı farklılıklar bulunmazken performans değişkeninde cinsiyete göre farklılık bulunmaktadır.
87
95

REFERENCES

References: 

Aktaş, H., & Şimşek, E. (2014). Örgütsel sessizlik ile algılanan bireysel performans, örgüt kültürü ve demografik değişkenler arasındaki etkileşim. Akdeniz İİ BF Dergisi, 28(14), 24-52.
Altuntaş, G. & Dönmez, D. (2010). Girişimcilik Yönelimi ve Örgütsel Performans İlişkisi: Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 50-74.
Bakan, İ. (2009). Liderlik Tarzları ile Örgüt Kültürü Türleri Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması. TISK Academy/TISK Akademi, 4(7).
Chew, E., Swanson, M. M., Stine, K. M., Bartol, N., Brown, A., & Robinson, W. (2008). Performance measurement guide for information security. Special Publication (NIST SP)-800-55 Rev 1.
Cokins, G. (2004). Performance Management: Finding the Missing Pieces to Close the Intelligence Gap, SASInstitute, Inc. USA.
Danışman, A., & Özgen, H. (2003). Örgüt Kültürü Çalişmalarinda Yöntem Tartışması: Niteliksel-Niceliksel Yöntem Ikileminde Niceliksel Ölçümler ve Bir Ölçek Önerisi, Yönetim araştirmalari dergisi, 3(2), 91-124.
Denison, D. R. and Mishra, A. K. (1995). Toward a theory of Organizational Culture and Effectiveness. Organization Science, 6(2): 204-223. Erdoğan E. (2011). Örgütsel Sessizlik ve Performans İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Doğan, B., & Altunoğlu, E. (2014). Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 41-52.
Doğan, E.A. (2015). Örgüt Kültürünün Çalışan Motivasyonuna Etkileri: Belediyecilik Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Edward W. R. & Patrick M. W. (1998).“Measuring Organizational Performance in Strategic Human Resources Management: Problems, Prospects and Performance”, Human Resource Management Review, 8 (3): 311-331.
Erdoğan, İ. (1975), Kültürün Yönetim Fonksiyonlarına Etkisi ve Faktör Analizi Yöntemi ile Bir Araştırma, İstanbul:İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını.
Erdoğan, İ. (1978). Kültür- Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Sorunlarımızın Kültürel Yönü, Yönetim Dergisi, 9: 33-45.
Eroğlu, E. & Özkan, G. (2009) “Örgüt Kültürü” ve “Iletişim Doyumu” ile Bireysel Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği, Selçuk İletişim, 5(4): 50-61.
Eroğlu, E., & Özkan, G. (2009). “Örgüt Kültürü” ve “İletişim Doyumu” ile Bireysel Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği, Selçuk İletişim, 5(4), 50-61.
Fiş, A. M., & Wasti, S. A. (2009). Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi. METU Studies In Development (Muhan Soysal Special Issue), 35, 127-164.
Gezici, H. S. (2012). Belediyelerde Örgüt Kültürü Araştırması: Selçuklu Belediyesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
Kalkan, A. (2013). Algılanan Örgüt Kültürünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Kuramsal ve Görgül Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Konya.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 14 Pp87-95
95
Kaya, H. (2008). Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının Örgütsel Kültürünün Analizi ve Kurum Kültürünün Çalışanların Örgütsel Bağlılığına Etkisi: Görgül Bir Araştırma, Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık, Sayı 155: 119-143.
Sadri, G. & Lees, B. (2001). Developing Corporate Culture as a Competitive Advantage. Journal of Management Development, 20(10), 853-859.
Schein, E. H. (1990). Organizational Culture. American Psychilogist, 45(2), 109-119.
Schutz, W. C. (1958). FIRO: A three-dimensional theory of interpersonal behavior, Oxford, England.
Tayfun, A. & Çatır, 0. (2013). Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3): 114-134.
Terzi, A. R. (2000). Örgüt Kültürü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Yahyagil, Mehmet. (2004) “Denison Örgüt kültürü Ölçme Aracının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Ampirik Bir Uygulama”, Yönetim Dergisi, Şubat, Sayı: 47: 53-76.
Yıldız, Y. (2006). Örgüt Kültürünün Oluşumunda Örgütsel İletişimin Rolü: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Bir Uygulama, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com