You are here

ÖRGÜTSEL MOTİVASYON VE KAMU ÇALIŞANLARINI MOTİVE EDEN FAKTÖRLER

Organizational Motivation and the Factors which Motivate The Public Workers

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to find the factors which motivate the organization workers and importancy of motivation. In this research survey method is used. Data has been gathered from the central workers of The Ministry of Public Education, The Ministry of Health and The Ministry of Justice workers. SPSS 10,0 (The Statistical Packet for The Social Sciences) was the packet used for analyzing data. At the result of the research, we conclude that public workers consider important to moral prizes as materialistic prizes, appreciation of the public works and the possibility of being promoted motivate the workers. We find out that differency of the sallaries of each workers make uneasiness between them.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ile, bir örgütte motivasyonun önemi ve örgüt çalışanlarını motive eden faktörleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada betimleme-survey yöntemi kullanılmış olup, araştırma verileri 2002 Ocak ayında Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları merkez örgütü çalışanlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 10,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, kamu çalışanlarının parasal ödüllere manevi ödüller kadar önem verdikleri, kurumda yapılan işlerin takdiri ile yükselme olanaklarının varlığının motivasyonu sağladığı, ve nihayet kurumlarda ücret adaletsizliklerinin huzursuzluğa yol açtığı belirlenmiştir.
57-67

REFERENCES

References: 

Aydın, M. (2000). Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
Başaran, İ.E. (1991). Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü, Ankara: Gül Yayınevi.
Bursalıoğlu, Z. (1994). “Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış”, Ankara: Pegem
Yayıncılık.
Eren, E. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Basım
Yayım.
Ertürk, M. (1995). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Basım
Yayım.
Hopper, J.R. (1966). Yönetimde Beşeri İlişkiler, Çev. Ö. Özkaya, Ankara:Türkiye
Hizmetiçi Eğitim Der.
İncir, G. (1990). Çalışanların İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Milli
Prodüktivite Merkezi Yayınları.
http://www.İnsankaynaklari.com./bireyler/trends/makale.
Maslow, A.H. (1971). Motivation and Personality, New York: Horper and Row,
Publishers Incorporated.
Morgan, C. T., Richard, A. K (1980). Introduction to Psycpology, New York:
McGraw-Hill.
Oğraş, F.K. (2001). “Burdur İli Kamu İşgücünde İş Tatmini”, SDÜ Burdur Eğitim
Fakültesi Dergisi, 2(2): 113-124.
Öncü, H. (1999). Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.
Vromm, V. (1964). Work and Motivation, New York: Willey Publishers.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com