You are here

THE EFFECT OF LEADERS AND MANAGERS TO THE TOTAL QUALITY IN PETROLEUM INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, the effect of leaders and managers on the total quality was analyzed by means of questionnaires. Descriptive model has been applied as the survey model. 139 participants, mostly petroleum engineers working in three different regions and countries, were interviewed. After the analysis of the information gained from participants, it was found out that leadership was one of the most effective factors and all participants supported their managers’ management strategies.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede lider veya yöneticilerin petrol işletmelerdeki toplam kalite yönetimi üzerindeki etkisi anket yöntemi kulanılarak incenlenmiştir. Araştırma modeli olarak betimsel analiz modeli uygulanmıştır. Üç farklı bölgede ve ülkede, altı uluslararası petrol şirketinde çalışan çoğunluğunu petrol mühendislerinin oluşturduğu 139 kişi üzerinde, anketler yapılarak uygulanmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde petrol işletmelerinde liderliğin Toplam Kalite Yönetimini sağlamada en etkili faktörden biri olduğu ve katılımcıların organizasyonlarında bulunan liderlerin yönetim stratejilerini destekledikleri ortaya çıkmışır.
FULL TEXT (PDF): 
219-234

REFERENCES

References: 

Aktan, Coşkun Can,"Çağdaş yönetim Anlayışı; ToplamKalite",YeniTürkiye, 99/26
Alptekin, Ali Rıza.(1995). “Kalite Gelistirme Uygulama Problemleri”, ÖnceKaliteDergisi, Kalder Yay, Temmuz.
Arslantaş, C. Cüneyt; Meral, Dursun “Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven Ve Psikolojik
Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolayli Rolü” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 111–128 (2008)
Bayrak, Sebahat “KaliteAnlayışındaYeniBirYaklaşımOlarakToplamKaliteYönetimi”. Verimlilik Dergisi, sayı 4,
MPM yayınları 1997 s, 84
Brown, M.E., Trevino, L.K. ve Harrison, D.A. (2005). Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for
Construct Development and Testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97 : 117-134.
Bulut, Yakup.,Uygun, Serdar Vural. “Etkin Bir Yönetim İçin Vizyoner Liderliğin Önemi: Hatay’daki Kamu
Kurumlari Üzerinde Bir Uygulama” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Year:
2010, Cilt/Volume: 7, Sayı/Issue: 13, s. 29 – 47
Bumin B., Erkutlu, H., (2002). “ToplamKaliteYönetimiveKıyaslama (Benchmarking)
Büyüköztürk, Şener.Sosyal Bilimleriçin VeriAnalizi El Kitabı, PegemaYayıncılık, Ankara, 2002
Çetin, Canan. Akın, Besin.Erol, Vedat. “Toplam kalite yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi (ISO 9000-2000
Revizyonu)” İlke*Süreç* Uygulama, Beta yay. , İstanbul , 2001
Crosby, Philip (1979), Quality is Free, New York, McGraw Hill.
Dahlgaard, Kristensen, Kanji (1998), (1st ed) Fundamentals of Total Quality Management, Chapman & Hall, London
Demirkaya, Didem G., (2001). “Toplam Kalite Yönetim Felsefesi ve İlkeleri” HİE Eğitim Teknolojisi Formatörleri
Semineri, İzmir, 03-07 Aralık 2001.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 36 – Nisan 2013
233
Garvin, D., (1983), Quality on the line, Harvard Business review, September-October, pp. 65-75.
George, Stephen.,Weimwerskirch, Arnold. “Total Quality Management, Strategies and Techniques proven At
Today’s Most Successful Companies”, John Wiley& Sons, Inc, New York, 1998
İbicioğlu, H. Özmen, H. İ. veTaş, “Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi: Ampirik Bir Araştırma”.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-23, 2009
İlhan, MahmutHakan. “Yöneticilerin Liderlik Tiplerinde Öne Çikan Davraniş Uygulamalarının
İncelenmesi:Gaziantep Turizm Sektöründe Bir Uygulama”, Gaziantep, MART 2006 İlişkisi” G.Ü.İ.İ.B.F.
Dergisi, Cilt.4, Sayı.1, s.83-100.
İnce, Cemal.“Toplam Kalite Yönetiminin İşgören Tatminine Etkileri Üzerine Nevşehir Yöresindeki
Otelİşletmelerinde Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, Mart 2007.
Juran, J.M. (1951), Quality Control Handbook, New York, McGraw Hill
Maxwell, J. C. (1999). The 21 Indispensable Qualities of a Leader. Tween Press, New York, p. 101 – 110.
Mustafa, E. M. A. and Bon, A, Role of Top Management Leadership and Commitment in Total Quality Management
in Service Organization in Malaysia: A Review and Conceptual Framework (October 2, 2012). Elixir Human
Resource Management, Vol. 51, pp. 11029-11033, 2012
Özevren, Mina. “Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 2.b., İstanbul: Alfa Yayınları, Mayıs
2000, s.63.
Rossiter Jill (1998). Total Quality Management: Mastering Your Small Business. CIB Publishing.
Symonds, J.D., “Total Quality Measurement In The Oil Industry”, published by: Blackie Academic and Professional,
an imprint of Chapman & Hall, Glasgow, UK, 1994
Turner, G.R., Hadfield, R. P., “Total Quality Management in the Chemical Industry-Strategies for Success”, The
Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1994
Ural, A./Kılıç, İ. (2006), “Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ileVeri Analizi, Ankara, DetayYayıncılık, 2006.
Yıldız G., Ardıç K., (1999). “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”, BilgiDergisi, Sayı:1, s. 73-82.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com