You are here

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKUL MERKEZLİ YÖNETİM ANLAYIŞININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE NİTEL BİR BAKIŞ

A VIEW OF EDUCATION ADMINISTRATORS 'RELATIONSHIP BETWEEN THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL CENTRAL ADMINISTRATIVE ASSUMPTION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to establish managerial views on the applicability of school-based management. The study was constructed from the qualitative research methods in case study design. An easily accessible sampling method was used in the sample of the study for the purposeful sampling methods used in qualitative research. The working group constitutes 10 (ten) education managers working in official state schools in Antalya city center. The data for the study were obtained through a semi-structured interview form prepared by researchers based on the basic principles of the schoolbased management approach. The research data were analyzed using descriptive analysis technique used in qualitative researches. According to the results of the research, it has been found out that it is important for the education administrators of the school-centered management approach to adopt the school-centered management, the problems that the resource management can have problems, the need for an effective strategic plan, the democratic school environment where the stakeholders participate in the decisions,
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, okul merkezli yönetim biçiminin uygulanabilirliğine ilişkin yönetici görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde kurgulanmıştır. Araştırmanın örnekleminde nitel araştırmada kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Antalya il merkezi resmi devlet okullarında görev yapan 10 (on) eğitim yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri okul merkezli yönetim yaklaşımının temel ilkeleri esas alınarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma verileri nitel araştırmalarda kullanılan betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul merkezli yönetim anlayışına ilişkin eğitim yöneticilerinin çoğunun okul merkezli yönetimi benimsediği, kaynak yönetimde sıkıntıların olabileceği, etkili bir stratejik plana ihtiyaç duyulduğu, paydaşların kararlara katıldığı demokratik bir okul ortamının okul iklimini olumlu yönde etkileyeceği, liyakatın personel istihdamında dikkate alınmasının önemli olduğu tespit edilmiştir.
311
326

REFERENCES

References: 

Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma
yöntemleri . Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
Aytaç, T. (1999). Okul merkezli yönetim. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 29 ISSN: 2146-9199
326
Aytaç, T. (2000). "Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetiminde Yeni Bir Paradigma Okul Merkezli
Yönetim", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6 (21),55-81.
Balcı, A. (2000). ”İkibinli Yıllarda Türk Milli Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi ve Yönetimi”. Eğitim
Yönetimi.6 (24). Güz. s.495-508.
Balcı, A. (2001). Etkili okul ve okul geliştirme . Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çankaya, İ. Gün, C. (2016). Okul merkezli yönetime ilişkin özel okul yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve
Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:5 Özel Sayı, Makale No: 05 ISSN: 2146-9199.
David, Jane L. (1989) “Synthesis of Research on School-Based Management”, Educational
Leadership(Vo.46) , No.8:46.
Güçlü, N. (2000). Okula dayalı yönetim, Milli Eğitim Dergisi. Sayı 148.
Karataş S. , Başyayla Y.E. , Taş A. , Topçu B.(2017) “Okul yöneticilerinin eğitimle ilgili kararlara
katılmada karar mercileri ve yerinden yönetim anlayışına ilişkin görüşleri”, The Journal of Theoretical
Educational Sciense (JTES), 10 (1), pp.73-94.
Malen, Betty, Ogawa, Rodney T. and Kranz, Jennifer. (1989) an analysis of site-based management as
an education reform strategy, The University of Utah An occasional policy paper, Sponsored by the
FOCUS Project (Formulating Options to Consider for Utah Schools), Graduate School of Education, The
University of Utah.
Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber , (S. Turan, Çev.). Ankara:
Nobel Yayınları.
Noble, Audrey J., Deemer, Sandra and Davis, Betsy. (1996) “School-Based Management”, Delaware
Education Research & Development Center. Prasch, John. (1990). How to Organize for School Based
Management. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Virginia. (ASCD).
Şahin, S. (2003) Okul merkezli yönetim uygulamaları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi sayı: 36
ss. 582-605.
Şişman, M. (1995). On beşinci Milli Eğitim Şurasına doğru, 2000’li yıllarda Türk Milli Eğitim Sistemi.
Ankara: Pegem.
Şişman, M., & Turan, S.(2003). Eğitimde yerelleşme ve demokratikleşme çabaları: Teorik bir
çözümleme. Kuram ve uygulamada Eğitim Yönetimi, 34 , 300-315.
TEDMEM. (2015). 2015 eğitim değerlendirme raporu . Ankara: Türk Eğitim Derneği.
Türkoğlu, R. (2004). Eğitimde yerelleşme sorununa kamu yönetimi temel kanunu tasarısı ve yerel
yönetim yasa tasarısının getirdiği çözümler konusunda yerel yöneticilerin görüşleri. İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8).
Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri . Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri . (2. baskı) . Ankara: Seçkin
yayıncılık.
Yıldırım, A., Şimşek. H., (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri . (7. Baskı) . Ankara: Seçkin
Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com