You are here

Örgütsel ve Yönetsel Değerlerin Neden Olduğu Sorun Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Research to Identify the Problem Areas Caused by Organizational and Managerial Values

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, on the basis of G. Hofstede and G. England’s research on organizational and managerial values, it is aimed to determine which problems arise from organizational and managerial values in the organization. Research data needed to achieve the objective come from 166 administrators with academic and administrative authority at faculties, colleges and vocational schools of a public university. In the light of the data, the logistic regression analysis was used to determine the relationship between values and the problems caused by values. According to the results obtained by modeling, which organizational and managerial values cause which problem areas is discussed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada G. Hofstede ve G. England’ın örgütsel ve yönetsel değerler konusundaki araştırmaları temel alınarak, örgütsel ve yönetsel değerlerinin örgütte hangi sorunların kaynağını oluşturduğu saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma amacına ulaşmak için gereksinim duyulan veriler, bir kamu üniversitesinin merkez ve ilçelerinde bulunan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarındaki akademik ve idari birimlerde görev yapan 166 yöneticiden elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında değerler ve değerlerin neden olduğu sorunlar arasındaki ilişkinin modellenip sayısal olarak ortaya konulmasında lojistik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Modelleme ile elde edilen sonuçlara göre hangi örgütsel ve yönetsel değerlerin hangi sorun alanlarına neden olduğu tartışılmıştır.
119
140

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ALLPORT, G.W. (1968), The Handbook of Social Psychology, 2. Ed., V.:1, Addison-Wesley,
London, England.
ALPAY, G., DEVELİOĞLU, K., EVCİMEN, İ. (2002), “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları:
Belirleyici Etken Olarak Kurumsal Değerler”, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, 23-25 Mayıs, Antalya, pp.73-84.
AŞKUN, İ.C. (1978), İşgören, Cem Ofset, Aralık, Eskişehir.
AUSTIN, J.E. (1990), Managing in Developing Countries, Strategic Analysis and
Operating Techniques, The Free Press, New York, USA.
BARON, R.A., GREENBERG, J. (1990), Behavior in Organizations: Understanding and Managing
the Human Side of Work, 4. Ed., Allyn and Bacon Inc., Boston, USA.
BENNIS, W., NANUS, B. (1985), Leaders, The Strategies For Taking Charge, Harper-Row Pub.,
New York, USA,.
BOONE, L.E., KURTZ, D.L. (1987), Management, 3. Ed., Random House Pub., New York, USA.
BOZKURT, T., TURGUT, T. (1999), “Çalışanların Toplam Kalite Yönetim Uygulamaları İle İlgili
İş Tatminleri ve Kültürel Sayıtlıları Arasındaki İlişkiler”, Öneri, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.:12, C.:2, Y.:5, Haziran, İstanbul, pp.60-71.
CERTO, S.C. (1992), Modern Management, Quality, Ethics and Global Environment, Mc Graw Hill
Comp., New York, USA.
CEVİZCİ, A. (2000), Felsefe Sözlüğü, 4. Baskı, Paradigma Yayınları, Eylül, İstanbul.
DANIŞMAN, A. (2000), “Kültürel Ortamın Araştırma Sonuçlarına Etkisi: Kuzey Amerika’da
Geliştirilip Türkiye’de Tekrarlanan Bazı Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme”, 8.
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs, Nevşehir.
DURUCASU, H. (2005), Yaz Okulu Öğrencilerinin Beklentileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları
No.: 1612, İİBF Yayınları No.:188, Eskişehir.
FINCHAM, R., RHODES, R.P. (1999), Principles of Organizational Behaviour, 1. Ed., Oxford
University Press Inc., New York, USA.
GEYİKDAGI, N.V. (1995), “What Makes an Effective Europan Manager?”, Management
International Review, V.:35, New York, USA, pp.89-91.
GORDON, L. (1960), Survey of Interpersonel Values, Science Research Associates, Chicago, USA.
GÜNEY, S. (2002), Davranış Bilimleri, 2. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
HANÇERLİOĞLU, O. (1970), Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul.
HELLRIEGEL, D., SLOCOM, J.,W., WOODMAN, R.W. (1992), Organizational Behavior, 7. Ed.,
West Pub., Minneapolis, USA.
KANTER, R.M., STEIN, B.A., JICK, T.D. (1992), The Challenge of Organizational Change, How
Companies Experience It and Leaders Guide It, The Free Press, New York, USA.
MARIE, A., BARRY, F., GOLD, A. (1998), International Organizational Behavior, Prentice Hall
Inc., New Jersey, USA.
MATTESON, M.T., IVANCEVICH, J.M. (1999), Management and Organizational Behavior
Classics, 7. Ed., Irwin Mc Graw Hill Comp., Boston, USA.
MC CLELLAND, D.C. (1961), The Achicing Society, The Free Press, New York, USA.
MICHAEL, S.R., JONES, H.R. (1973), Organizational Management, Mc Graw Hill Comp.,
New York, USA.
ÖZDAMAR, K. (2004), Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitapevi, Eskişehir,
p.663.
ÖZLEM, D. (2002), “Değerler Sorununda Nesnelcilik, Mutlakçılık ve Öznelcilik, Rölativizm
Tartışması Üzerine”, Bilgi ve Değer Sempozyumu, Vadi Yayınları, Ankara, pp.282-301.
SCHERMERHORN, J.R., HUND, J.G., OSBORN, R.N. (2000), Organizational Behavior, John-
Wiley and Sons, Inc., New York, USA.
ŞERİF, M. (1985), Sosyal Kuralların Psikolojisi, (Çev.: SANDIKÇIOĞLU,), Akan Yayıncılık,
İstanbul.
SİLAH, M. (2000), Sosyal Psikoloji (Davranış Bilimi), Gazi Kitapevi, Ankara.
ŞİŞMAN, M. (2002), Örgütler ve Kültürler, Pegem Yayıncılık, Ankara.
SKULA, F. A. (1973), “The Values and Values System of Govermental Excutives”, Public Personel
Management, January-February, pp.5-22.
H. Kara / A Research to Identify the Problem Areas Caused by Organizational and Managerial Values
140
TOKAT, B. (1996), Örgütlerde Değişim ve Değişimin Yönetimi, Dumlupınar Üniversitesi Yayın
No.:6, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No.:6, Myra Yayıncılık, Kütahya.
TREVINO, L.K., NELSON, K.A. (1995), Managing Business Ethics, Straigh Talk About How To
Do It Right, Mc Millan Pub. Comp., New York, USA.
TÜZ, M. (2004), İşletmelerde Yönetim Modelleri, Avrupa, Amerika, Japonya, Türkiye Uygulamalı,
Aktüel Matbaacılık, İstanbul.
VAROĞLU, A.K., BASIM, N., ERCİL, Y. (2000), “Bilimsel Araştırma Yöntemine Farklı Bir
Bakış; Analitik Düşünce-Bütünleşik Düşünce Modellemeleri İle Belirsizlikten Kaçınma
ve Güç Mesafesi Araştırması”, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erciyes
Üniversitesi, 25-27, Mayıs, Nevşehir, pp.421-444.
WALLS, S., RESS, B., BLACK, G. (2001), Introduction to International Business, Prentica Hall,
Great Britain.
WILD, J.J., WILD, K.L., HAN, J.C.Y. (2003), International Business, 2. Ed., Prentice Hall, Pearson
Educeation Inc., New Jersey, USA.
WILSON, F.M. (1999), Organizational Behaviour: A Critical Introduction, Oxford University Press,
New York, USA.
www.sozluk.sourtimes.org/show, (19.12.2006).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com