You are here

Entelektüel Sermaye ile Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul'da Bir Araştırma

The Relationship Between Intellectual Capital and Firm Value: A Study in Istanbul Stock Exchange

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to investigate the relationship between intellectual capital and firm value. The study is significant in that it makes intellectual capital, which is of vital importance in ensuring firms' sustainability, more apparent and it provides a chance to make comparisons with other studies. The companies operating in energy sector in Borsa Istanbul (abbreviated as BIST, former Istanbul Stock Exchange) during the period of 2009-2011, are taken into the scope of analysis. Within this scope, the findings obtained by using "Calculated Intangible Value Management" are compared with firms' market value/book value practices in order to determine the relationship between intellectual capital and firm value. The findings reveal that energy companies operating in Turkey do not consider their intellectual capital assets important and tangible assets are the main factors affecting business performance.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı, entelektüel sermaye ve firma değeri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışma, firmaların sürdürülebilirliklerinin sağlanmasında hayati öneme sahip olan entelektüel sermayeyi daha görünür hale getirmesi ve diğer çalışmalarla karşılaştırma yapma imkânı sağlaması açısından önemlidir. Analiz kapsamına 2009-2011 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST) enerji sektöründe işlem gören firmalar alınmıştır. Bu kapsamda entelektüel sermaye ve firma değeri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için "Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yönetimi" kullanılarak tespit edilen bulgular firmaların Piyasa değeri / Defter Değeri yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde Türkiye'de faaliyet gösteren Enerji firmalarının entelektüel sermaye varlıklarına önem vermedikleri ve işletme performansına etki eden temel unsurların maddi varlık olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Brooking, A., (1996), Intellectual Capital: Core Assets of the Third Millenium Enterprise, London: Thomson Business Press.
Barchelor, A., (1999), Is The Balance Sheet Outdated? The Case For A Statement of Intellectual Capital, Accountancv, London, Cilt 123, Sayı: 1226.
Büyüközkan, G. (2002), Entelektüel Sermaye Yönetimi, Kalder Forum Dergisi, Sayı: 2, ss. 35-44.
Chen, M. C., S.J. Chengand Y. Hwang (2005), An Empirical Investigation of the Relationship Between Intellectual Capital and Firms' Market Value and Financial Performance", Journal of Intellectual Capital, Vol.6, No.2, pp.159-176.
Çıkrıkcı, M. ve Abdülkerim D., (2002); "Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması"; Bankacılar Dergisi, Sayı: 43, ss.18-32.
Ercan, M. K. (2005), Değer ve Entelektüel Sermaye, (Çevrimiçi) w3.gazi.edu.tr/~mkercan/Deger-03122005.ppt.
Erhan, D. U. (2003), Entelektüel Sermaye Ölçülmesi Değerlemesi Muhasebeleştirilmesi Bir Teknoloji Şirketi Uygulaması, Doktora Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Ertuğrul, Murat (2006), Entellektüel Sermayenin Firma Piyasa Degeri Üzerine Etkisi, (Çevrimiçi), http//www.bilgi yonetimi.org/cm/pages/mkl gos.php?nt=182 (Erişim: 18.03.2012).
54
Çankırı
Karateki
n Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi
Firer, S., Williams M., (2003), Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance, Journal of Intellectual Capital, Vol.4, No.3,
pp.348-360.
Ghosh, D. ve Wu, A. (2007), Intellectual Capital and Capital Markets: Additional Evidence, Journal of Intellectual Capital, Vol.8 No. 2, pp.216-235.
Hatipoğlu, M. (2011), Firma Değerlemesi ve İMKB'de Enerji Sektöründe Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi.
Herman A. van den Berg., "Models of Intellectual Capital Valuation: A Comperative Evaluation", s.22 (Çevrimiçi)
http://gipi16.etsimo.uniovi.es/sites/knoqua/Papers/Models%20of%20IC% 20Valuation.pdf, (Erişim: 18.04.2006).
Nahapiet, Janine, Ghosha, Sumantra (1998), Social Capital, Intellectual Capital And The Organizational Advantage, The Academy Of Management Review, Vol. 23, No. 2, Apr. 1998, ss. 242-266.
Klein, D.A. and L. Prusak (1994), Characterizing Intellectual Capital", Center for Business Innovation, Ernst & Young LLP working paper.
Liu, D. Y.,Tseng, K. A. ve Yen, S. W. (2009), The Incremental Impact of Intellectual Capital on Value Creation, Journal of Intellectual Capital, Vol.10, No.2, pp.260-276.
M. K. Ercan ve A. Üreten (2000), Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
McCarter, M. B. ve Asclrward, K. F. (1992), "The Market Comparable Approach Using Public Market Data", Handbook of Business Valuation, USA: John Wiley&Sons.
Yörük, N ve M.S. Erdem, (2006) "Farklı Entelektüel Sermaye Ölçme Yöntemlerinin Firmaların Stratejik Karar Alma Sürecine Etkileri", Marmara Üniversitesi Muhasebe - Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi : Analiz, Cilt:6, Yıl:15, Sayı 15, ss: 59-71.
Bontis,
Nick
; Nicola C. D., Kristine J. and Goran R., (1999), The Knowledge Toolbox: A Review of the Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources, European Management Journal, Vol.17, No.4, pp. 391-402.
Önce, S. (1999), Muhasebe Bakış Açısıyla Entelektüel Sermaye, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
55
i. Zor, S. Cengiz, Cilt: 3, Sayı: 1, ss. 37-56, Bahar 2013
Özsoy, İ. (2006), Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve İMKB'de İşlem Gören Tekstil Firmalarına Uygulanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Öztürk, M. B. ve Ünsal B. (2003), "Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerine Etkisi", Asomedya Dergisi, (Çevrimiçi)
http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/nisan2003/ dosyanisan2003.html (Erişim: 18.12.2005).
Stewart,
T
. (1997), Entelektüel Sermaye: Kuruluşların Yeni Zenginliği, Çeviren: Nurettin El Hüseyni, İstanbul: Mess Yayın.
STEWART,
T
. (1997), Entelektüel Sermaye: Kuruluşların Yeni Zenginliği, (Çev. Nurettin ELHÜSEYNİ), İstanbul: Kontent Kitabevi.
Sullivan, P. (2000), H. Value-Driven Intellectual Capital, John Wilwy&Sons Pres, New York.
Şamiloglu, F. (2002), Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara.
Uzay, Ş., Savaş, O. (2003), Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama Örneği"; Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 20, ss.163-181.
YILDIZ, S. (2010), Entelektüel Sermaye Teori ve Araştırma, İstanbul, Türkmen Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com