You are here

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ: MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Fiziksel kaynaklara dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye dönüşüm entelektüel varlıkları firmalar için yaşamsal derecede önemli hale getirmiştir. Bu çerçevede sahip olunan entelektüel sermayeyi (ES) bilmek ve onu yönetmek firma ile ilgili tüm taraflar açısından çok büyük bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, “Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemi” kullanılarak mobilya sektöründe faaliyet gösteren yedi firmaya*** ait ES değerleri hesaplanmış, birbirleriyle karşılaştırılmış ve ES değerleri ile firmaların defter değerleri ve net aktif toplamları arasındaki oransal ilişkiler belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki yedi firmanın ikisinde maddi varlık kazanç oranı sektör ortalamasının altında olduğu için kullanılan yöntem gereği ES hesaplanamamıştır. Diğer 5 firma için ES hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Araştırma kapsamındaki tüm firmaların, entelektüel sermayelerini artırmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKPINAR, S. (2002), “Entelektüel Sermaye Yönetimi ve Bir Boya İşletmesi
Üzerine Etkileri, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri
Kitabı, Hereke-İzmit.,ss.719-726.
BASSI, L.J. (1997),”Harnesing The Power of Intellectual Capital”, Training and
Developent, Dec., Vol.51, N.12, pp.25-31.
BONTIS, N. (2001), “Assesing Knowledge Assets: a review of the models used to
measure intellectual capital”, International Journal of Management
Reviews, Vol.3, No.1, pp.41-60.
BOOTH, R. (1998), “The Measurement of Intellectual Capital”, Management
Accounting, No.98, Vol.76, Issue, 10, pp.26-29.
CAPITAL, (2002), Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi, , Sayı:5, Ağustos
2002 Eki.
CAPITAL, (2003), Sayı: 2003/2.
COOPER, R. (2000). “Cost Management: From Frederic Taylor to The Present”,
Journal of Cost Management, September-October, pp.4-9.
ÇELİK, A.E., PERÇİN, S. (2000), “Entelektüel Sermayenin İşletme Bazında
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ekim-
2000, ss.111-118.
ÇIKRIKCI, M., A. DAŞTAN, (2002), “Entelektüel Sermayenin Temel Finansal
Tablolar Aracılığıyla Sunulması”, Bankacılar Dergisi, Sayı 43, ss.18-32.ERTUĞRUL, M. (2002), “Entelektüel Sermayenin Firma Piyasa Değeri Üzerine
Etkileri”, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri Kitabı,
ss.707-718, Hereke-İzmit.
GUTHRIE, J. (2000), “Measuring Up to Change”, Financial Management,
December, pp.11-13.
GUTHRIE, J., R. PETTY, U. JOHANSON, (2001), “Sunrise in the Knowledge
Economy”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol.14,
No:4, 2001, pp. 365-382.
LEWIS, G. (1997).”Building Intellectual Capital”, Management Accounting
(UK), 75-6, p.54.
ÖGE, S. (2002), “Entelektüel Sermaye: İşletmeler İçin Yeni Bir Değer”, Atatürk
Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 16, Sayı 5-6, ss.175-200.
PABLOS, P.O. (2002), “Evidence of Intellectual Capital Measurement from Asia,
Europe and The Middle East”, Journal of Intellectual Capital, Vol.3.,
No.3, pp.287-302.
RODOV, I., LELIAERT, P. (2002), “FiMIAM: financial method of intangible
assets measurement, Journal of Intellectual Capital, Vol.3, No.3,
pp.323.336.
ROSLENDER, R. (2000), “Accounting for Intellectual Capital”, Management
Accounting, Vol.78, N.3, pp.34-37.
ROSLENDER, R., DYSON, J.R. (1992), “Accounting for The Vorth of
Employees: A New Look at an Old Problem”, British Accounting Review,
24-4, pp.311-329.
STEWART, A.T. (1997), Entelektüel Sermaye, Çev: Nurettin Elhüseyni, BZD
Yayıncılık, İstanbul.
İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO). (2001), Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu-2001,Özel Sayı, Sayı:437, Ağustos 2002, İstanbul.
İŞERİ, M., KAYAKUTLU, G. (2003), “Yeni Ekonominin Performans Ölçüm Aracı:
Entelektüel Sermaye”, III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu,
19-20 Nisan 2003.
“Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerine Ektisi”, ASOMEDYA, Nisan
2003.DİĞER KAYNAKLAR
Beyza Mobilya A.Ş Bilanço ve Gelir Tabloları (1999-2000-2001)
Kelebek Mobilya A.Ş Bilanço ve Gelir Tabloları (1999-2000-2001)
İstikbal Grubu Faaliyet Raporu (2000-2001)
Boydak Grubu Faaliyet Raporu (2000-2001)
Yataş A.Ş. Faaliyet Raporları (1999-2000-2001)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com