You are here

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN DİŞ HEKİMLERİ VE HEMŞİRELERİNİN MESLEKİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ, BÖLÜM I: İŞ DOYUMU

EVALUATION OF PROFESSIONAL STATE OF THE DENTISTS AND NURSES AT FACULTY OF DENTISTRY IN ATATÜRK UNIVERSITY, PART I: JOB SATISFACTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
To be successful at his or her work, one is supposed to love what he does as well as his or her working environment. The aim of this research is to evaluate the job satisfaction degree of the academic staff and nurses working at Faculty of Dentistry in Atatürk University. Data were collected from 117 volunteers; 102 of this group were academician dentists and 15 were nurses. The study was carried out by taking a poll between November 15-26, 2004. Job satisfaction degree was measured by Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)-Turkish version. It was found that 55.9% of the academician dentists and 40% of the nurses were satisfied with their jobs. There was a positive correlation between aca¬demic carrier, age, professional period and job satis¬faction degree among the dentists. The highest job sa¬tisfaction degree was obtained among the married nurses working at least for 20 years. As the academic degree, professional time and age of the dentists increase, the job satisfaction also increases. PhD students had the least job satisfac¬tion. Nurses showed less job satisfaction than their co-workers did.
Abstract (Original Language): 
Bireyin işyerinde verimli çalışabilmesi için yaptığı işi sevmesi ve çalışma ortamını benimsemesi gereklidir. Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çalışan, diş hekimleri ve hemşirelerin iş doyum düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 102 akademik personel diş heki¬mi ve 15 hemşire olmak üzere toplam 117 gönüllü katılmıştır. Araştırma 15-26 Kasım 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışanların iş doyum düzeyleri Minnesota İş Doyum Ölçeğinin Türkçe ver¬siyonu kullanılarak ölçülmüştür. Araştırmaya katılan diş hekimlerinin %55.9'unun hemşirelerin ise %40'nın yapmış oldukları işten memnun oldukları bulunmuştur. Diş hekimlerinin akademik kariyer, yaş ve meslekte geçen süreleri ile iş doyum düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. En yüksek iş doyum düzeyi evli olan ve 20 yıl ve üzeri çalışma yılına sahip hemşirelerde bulunmuştur. Akademik kariyer, meslekte geçen yıllar ve diş hekimlerinin yaşları artıkça iş doyum düzeyinin arttığı görülmüştür. İş doyumu açısından doktora öğrencileri en memnuniyetsiz grup olmuştur. Hemşireler ise çalışma arkadaşlarına oranla yapmakta oldukları işten daha az memnuniyet duymaktadır.
33-42

REFERENCES

References: 

1) Logan HL, Muller PJ, Berst MR, Yeaney DW. Contributors to dentists' job satisfaction and qual¬ity of life. The Journal of the American Collage of
Dentists 1997; 64(4): 39-43.
2) Myers HL, Myers LB. 'It's difficult being a dentist': stress and health in the general dental practi¬tioner. British Dental Journal 2004; 197(2): 89-93.
3) Locke EA. The Nature And Causes Of Job
Satisfaction. In: Dunnette MD. editor. Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago: Rand Mc Nelly College Publishing.
1976, 1297-1349.
4) Shugars DA, Di Matteo MR, Hays RD, Cretin S,
Johnson JJ. Professional satisfaction among California general dentists. Journal of Dental
Education 1990; 54: 661-669.
5) Brown LJ, Wagner KS, Johns B. Racial/ethnic variations of practicing dentists. Journal of the American Dental Association 2000; 131; 1750¬1754.
41
Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak.
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:33-42, 2005
DENİZOĞLU,
AKYI
L YILMAZ, AKYIL
6) Sur H, Hayran O, Mumcu G, Söylemez D, Atlı H, Yıldırım C. Factors affecting dental job satisfac¬tion. A cross-sectional survey in Turkey. Evaluation and The Health Professions 2004;
27(2): 152-164.
7) Stephen FR, Giseon H, Connie V, Paul WM. The relationship between occupational stres and job satisfaction in orthodontics. American Journal of Orthodontics And Dentofacial Orthopedics 2004;
126: 106-109.
8) Weiss DJ, Dawis RV, England GW, Lofquist LH.
Manuel for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minnesota Industrial Relations
Center 1967.
9) Aksayan S. Ebelerin bilgi ve iş memnuniyet düzeyleri. Marmara Üniversitesi Hemşirelik
Dergisi 1995; 1(2): 22-32.
10) Hayran O, Aksayan S. Job satisfaction among physicians (in Turkish). Community and Physician. Journal of Turkish Medical Association 1991; 47 (1): 16-18.
42
11) Shugars, DA, Hays RD, Di Matteo MR, Cretin S.
Development of an instrument to measure dental
job satisfaction. Medical Care 1991; 29: 728-744.
12) Aiken L, Clarke S, Sloane D et al. Nurse's reports on hospital care in five countries. Health Affairs
2001; 20(3): 43-53.
13) Adamson B, Kenny D, Wilson-Barnett J. The impact of perceived medical dominance on the workplace satisfaction of Australian and British nurses. Journal of Advanced Nursing 1995; 21:
172-183.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com