You are here

TÜRKİYE'DE HEPATİT B AŞISI VE DİŞ HEKİMLERİ

HEPATITIS B VACCINE AND DENTAL PRACTITIONERS IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Hepatitis B isa known occupational risk in the dental profession. Vaccination against Hepatitis B is a vital task for dental practitioners not only to prevent themselves against the disease, but also to protect their patients. The study's objectives were to determine dental practitioners approaches to Hepatitis B vaccine and if necessary to draw a communication plan strategy on Hepatitis B vaccine targeted to dentalpractiti oners. A questionnaire inserted into December 1991 issue of the Journal of Turkish Dentists Association was sent to 9500 dental practitioners. The overall return rate of the questionnaires was found to be relatively low (% 7.3), however the results which represent opinions of dental practitioners who are sensitive on the issue remains useful information to prevent Hepatitis B. Of682 dental practitioners, 10% received Hepatitis B vaccine. It was found that 79% of dental practitioners wanted to receive the vaccine. Among those not vaa-cinated, "procrastination, laziness, or neglect" was the most common single reason given for avoiding the vaccine. It was also found that the ones who had Hepatitis B marker's test did not know how to interpret the test results. In the light of these findings, it is recommended that universities should take a role to vaccinate undergraduate dental faculty students against Hepatitis B and the Turkish Dentists Association for graduates. A communication plan strategy targeted to dental practitioners was designed and preparations for implementation of the plan are in progress.
Abstract (Original Language): 
Hepatit B diş hekimliğinde en tehlikeli meslek hastalıklarından biridir. Yalnız hastalıktan korunmaya yönelik değil, hastalarına da bulaştırma riskini önleme açısından diş hekimlerinin Hepatit B'ye karşı aşılanmaları yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu çalışma, Türkiye'deki diş hekimlerinin Hepatit B aşısı ile ilgili yaklaşımlarını belirlemeye yönelik bir posta anketi şeklinde yürütülmüştür. Türk Dİş Hekimleri Birliği Dergisinin Aralık 1991 sayısı ile 9500 diş hekimine gönderilen ankette geri dönüş hızı % 7.3 gibi düşük bir değerde olmasına karşın, bu çalışma Hepatit B'ye duyarlı olan diş hekimlerinin görüşlerinden çıkartılabilecek sonuçları açısından önem taşımaktadır. Değerlendirme kapsamına alman 682 diş hekiminden Hepatit B aşısı olanlar grubun % 10'unu oluşturmaktadır. Diş hekimlerinin % 79'u Hepatit B aşısı olmak istediklerini belirtmiştir. Bugüne dek aşı olmama gerekçesi olarak en çok ihmal ve ilgisizlik sayılmıştır. Hepatit B serolojik göstergeleri için test yaptıran diş hekimlerinin sonuçları yanlış yorumladıkları dikkat çekicidir. Bulguların ışığında, diş hekimlerinin öğrencilik dönemlerinden başlayarak Hepatit B'ye karşı aşılanmalarının üniversitelerce üstlenilmesi, mezun diş hekimleri için Türk Diş Hekimleri Birliği'nin programlar oluşturması gereği vurgulanmıştır. Yine bulgulardan yola çıkılarak Hepatit B için diş hekimlerine yönelik bir iletişim stratejisi hazırlanmış, uygulama hazırlıkları sürdürülmektedir.
61
64

REFERENCES

References: 

1. Athone J, Goodman R.A.: Hepatitis B and dental personeli: transmission to patients and prevention issues. JAm.DentAssoc. 1983; 106 (2): 219-222.
2. Badur S, Ökten A, Çetin EX, Yalçın S, Yılmaz G: Prevalence and immunologic markers of hepatitis B infection and im-mun response to vaccine in medical staff, (P.Couraget, M.J. Tongs, eds) Progress in Hepatitis B immunization, Colloque INSERM, Paris 1990; 194: 255-256.
3. Badur
S.
: HBV'nun yapısı ve infeksıyonlarmın seroepide-miyolojİsi, (G. Yaylalı der) Viral Hepatit B'ııin toplumdaki yeri ve korunma simpozyumıt. Haydarpaşa Numune Hastanesi Bilimsel Toplantıları, İstanbul 1990; 8-24.
4. Bilgiç A, Erensoy S, Taneli B, Özinel M.A.: Serological markers of hepatitis B in hospital staff, (P. Couraget, M.J. Tongs, eds) Progress in Hepatitis B immunization. Colloque INSERM, Paris 1990; 194: 524.
5. Bodenheimer H.C, Fulton J.P, Kramer P.D: Acceptance of hepatitis B vaccine among hospital workers. Am. J. Publ. Healti 1986; 76: 252-255.
6. Deinhardt F, Gust I.D: Viral hepatitis, Bull WorldHealth Org, 1982; 60: 661-691.
7. Echavez M.I, Shaw F.E, Scarlet M.I, Kane M.A.: Hepatitis B vaccine usage among dental practitioners in the United States; an epidemiological survey. J. Pub. Health. Dent. 1987; 47: 182-185.
8. Editorial:
TT
B okur anketi sonuçlandı, Türk Tabipleri Birliği Haber Bülteni 1989; 27:22.
9.
Fişe
k N, Cilasun Ü.: Hekimlerin Tıp Eğitimi, Toplum ve Hekim 1987; 42: 28-37.
10. Kane M.A, Lettau LA.: Transmission of HBV from dental personnel to patients. J Am. Dent. Assoc. 1985; 110 (4): 634¬636.
11.
Kartoğl
u Üs Molzan J, Bulut A, Kayatürk F, Shorter F.C, Neyzi O.: A study of the applicability of self-filled questionnaire for data collection from Istanbul women, Population Coun-cil/MEAwards 1993 (MEA273 191.75).
12. :Kartoğlu Ü, Toparlak D, Tiryaki A.R, Timur İ.H.: Temel sağlık hizmetlerinde motive edici faktörler, 1993, (devam eden çalışma)
13.
Külekç
i G, Gökbuget A, Tuncer Ö, Anğ Ö.: Türk diş hekimlerinde hepatit B infeksiyonu. Oral 1986,2: 17-22
14. ;
Külekçi G, Badur S, Gökbuget A, Balkanlı O, Onan U, Anğ Ö.: Bir dişhekimliği kliniğinde Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg araştırması). Türk Mikrobiyol Cem Derg. 1987; 17: 27-35.
15.
Külekç
i G.: Hepatit B. Dergi, İstanbul Diş Hekimleri Odası 1989; 2:13-14.
16. Mosley J.M, Edwards V.M, Casey G, Redcker A.G, White E.: Hepatitis B virus infection in dentists. New Engl. J. Med. 1975; 293. 729-734.
17.
Palabıyıkoğl
u A.E: Toplum sağlığında akut viral hepatit-lerin (AVH) önemi. KLİMİKDerg. 1988; 1:38-43.
18. Pittis N.B, Nuttall N.M.: Blood borne viruses: Precautions against cross-infecetion in routine dental practice in Scott-land. Br. Dent. J. 1988; 10: 183-184.
19. Rathbun W.E: Sterilization and asepsis, (MG Newman, R Nisengard, eds) Oral microbiology and immunology, WB Saunders Co., Philadelphia 1988: 461-483.
20. Samaranayake L.P, Scully C, Dowell T.B, Lamey P.J, MacFarlane T.W, Matthews R.W, Donald K.C: New data on the acceptance of hepatitis B vaccine by dental personnel in the United Kingdom. Br. Dent. J. 1988; 164: 74-77.
21. Shaw F.E, Barret C.L, hamn R, Peare R.B, Coleman PJ, hadler S.C, Fields H.A, Maynard J.E: Lethal outbrak of hepatitis B in a dental practice. JAMA 1986; 255: 3260-3264. •
22. Siew C, Grinenger S.E, mitchell E.W, Burrell K.H: Survey of hepatitis B exposure and vaccination in volunteer dentists. JADA 1987; 114:1987.
23. Sobelavsky D.: Prevalence of markers of hepatitis B virus infection in various countries: a WHO collaborative study. Bull. WHO 1980; 54: 621-628.
24. Well R.B, Lyman D.O, Jackson R.J, Bernstein B.: A hepatitis serosurvey of New York Dentists. NY State Dent. J. 1977; 293 (10): 729-734.
25. Yaacob H.B, Samaranayake LP.: Awareness and acceptance of the plasme derived hepatitis B vaccine by dental practitioners in Malaysia. (P. Couraget, M.J. Tongs, eds) Progress in Hepatitis B immunization, Colloque INSERM, Paris 1990; 194:531.
26. Yacovone J.A, Weisfetd J.: Acceptance of hepatitis B vaccine by Rhode Island dental practitioners. JADA 1985; 111 :85-87.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com