You are here

DıŞ HEKIMLERI VE DIŞ HEKIMLIĞI ÖĞRENCILERININ ORAL HIJYEN EĞITIMI HAKKıNDAKI GÖRÜŞ VE UYGULAMALARı

THK OPINION S AND ATTITUDES OF THE DENTISTS* AND DENTAL STUDENTS' ABOUT ORAL HYGIENE INSTRUCTION

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Bacterial plaque is a potential threat för both teeth and periodontal tissues. For this reason, oral hygiene instruction (OHI) should be looked as an integral part of the periodontal therapy, not as a loss of time. The aim of this study was to determine the opinions and attitudes of a group of dentists and dental students about OHI in which the answers given la a questionnaire were evaluated. Answers to the questions were expressed as-percentage values and following conclusions were drawn: 1. Only half of the dentists and dental students were using interproximal cleaning aids. 2. Although the use of mouthwashes was not. wide-spread, dental students preferred their use more than dentists djd. 3. While the majority of the participants. Thought that tonth brushing efficiency could be enhanced by making little changes in brushing methods, the minority thought to adjust patients' brush in £ methods to their own brushing methods. 4. The number of dental students who thought that faulty and inadequate tooth brushing could be best improved by the instruction given on patients' own teeth was more than the number of dentists. 5, As long as cooperation exists between patient and the dentist, more than half of the dentists and dental btudeiits repeated OHI until efficiency of tooth brushing is increased. 6 More than half of the dentists and dental students always polished teeth at the end of the periodontal treatment. 7. Rxccpl for one dental student, neither dentists nnr dental students recommended tooth whitening products to tlic.tr patients.
Abstract (Original Language): 
Bakteriel pla k hem dişler hem dc periodontal dokular i^in büyük bir tehdittir. Bu nedenle, ora! hijyen eğitimi (OHK) zaman kaybı olarak değil, periodontal tedavinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Anket sorularına verilen cevapların değerlendirildiği bıı çalışmanın amaı'ı, diş hekimlerinin ve diş hekimliği öğrencilerinin oral hijyen eğitimi hakkındaki görüş ve uygulamalarını belirlemekti. Sorulara verilen cevaplar ytry.de değerler olarak ifade edilmiş vc şu sonuçlar elde edilmiştir: I. Diş hekimleri vc Öğrencilerin ancak yarısı arayü/. temizlik araç; kullanmaktaydı. 2. Ağız gargarası kullanımı çok yaygın olmamakla birlikle:, hekimlere göre öğrencilerin daha fazla tercih ettikleri bir yardımcı oral hijyen aracıydı. 3. Katılımcıların çoğunluğu fırçalama metodunda ulak değişiklikler yaparak fırçalama etkinliğini artınına görüsündeyken, daha 'd/.i hastalara kendi fırçalama metodlaruu benimsetme dü-şüneesirtdeydi. 4. Fırçalama hala ve eksikliklerinin en iyi basta ağ/ında uygulamalı olarak telafi edilebileceği düşüncesinde olan öğrencilerin sayısı hekimlerden daha fazlaydı. 5. Hekim vc öğrencilerin yansından taxi açı hasılı ile hekimin arasında koocpcrasyon olduğu sürece, OHG'ni fırçalama etkinliği artana kadar yineleme taraftarıydılar. 6. Hem öğrencilerin hem dc hekimlerin yarısından fazlası periodontal tedavi bitiminde daima dişlere politiir uygulamaktaydılar?. Bir öğrenci dışında, ne hekimler ne de öğrenciler piyasada satılan diş beyazlatma ürünlerini hastalarına önermekteydiler.
4-8

REFERENCES

References: 

1. Akkaya M. Periodontolojinin koruyucu diş
hekimliğindeki ro!U. A.U. Diş Hck. Fak. Derg. 1994; 21(3):
289-291.
2. Arpak N. Akkaya
M
, Aksoy N. Görmeyen
bireylerde plak kontrolünün etkinliğinin uzun sürede
değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek, Fak. Derg. 1987; 14:
233-235.
3.
Bostanc
ı HS, Akkaya M, Giinhan M. Bir
araştırma nedeniyle okul öncesi çocuklarda oral hijyen
eğiümi. A-Ü. Di? Hek. Hak. Derg. 1989; 16: 271-275¬4. Boycr E, Nikias M. Self-reported compliance
witha preventive dental regime. ClinPrcv Dent 1983; 5: 3.
5. Johansson LA, Osier B, Hamp SE. Evaluation of cause-related periodontal therapy and compliance with maintenance care recommendations. J. Clin. Periodontal 1984; 11:689.
6. Lunge DF. The practical approach lo improved oral hygiciü, lı.t Donl .1 1988; 38(3): I.S4-62-
7 Lindhe J. Tolbouk of clinical periodonlology. 2nd ed Munksgnard, Copenhagen.^1}: 631.
8
Ratciıschak K.H. Rntejiselıak HM. Wolf HH: Hasscl TM. Color Atlas o!" Denial Medicine, l'eriodorıtology. 2 çdThicmc. New York, 1989:146.
9. Rcnion-Harper P, Addy M. Warren 1', Newcombc RG. Comparison of video and written instructions for plaque removal by an oscillating/rotatln^/ieciprotalirig electric toothbrush. Clin Periodontol 1999: 26(11): 752-756.
10. Thomas G, Wilson Jr. How patient compliance to sııgüestcd oral hygiene and maintenance at feet periodontal therapy. Dent. Clin. NorLh Am. 1998; 42: 391.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com