You are here

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN DİŞ HEKİMLERİ VE HEMŞİRELERİN MESLEKİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ, BÖLÜM II: TÜKENMİŞLİK

EVALUATION OF PROFESSIONAL STATE OF THE DENTISTS AND NURSES AT FACULTY OF DENTISTRY IN ATATÜRK UNIVERSITY, PART II: BURNOUT

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Psychological burnout due to professional concern s and problems at working environment is an individual problem commonly seen today, preventing productivity. The aim of this research is to evaluate the job satisfaction degree of the academic staff and nurses working at Faculty of Dentistry in Atatürk University. Data were collected from 117 volunteers; 102 of them were academic dentists and 15 were nurses. The study was carried out by taking a poll between November 15-26, 2004. Burnout was measured by Maslach Burnout Inventory-Turkish version. Results for the academician dentists were as follows: 50.2% with high emotional burnout, 17.8% with high depersonalization and 59.9% with low personal accomplishment. For nurses, however, the results were like that: 33.4% with high emotional burnout and 80% with low personal accomplishment. As the academic career, professional period and age increase, burnout decreases for academician dentists. PhD students showed the highest burnout val¬ues. Nurses felt less personal accomplishment than their co-workers did; however, they seem to be less burnout than academician dentists are.
Abstract (Original Language): 
Çalışma ortamındaki sorunlar ve mesleki kaygılarla gelişen psikoloji olarak tükenmişlik, prodüktiviteyi engelleyen ve günümüzde çok sık rastlanılan bireysel bir sorundur. Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çalışan, akademik diş hekimleri ve görevli hemşirelerin tüken¬mişlik düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya 102 akademik personel diş heki¬mi ve 15 hemşire olmak üzere toplam 117 gönüllü katılmıştır. Araştırma 15-26 Kasım 2004 tarihleri arasın¬da, bir anket formu uygulanarak, gerçekleştirilmiştir. Tükenmişlik düzeyleri Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MBI) Türkçe versiyonu kullanılarak ölçülmüştür. Araştırma sonuçları, akademik diş hekimle¬rinin %50.2'sinin yüksek düzeyde duygusal tükenme (EE), %17.8'nin yüksek düzeyde duyarsızlaşma (D) ve %59.9'da düşük kişisel başarı (PA) duygusu yaşa¬dığını, hemşirelerin %33.4'nün yüksek duygusal tükenme (EE) ve %80'ninin düşük kişisel başarı (PA) duygusu yaşadığını göstermiştir. Akademik kariyer, meslekte geçen yıllar ve diş hekimlerinin yaşları artıkça tükenmişlik düzeyleri azalmaktadır. Tükenmişlik düzeyi açısından en kötü durumda olan grup doktora öğrencileridir. Hemşireler ise çalışma arkadaşlarına oranla daha az kişisel başarı duygusu yaşamakta, buna karşın doçent ve yardımcı doçent diş hekimlerine oranla daha az tükenmiş görün¬mektedirler.
43-53

REFERENCES

References: 

1- Maslach C.
Jackso
n SE. The measurement of experienced
burnout. Journal of Occupational Behavior
1981; 2: 99-113.
2- Freudenberger HJ. Staff burn-out. Journal of Social
Issues 1974; 30(1): 159-165.
3- Lee RT, Ashforth BE. On the meaning of Maslach's
three dimensions of burnout. J Appl Psycol 1990;
75: 743-50.
4- Gorter RC, Albrecht G, Hoogstraten J, Eijkman MA
Professional burnout among Dutch dentists Community Dent Oral Epidemiol 1999; 27(2): 109-16
5- Shelly JJ,
Won
g M, Rackcliffe Are Texas dentists
burned out? J Tex Dent J 1989; 106(12): 9-14.
6- Osborne D, Croucher R Levels of burnout in gener¬
al dental practitioners in the south-east of England.Br Dent J Br Dent J 1995; 178(2): 52.
7- Shelley JJ, Wong M. Prevalence of burnout among
military dentists. Mil Med 1991 Mar; 156(3): 113¬8.
8- Brake H, Hoogstraten J. Gender differences in
burnout among Dutch dentists. Community Dent
Oral Epidemiol 2003; 31: 321-7.
9- Myers HL, Myers LB. 'It's difficult being a dentist':
stress and health in the general dental practitioner.
Br Dent J 2004; 24: 197(2): 89-93.
10- Gorter RC, Albrecht G, Hoogstraten J, Eijkman MA. Work place characteristics, work stress and burnout among Dutch dentists. Eur J Oral Sci.
1998; 106(6): 999-1005.
11- Gorter RC, Eijkman MAJ, Hoogstraten J. Burnout and health among Dutch dentists. Eur J Oral Sci
2000; 108: 261-267.
12- Ergin C. Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Türkiye sağlık personeli normları. 1996; 4(1): 28-34.
13- Çam
O
, Baysal A. Psikiyatrist ve psikologlarda tükenmişlik sendromu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 1997; 13(1-3): 59-74.
14-
Ça
m O. Eğitimci (Akademisyen) hemşireler ve hizmet alanında çalışan hemşirelerin, emosyonel tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı ile ilgili duyguları yaşama sıklıkları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 1995; 11(2): 1¬14.
52
Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak.
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:43-53, 2005
DENİZOĞLU,
YILMA
Z AKYIL, AKYIL
15- Oehler JM, Davidson MG Job stress and burnout in acute and non-acute pediatric nurses Am J Crit Care. 1992 Sep; 1(2): 81-90.
16-
Ça
m O. Eğitimci (Akademisyen) Hemşirelerde tükenmişlik ve ilişkili değişkenlerin araştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
1996; 12(1): 9-20.
17- Kilfedder CJ, Power KG, Wells TJ. Burnout in
psychiatric nursing. J Adv Nurs 2001; 34(3): 383¬96.
18- Coffey M, Coleman M. The relationship between support and stress in forensic community mental health nursing. Journal of Advanced Nursing
2001; 34(3): 397-407.
19- Payne N. Occupational stressors and coping as determinants of burnout in female hospice nurses.
Journal of Advanced Nursing 2001; 33(3): 396¬405.
20- Dolan N. The relationship between burnout and job
satisfaction in nurses. Journal of Advanced
Nursing 1987; 12(1): 3-12.
21- Çam O. Tükenmişlik (Burnout) nedir? Ege Üniver¬sitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 1993;
9(1): 51-54.
22- Maslach C, Jackson SE. Maslach Burnout Inventory Manuel. 3rd edition. Palo Alto. CA: Consulting Psychologists Pres. 1996.
23- Araslan HS, Gürkan SB. Alparslan NZ. Ünal M.
Tıpta uzmanlık öğrencisi
hekimlerd
e tükenme düzeyleri. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7(1): 39¬45.
24- Çam O. Tükenmişlik envanterinin geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması. VIII. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Kongre Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği
Yayını. Ankara. 1993, 155-161.
25- Ergin C. Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Kongre Düzenleme Kurulu Ve Türk Psikologlar
Derneği Yayını. Ankara. 1993; 143-155.
26- Byrne BM. Burnout: Investigating the impact of background variables for elementary, intermedi¬ate, secondary and university educators. Teaching
Teacher Education 1991; 7(2): 197-209.
27- Fong CM. A longitudinal study of the relationship between overload, social support and burnout among nursing educators. Jour of Nurs Edu 1993;
32(1): 24-29.
28- Kyriacou C. Teacher stress and burnout an interna¬tional rewiev. Educational Research 1987; 29(2):
146-152.
29- Mazur F, Lynch MD. Differential impact of admin¬istrative organizational and personality factors an teacher burnout. Teaching Teacher Education
1989; 5(4): 337-353.
30- Schwab RL, Iwanichki EF. Who are our burned out teachers. Educational Research Quarterly 1982;
7(2): 5-16.
31- Baysal A. Lise ve dengi okul öğretmenlerinde
meslekten tükenmişliğe etki eden faktörler. Doktora Tezi DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
İzmir.
1994
.
32- Raiger J. Applaying a cultural lens to the concept of burnout. Clinical Practice Department. Journal of Transcultural Nursing 2005; 16(1): 71-76.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com