Buradasınız

8. SINIF İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE GAZETE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BU DERSE İLİŞKİN TUTUM VE BAŞARISI’NA ETKİSİ

THE USE OF NEWSPAPER IN 8TH GRADE REVOLUTION AND KEMALISM COURSES AND ITS EFFECTS ON STUDENTS ATTITUDE AND SUCCESS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5010
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study use of newspaper at teaching of History of Revolutions and Kemalism subjects and effect of it student achievement and attitude has been presented. The research was conducted on 8th grade students in Ankara in 2011-2012 school year. In the study control grouped pre-test post-test model which is one of the experimental methods has been employed. In the study, subject of “Turkey After Atatürk: World War II and afterward” which is 8th grade 7th unit of the course History of Revolutions and Kemalism has been taught with the use of newspaper clippings in the experimental group, while traditional instructional methods implemented in the control group. Achievement test has been conducted as pre-test and post-test in both experimental and control groups. It has been observed that at the end of 4 week period that historical newspapers used at the course of Revolution History of Republic of Turkey and Kemalism, students in experimental and control groups developed positive attitudes about the course and implementation of the achievement test has demonstrated that achievements increased in favor of the experimental group. At the end of the study various suggestions are made regarding providing in service training for teachers, preparation and free distribution of materials for in class use of teachers, and providing pre-service teachers with necessary skills and knowledge during their undergraduate education to use newspapers in their instructions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretiminde gazete kullanımının, öğrencilerin bu derse ilişkin tutum ve başarısına etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde Ankara „da 8. Sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırrma da deneysel yöntemlerden kontrol gruplu ön-test ve sontest modeli uygulanmıştır. Araştırma da 8. sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi 7. Ünitesi olan “Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası” konusu belirlenen deney grubuna dönemle ve dönemin olaylarını yansıtan gazete kupürleri kullanılarak işlenmiş, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim metodu kullanılarak işlenmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine başarı testi ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik tutum ve değişimleri belirlemek için tutum ölçeği iki gruba da ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihsel gazetelerin kullanılmasıyla işlenen 4 haftalık ders sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ders hakkında olumlu tutum geliştirdikleri ve uygulanan başarı testiyle de deney grubu lehine başarılarının arttığı gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonunda öğretmenlere gazete kullanımı konusunda hizmet içi eğitim verilmesi, derslerde kullanabilecekleri materyal hazırlanması ve bu materyallerin ücretsiz olarak sağlanması ve öğretmen adaylarının almış oldukları lisans eğitimi sırasında da gazeteleri etkin kullanma konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları konusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
779-788

REFERENCES

References: 

AKBABA, B. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretiminde Çoklu Ortam Kullanımının Akademik Başarı ve Tutumlara Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı.
ATA, B., (2002). Tarih Derslerinde Dokümanlarla Öğretim Yaklaşımı, Türk Yurdu. S.175. S.80-86.
BERRYMAN, C.
(1971)
. Newspaper in the elementary school: a research report to anpa foundation, ERIC Digest Number ED058138.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Ankara, PegemA Yayıncılık.
ÇENCEN, N. (2011). "11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Tarih Öğretmenlerinin "Edebi Ürün" Kullanımına İlişkin Görüşleri" Yayınlanmamış Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı.
ÇİFTCİ, B. (2012). 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Akademik Başarıya ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı.
DEVECİ, H. (2005). Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımı. The Turkish Online Journal Of Educational Technology - Tojet, 4, (3), 159-166.
DEWELL, B. M. (1980). A test of an affective model of reading: The study of the use of newspaper in education. Ed.D Thesis. The University of Tulsa.
DÖNMEZ, C. ve TANGÜLÜ, Z. (2012). "8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Öğretmenlerin Gazete Kullanımına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi" Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 32, s.2, s. 347-361.
DÖNMEZ, C. ve YAZICI, K. (2008). T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi.
Nobel Yayıncılık, Ankara.
EMİROĞLU, G. (2005). Tarih Öğretmenlerinin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Problemler ve Çözüme Yönelik Tavsiyeler. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi. Saray, Mehmet ve Tosun, H.(Ed.). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/5 Spring 2013

c
788
Zafer TANGULU
HEİTZMANN, W. R.
(1979)
. The Newspaper in The Classroom. What Research Says To The Teacher. Washington: National Education Association.
KARASAR, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Nobel Yayıncılık.
LEBLANC, R. M. (1980). Affecting attitudes of seventh grade students toward reading through using newspapers. Ed.D Thesis. Houston University.
MEB, (2008). İlköğretim 4-8. Sınıf Öğretim Programlarının Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Gazete Kupürlerinden Yararlanma, Ankara. http//ttkb.meb.gov.tr.
MUNCK, S. (2006). Using Newspapers And News Magazines To Teach History. Masters Of Arts Thesis. Wayne State University.
OLSON, M. R. (1984). A study of the uses of the daily newspaper in the curriculum of elementary and secondary schools (current events, curriculum model, mass media, methodology). EdD Thesis, University of Oregon.
ÖZTÜRK, C. (2005) İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi. Saray, Mehmet ve Tosun, H. (Ed.). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
POİNDEXTER-WİLSON,
P
. (1986). The Los Angeles Times in education pilot program. (available from the los angeles times,), Times Mirror Square, Los Angeles: CA 90053.
SAFRAN, M. (1993).
Değişi
k Öğrenim Basamaklarında Tarih Becerisine İlişkin Tutumlar Üzerine Bir Araştırma, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Ankara.
SAFRAN, M. (2004).
Eğiti
m Bilimi Açısından Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimi.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihinde Yöntem Arayışları. Yediyıldız, B., Ertan, T.F., Üstün, K. (Ed). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.
STREET, C. (2002). Teaching With The Newspaper. Social Studies, 93, (3), 131-134.
TANGÜLÜ, Z. (2011). 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Gazete Kullanımı ve Buna İlişkin Öğretmen Görüşleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı.
ÜNLÜER, G. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Using the Newspaper in your Classroom. (2011).
http://www.usaweekend.com/classroom/tipsforteachers.pdf. Adresinden 23.08.2011 tarihinde indirilmiştir.
YAHŞİ, İ. (2011). Tarih Öğretiminde Gazete Kullanımın Çok Perspektifliğe Etkisi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com