Buradasınız

PROJE TABANLI ÖĞRENME MODELİNİN FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTROSTATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

The Effect of Project Based Learning Approach on the Second Year’s Pre-service Physics Teachers’ Atitudes Towards Electrostatics

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the effects of project based learning method on the 2nd grade physics teacher education students’ attitude towards electrostatics. The study was carried out with two equal groups as experimental and control groups. The experimental and control groups of the study have been chosen before the experimental process randomly from all the second grades of the programme. 20 of all the students continuing the programme were chosen as experimental group, 20 of them were chosen as control group. Electrostatics was studied according to Project Based Learning method by experimental group and traditional methods by the control group. Electrostatics attitude and electrostatics concepts achievement pre-test and the post-test were applied in order to determine the students’ attitude towards electrostatic and electrostatic achievement. To get students’ opinions about the applications, interviews were applied. The results revealed that there was no significant difference between the experimental and control groups in terms of attiude towards electrostatics. There was a negative corelation between atitude test scores and application level of achivement test scores of experimental student group. In addition, as a result of observations and interviews, the students who were taught by the project based learning method have pointed out that during the project based learning activities they were more active and had more fun.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Modelinin fizik öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin elektrostatiğe yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma, öğrenci sayısı eşit olan iki grupla, deney grubu 20 ve kontrol grubu 20 öğrenci olmak üzere, toplam 40 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Elektrostatik konusu, deney grubunda proje tabanlı öğrenme modeline göre, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemlere göre işlenmiştir. Öğrencilerin elektrostatiğe yönelik tutumlarını saptamak amacıyla deney ve kontrol grubuna Elektrostatiğe Yönelik Tutum Ölçeği ve öğrencilerin elektrostatik başarısını saptamak amacıyla da Elektrostatik Başarı Testi araştırma başlamadan önce ön test, araştırma sonrasında ise son-test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin uygulamalara yönelik olan düşüncelerini almak için ise mülakatlar yapılmıştır. Deneysel işlemlerin sonunda, her iki grubun da elektrostatik tutum puanlarına bakıldığında, ön test ve son test tutum puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca tutum puanları ve başarı puanları arasındaki ilişki analiz edildiğinde başarı testinin uygulama basamağı ile tutum puanları arasında zıt bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Yapılan mülakatlarda ise deney grubu öğrencileri, uygulamalar boyunca aktif olduklarını, derslerin eğlenceli geçtiğini ifade etmişlerdir.
41-52

REFERENCES

References: 

Aladağ, S. (2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının
Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutumuna Etkisi: Yüksek Lisans Tezi, Ankara:
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Akamca, Ö.G. & Hamurcu H. (2005). Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen
Başarısı, Tutumları ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2005),178-187.
Çıbık, A.S. (2006). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğrencilerinin Mantıksal
Düşünme becerisi ve Tutumlarına Etkisi”, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Demirel, Ö. & Diğerleri, (2000). Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenme Sürecine ve
Öğrenci Tutumlarına Etkisi. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirisi. Bolu.
Durmaz, H., & Özyıldırım, H. (2005). “Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimya
Dersine Karşı Tutumları ve Çoklu Zeka Alanları ile Kimya ve Türkçe Derslerindeki
Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi, 6(1), 67-76.
Grant, M. M. & Branch M. B. (2005). “Project Based Learning _n A Middle School:
Tracing Abilities Through Artifacts Of Learning”, Journal of Research on
Technology in Education. 38(1), 65-98
Gönen, S., Kocakaya, S. & İnan, C. (2006). The Effect of the Computer Assisted Teaching and
7E Model of the Constructivist Learning Methods on the Achievements and Attitudes
of High School Students. The Turkish Online Journal of Educational Technology –
TOJET October 2006 ISSN: 1303-6521 volume 5 Issue 4 Article 11.Gönen, S., & Kocakaya, S. (2005). Lise-1 Öğrencilerinin Farklı İki Öğretim Yöntemine Göre
Fizik Başarı ve Bilgisayar Tutumlarının Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 14-22.
Hacıoğlu, E., & Ulu, C. (2003). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Tutumları ile Bilgisayar
Tutumları Arasındaki İlşkinin İncelenmesi. III. International Educational Technology
Conference and Fair, Eastern Mediterranean University Gazimağusa - Turkish
Republic of Northern Cyprus.
Hardal, Ö., & Eryılmaz, A. (2004). Basit Araçlarla Yaparak Öğrenme Yöntemine Göre
Geliştirilen Elektrik Devreleri İle İlgili Etkinlikler. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı,
Sabancı Üniversitesi-İstanbul.
Klipatrick, W.H. (1918). The Project Method. (Teachers college record, xıx,4, 319-335.)’dan
aktaran Mürüvvet BİLEN (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık
Ankara.
Maskan, A.K., & Güler, G. (2004). Kavram Haritaları Yönteminin Fizik Öğretmen Adaylarının
Elektrostatik Kavram Başarısına ve Elektrostatiğe Karşı Tutumuna Etkisi. Çağdaş
Eğitim Dergisi. Sayı: 309,34-41.
Moursund, D. & Bielefeldt, T.& Underwood, S. (1997). Foundations For the Road Ahead:
Project Based learning and İnformation Technologies. (Erişim tarihi 18.10.2006)
http://www.iste.org/research/ Roadahead/pbl.htm.
Özyürek, A., & Eryılmaz, A. (2001). Factors Affecting Students’ Attitudes towards physics
Education And Sience.26 (120),21-28.
Selvi, K., & Öztürk, A. (2000). The Creative Drama Method in Sience Teaching, Education and
Sience. 25 (116), 42-46.
Shearer, K., & Quinn, R J. (1996). Using Projects to Implement Mathematics Standards:
Clearing House, Nov/Dec, Vol. 70, Issue 2. Academic Search Premier
Simkins, M. (1999). Project Based Learning With Multimedia”.Educational Leardership Vol.
Soylu, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. (1.Baskı) ANKARA: Nobel Yayın
Dağıtım.
Turnbull, M. (1999). “Multidimensional Project-Based Teaching in French Second Language
(FSL). A Process-Product Case Study”. Modern Language Journal
Yurtluk, M. (2003). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci ve
Öğrenci Tutumlarına Etkisi: Yükseklisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com