Buradasınız

ORTAOKUL 8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN TEACHING 8TH GRADE REVOLUTION HISTORY AND KEMALISM SUBJECTS ACCORDING TO TEACHERS OF SOCIAL SCIENCE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Revolution History and Kemalism has been one of the important courses given from primary education to high education. The purpose of the course is to pass down the national soul of the country in order to make young generations aware of and put up connection between our past and current. Even though it is such an important course, there have been problems encountered in the syllabus of the course from beginning to today. The objective of this research is to evaluate the problems encountered within the perspective of the teachers of the course and thus we will be able to reach the so called kitchen of the subject. So, descriptive case study was chosen as the research methodology. To identify the views of the teachers; open-ended questions, literature review, teacher and supervisor idea inventories were prepared. The scope of the study consists of the teachers of social sciences teaching the course revolution history and Kemalism and working at the central province of Mugla city. The participants are randomly chosen 10 teachers of social sciences among the scope. According to the results obtained, 2 hours of Atatürk's principles and revolution history per week is seen not enough and also the conditions of schools in terms of teaching technologies, method and approach and materials was not well, too.
Abstract (Original Language): 
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi günümüzde İlkokuldan yükseköğretime kadar okutulan zorunlu ve en önemli derslerden biridir. Türk İnkılâbının eğitimdeki amacı, genç nesillerimize geçmiş ve günümüz arasında bağlantı kurdurarak milli ruhu etkin kılabilmektir. Böylesine önemli bir ders olan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu araştırmanın amacı da İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunları öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirmek ve konuya öğretmenlerin gözünden bakabilmektir. Tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerini belirlemek için oluşturulan açık uçlu sorular, alanyazın taraması, öğretmen ve uzman görüşleri sonucu hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Muğla il merkezinde görev yapan İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerini okutan sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem grubu random (rastgele) yöntemi ile belirlenerek Muğla il merkezi okullarında görev yapan 10 sosyal bilgiler öğretmenine uygulanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre genel olarak İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin programda uygulanan 2 saatlik ders süresinin yetersiz olduğu, öğretim teknolojileri, yöntem teknik ve materyal açısından ise öğretmenlerin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
233
245

REFERENCES

References: 

Aslan, E., "Türkiye'de Tarih Eğitiminin Sorunları". Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 2005, 106-114.
Aslanapa, O., İlk İnkılâp tarihi ders notlaı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1997.
Ata, B., İlköğretimde Atatürkçülük konularının öğretimi: öğrenci kompozisyonlarında Atatürkçülük, 21'nci Yüzyılın Başında Kemalizm'in Anlaşılması ve Anlatılmasındaki Sorunlar, Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1990.
Ata, B., Sosyal bilgiler öğretim programı. Cemil Öztürk (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s.33-47). Pegem A Akademi, Ankara 2012.
Başar, H., Sınıf yönetimi (6.Baskı), Pegem A Yayıncılık, Ankara 2002.
Dewey,
J.
, Demokrasi ve Eğitim ,(Çev. Tahsin Yılmaz), Ege Üniversitesi Basımevi,
İzmir 1996.
Doğaner, Y., "Yükseköğretimde Atatürk ilke ve inkılaplarının öğretimi ile ilgili düşünceler", İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri ,(Editör; Mehmet Saray ve Hüseyin Tosun), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005. 281-286
Dönmez, C. ve Yazıcı, K., Türkiye Cumhuriyeti. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretimi, Nobel Yayıncılık, Ankara 2008.
Emiroğlu, G., "İlköğretim düzeyinde inkılâp tarihi ders ve konularının öğretimi: Metot ve etkinlikler", Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi, (Editör; Yasemin Doğaner) Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara: 2006, 97-119.
Eraslan, C. Kaşkaya, A., "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin uygulanmasına yönelik öğretim üyesi görüşleri: Sorunlar ve çözüm önerileri", ATAM, 27, 2011, 325-350.
Gardner, H., Eğitimli akıl,(Çev. Özden Akbaş), Morpa Yayınları, İstanbul 2006.
Haldun, İ., Mukaddime, (Çev. Turan Dursun), Onur Yayınları, Ankara 1977.
Karasar, N., Bilimsel araştırma yöntemleri: Kavramlar, ilkeler, teknikler (İLBasım), Nobel Yayıncılık, Ankara 2002.
Kaymakçı, S. Er, H., "Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretimi üzerine yapılan tezlerin analizi", CTAD, 9, 2009, 165-180.
Köstüklü, N., Sosyal bilimler ve tarih öğretimi, Kuzucular Ofset, Konya 1998.
Merriam, S. B.,
Qualitativ
e Researchand case study applications in education (secondedition), Jossey-BassPublishers, San Francisco 1998.
Milli
Eğiti
m Bakanlığı, Tebliğler Dergisi. Atatürkçülükle İlgili Konuların Öğretim Programlarına Aktarılması ,Sayı:2212, Ankara 1986
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Aralık
201
4 Cilt: 16 Sayı: 2 (233-245)
245
MEB, (2010). 8.
Sınıf
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim Programı, http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno =41, adresinden 12.05.2014 tarihinde alınmıştır.
Safran, M., Tarih eğitimi makale ve bildiriler, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
Selçuk, Z., Eğitim psikolojisi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 1996.
Şimşek, A. ve Güler, M., "Öğretmen ve öğretmen adayı görüşlerine göre lise Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 2013, 545-575.
Tangülü, Z., 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde gazete kullanımı ve buna ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011.
Tangülü, Z., "8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde gazete kullanımının öğrencilerin bu derse ilişkin tutum ve başarısına etkisi", Turkish Studies, (8), 2013, 779¬788.
Yel, S., "İlköğretim Okullarında Atatürk İlke ve İnkılâplarının Öğretilmesinde Yeni Yöntem ve Yaklaşımlar", İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri ,(Editör; Mehmet Saray ve Hüseyin Tosun), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara
2005., 109-144.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H., Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (4. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.
Yin, R., Case study research: Design and methods. Sage Publishing, Beverly Hills,
CA 1984.
Yılmaz, M., "İlk, Orta ve Yükseköğretimde İnkılâp Tarihi Dersleri. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi", İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri ,(Editör; Mehmet Saray ve Hüseyin Tosun) Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005, 25-42.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com