Buradasınız

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılâplarını Kavrama Düzeyleri

Comprehension Level of 8th Grade Primary School Students About the Prıncıples and Revolutions of Atatürk

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the level of understanding of the Principle and Revolutions of Atatürk, by 8th grade students in the primary school and to determine the factors affecting the level ofunderstanding. For this reason attitude and achievement scales were used. The sample of this study was selected from 18 primary school students that continued to 8 th grade in center of Ankara. The attitude and achievement scales improving for this study were applied to the sample of study. The results of scales were evaluated with SPSS (Statistical Programme in Social Sciences). Data were used to determine the achievement level of understanding of students in the course of the History of Revolution of the Republic of Turkey and Ideas of Atatürk which is a upper level course of Social Sciences. The study was conducted springsemester of 2003–2004 academic year.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma İlköğretim 8. sınıf kademesinde bulunan öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarınıkavrama düzeyleri ve kavrama düzeylerinde nelerin etkili olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda tutum ve başarıanketleri uygulanmıştır. Tutum ve başarıanketleri Ankara il merkezindeki ilköğretim okullarından seçilen 18 ilköğretim okulunun 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Anketlerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik programıkullanılmıştır. Veriler elde edildikten sonra sonuçlar Sosyal Bilgiler dersinin devamıniteliğinde olan Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Atatürk İlke ve İnkılâpları konularının kavranmasına katkıda bulunmasıaçısından değerlendirilmiştir. Çalışma 2003/2004 bahar döneminde uygulanmıştır.
181-205

REFERENCES

References: 

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (1997) Cilt II., Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, TTK Basımevi.
Bakar, Y., (2001): Ankara Merkez İlçelerdeki TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Dersinin Öğretiminde Öğretmenin Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler,
Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi.
Başgil, A.F., (1979). Din ve Laiklik, 4. baskı, İstanbul: Yağmur Yayınevi.
Baykara, T., (1996): Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, 5. baskı, İzmir: Akademi
Kitabevi.
Borak, S., (1980): Atatürk’ün Resmi Yayınlara GirmemişSöylev, Demeç, Yazışma ve
Söyleşileri, Ankara: Halkevleri Atatürk Enstitüsü Araştırma Yayınları.
Doğaner, Y., (2002): Atatürk İnkılâplarının Topluma Yansıması-Ankara Örneği-,
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
YayınlanmamışDoktora Tezi.
Emiroğlu, G., (2002): İlköğretimde “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük” Ders Konularının Öğretimi Üzerine Bir Araştırma, Konya:
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamışDoktora Tezi.
Erden, M., Sosyal Bilgiler Öğretimi, İstanbul: Alkım Yayınevi.
Ergil, D., (1990): Laiklik, Ankara:Turhan Kitabevi.
Eroğlu, H., (1977). Türk Devrim Tarihi, 5. basım, Ankara: Ayyıldız Matbaası.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı3(2006) 181-205 205
Hakyemez, A., (1990): “Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının Modern Türkiye’nin Meydana
Gelişindeki Yeri ve Önemi”, TC İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı: V, İstanbul: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Enstitüsü Yayınları.
İlköğretim Okulu Ders Programları(2002): İstanbul: MEB. Yayını.
İnan, A., (1968): Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara: Ajans-Türk
Matbaacılık Sanayi.
Kafesoğlu, İ., Saray, M., (1998): Atatürk İlkeleri ve DayandığıTarihi Temeller,
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi.
Keskin, M. (1999): Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Ankara: Atatürk Kültür
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi.
Köklügiller, A., (1998): Nutuk (Söylev), Günümüz Türkçesiyle Resimli Büyük Söylev,
15. baskı, İstanbul: Milliyet Kitapları.
Kömürcü, H. Z., (2002): İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük Dersinde Yer Alan Kavramların Kazandırılma Düzeyi, Ankara:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, YayınlanmamışYüksek Lisans
Tezi.
Mumcu, A., (2000): Atatürkçülükte Temel İlkeler, 4. baskı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Ozankaya, Ö., (1990): Atatürk Devrimlerinin Temeli, Türkiye’de Laiklik, İstanbul:
Cem Yayınevi.
Sağlam, H.İ., (1997): İlköğretim Okullarında “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük” Dersi Öğretiminin Değerlendirilmesi, İstanbul: Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi.
Şen, H. Ş., (2001): “İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Proğramı”, Ders Kitabı İnceleme
Kılavuzu, Editör: Leyla Küçükahmet, Ankara; Nobel Yayın Dağıtım.
Yavuz, N., (2001): “İlköğretim Okulu İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Programı”, Ders
Kitabı İnceleme Kılavuzu, Editör: Leyla Küçükahmet, Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com