You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

PROSPECTIVE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF ACADEMIC MOTIVATION LEVELS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The main aim of this study is to explore prospective teachers’ opinions on their academic motivation levels. In this context, we aimed to see whether there were any statistically significant differences among prospective teachers’ views toward their academic motivation levels in terms of gender, grade level and department variables. Data for the study were collected through “Academic Motivation Scale” developed by Vallerand et al. (1992) and adapted into Turkish by Karagüven (2012). The scale was administered on 806 prospective teachers at Faculty of Education in Fırat University during Fall term of 2012- 2013 academic year. The scale included 28 items and seven subscales entitled intrinsic motivation to know (α:.79), intrinsic motivation to accom¬plish (α:.74), intrinsic motivation to experience stimulation (α:.67), extrin¬sic motivation external regulation (α:.79), extrinsic motivation introjected regulation (α:75), extrinsic motivation identified regulation (α:.73) and amotivation (α:.83). Cronbach’s alpha reliability coefficient for the overall scale was calculated to be .87. The items were rated on a seven-point scale, ranging from does not correspond at all (1) to corresponds exactly (7). Independent samples t test, one way ANOVA, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H and Tukey HSD tests were utilized to analyze the data. Findings revealed statistically significant differences among the views of prospective teachers on their academic motivation levels in terms of gender, grade level and department variables. Male prospective teachers had higher level of academic motivation than female prospective teachers. First year students’ academic motivation level was found to be higher than that of the fourth year students. Prospective teachers enrolled at the department of Fine Arts Education had higher academic motivation level than those enrolled at the department of Mathematics toward intrinsic motivation to know subscale. Science prospective teachers were observed to have higher level of academic motivation than Pre-School prospective teachers toward intrinsic motivation to accom¬plish and intrinsic motivation to experience stimulation subscales. Fine Arts prospective teachers had higher motivation level than Pre-School prospective teachers toward intrinsic motivation to accom¬plish. Prospective teachers enrolled at Pre-school and Computer & Instructional Technologies departments were determined to have the highest academic motivation level toward extrin¬sic motivation external regulation. Results were compared and discussed in relation to previous related studies. Some useful implications are discussed based on the research findings to increase academic motivation levels of prospective teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın genel amacı öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerine ilişkin görüşlerinin ne olduğu ve bu görüşlerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırma verileri Vallerand ve ark., (1992) tarafından geliştirilen ve Karagüven (2012) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılan “Akademik Motivasyon Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 806 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçek 28 maddeden ve şu yedi alt boyuttan oluşmaktadır: İçsel motivasyon bilme (α:.79), içsel motivasyon başarma (α:.74), içsel motivasyon hareket (α:.67), dışsal motivasyon düzen (α:.79), dışsal motivasyon kendini ispat (α:.75), dışsal motivasyon tanınma (α:.73), moti¬vasyonsuzluk (α:.83). Ölçeğin toplam Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .87 olarak hesaplanmıştır. Ölçek maddeleri yedili dereceleme ile sıralanmış ve hiç uyuşmuyor (1) ile başlayarak tam olarak uyuşuyor (7) biçiminde derecelenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Tukey HSD testleri kullanılmıştır. Araştırma ile öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm değişkenleri açısından anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir. Erkek öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerinin kadın öğretmen adaylarından daha yüksek bulunmuştur. Birinci sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeyleri dördüncü sınıf öğretmen adaylarınınkinden daha yüksek çıkmıştır. Resim-İş öğretmen adaylarının bilmeye yönelik içsel motivasyon düzeyleri matematik öğretmen adaylarınınkinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının başarmaya yönelik içsel motivasyon ve uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon düzeyleri Okul Öncesi öğretmen adaylarınınkinden daha yüksek bulunmuştur. En yüksek düzeydeki belirlenmiş dışsal motivasyon Okul Öncesi ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerindeki öğretmen adaylarında görülmüştür. Araştırma sonuçları önceki benzer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerinin artırılması için çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.
99
128

REFERENCES

References: 

Afzal, H., Ali, I., Khan, M. A. & Hamid, K. (2010). A study of university
students’ motivation and its relationship with their academic
performance. International Journal of Business and Management, 5
(4), 80-88.
Ajayi, K. O., Lawani, A. O. & Salomi, M. O. (2012). The influences of selfconcept
and academic motivation on students’ attitude to mathematics
in selected secondary schools in Ogun State, Nigeria. European
Journal of Scientific Research, 67 (3), 444-455.
Akandere, M., Özyalvaç, N. T. & Duman, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin
beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı
motivasyonlarının belirlenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği). Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 1-10.
Ali, Z.,Tatlah, A. I. & Saeed, M. (2011). Motivation and student’s behaviour: A
tertiary level study. International Journal of Psychology and
Counselling, 3 (2), 29-32.
Aluçdibi, F. & Ekici, G. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi
motivasyon düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 197-227.
Arıoğul, S. (2009). İngiliz dili öğretmen adaylarının akademik motivasyonları.
Hacettepe Üniversitesi Dergisi, 36, 12-19.
Brophy, J. (2012). Motivating students to learn. Routledge: New York.
Coetzee, L. R. (2011). The Relationship Between Students’ Academic Self-
Concept, Motivation and Academic Achievement at the University of
the Free State. Master of Education-with Specialisation in Adult
Education, University of South Africa.
Brouse, C. H., Basch, C. E., LeBlanc, M., McKnight, K. R. & Lei, T. (2010).
College students’ academic motivation: Differences by gender, class,
and source of payment. College Quarterly, 13, 1-10.
Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve davranışı - Psikolojinin temel kavramları (14.
Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNE İLİŞKİN…
TSA / YIL: 17 S: 3, Aralık 2013 125
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000/1). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic
definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology,
25, 54-67.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000/2). The "what" and "why" of goal pursuits:
Human needs and the self-determination of behavior. Psychological
Inquiry, 11 (4), 227‐268.
Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L.G. & Ryan, R. M. (1991). Motivation
and education: The self-determination perspective. Educational
Psychologist, 26 (3-4), 325-346.
Domene, J. F., Socholotiuk, K. D. & Woitowicz, L. A. (2011). Academic
motivation in post-secondary students: Effects of career outcome
expectations and type of aspiration. Canadian Journal of Education, 34
(1), 99-127.
Eryılmaz, A. (2010). Ergenlerde öznel iyi oluşu artırma stratejilerini kullanma
ile akademik motivasyon arasındaki ilişki. Klinik Psikiyatri, 13, 77-84.
Etten, S. V., Presley, M., Freebern, G.& Echevarria, M. (1998). An interview
study of college frehmens’ beliefs about their academic motivation.
Europen Journal of Education, 13 (1), 105-130.
Eymur, G. & Geban, Ö. (2011). An investigation of relationship between
motivation and academic achievement of pre-service chemistry
teachers. Eğitim ve Bilim, 36, 246-255.
Fortier, M. S., Vallerand, R. J. & Guay, F. (1995). Academic motivation and
school performance: Toward a structural model. Contemporary
Educational Psychology, 20, 257-274.
Green, J., Martin, A .J. & Marsh, H. W. (2006). Academic motivation and
engagement: A domain specific approach. AARE 2005 International
education research conference: UWS Parramatta.
http://www.aare.edu.au/05pap/gre05384.pdf adresinden
edinilmiştir.
Guay, F., Mageau, G. A. & Vallerand, R. J. (2003). On the hierarchical struture
of self-determined motivation: A test of top-down, bottom-up,
reciprocal and horizontal effects. Personality and Social Psychology
Bulletin, 29: 992-1004. http://psp.sagepub.com/content/29/8/992.
refs.html.
Gürşimşek, I. (2002). Öğretmen adaylarında öğrenmeye ilişkin motivasyonel
inançlar ve strateji kullanımı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 8, 135-155.
Hardre´, P. L., Chen, C-H. Huang, S-H., Chiang, C-T, Jen, F-L & Warden, L.
(2006). Factors affecting high school students’ academic motivation in
Taiwan. Asia Pasific Journal of Education, 26 (2), 189-207.
Hegarty, J. (2010). Application of the academic motivation scale to graduate
school student. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6
(2), 48-55.
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNE İLİŞKİN…
TSA / YIL: 17 126 S: 3, Aralık 2013
Henning, M. (2007). Students’ Motivation to Learn, Academic Achievement,
and Academic Advising. Unpublished doctoral dissertation, AUT
University, New Zealand.
Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık
Web Ofset Tesisleri.
Karagüven, M. H. Ü. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin Türkçeye
adaptasyonu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (4), 1-22.
Komarraju, M., Karau, S. J. & Shemeck, R. R. (2009). Role of the big five
personality traits in predicting college students’ academic motivation
and achievement. Learning and Individual Differences, 19, 47-52.
Kusurkar, R. A., Ten Cate, T. J., Vos, C. M. P., Westers, P., & Croiset, G.
(2013). How motivation affects academic performance: A structural
equation modelling analysis. Advances in Health Sciences Education,
18 (1), 57-69.
Legault, L., Green-Demers, I. & Pelletier, L. (2006). Why do high school
students lack motivation in the classroom? Toward an understanding of
academic amotivation and the role of social support. Journal of
Educational Psychology, 98 (3), 567-582.
Levesque, C. & Pelletier, L. G. (2003). On the investigation of primed and
chronic autonomous and heteronomous motivational orientations. Pers
Soc Psychol Bull 2003 29: 1570.
http://psp.sagepub.com/content/29/12/1570 adresinden 02.01. 2013
tarihinde indirilmiştir.
Nilsen, H. (2009). Influence on student academic behaviour through
motivation, self-effiacy and value-expectation: an action research
project to improve learning. Issues in Informing Science and
Information Technology, 6, 545-556.
Peklaj, C. & Levpušček, M. P. (2006). Student motivation and academic
success in relation to the quality of individual and collaborative work
during a course in educational psychology. 31. Association of Teacher
Education in Europe ATTE
Próspero, M., Russell, A. C. & Vohra-Gupta, S. (2012). Effects of motivation
on educational attainment: Ethnic and developmental differences
among first-generation students. Journal of Hispanic Higher
Education, 11 (1), 100-119.
Rakes, G. C. & Dunn, K. E. (2010). The impact of online graduate students’
motivation and self-regulation on academic procrastination. Journal of
Interactive Online Learning. 9 (1), 78-93.
Rigby, C. S., Deci, E. I., Patrick, B. C. & Ryan, R. M. (1992). Beyond the
intrinsic-extrinsic dichotomy: Self-determination in motivation and
learning. Motivation and Emotion, 16 (3), 165-185.
Roohi, G. & Asayesh, H. (2012). Students’ academic motivation in Golestan
University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education,
12 (2), 151-159.
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNE İLİŞKİN…
TSA / YIL: 17 S: 3, Aralık 2013 127
Rusillo, M. T .C. & Arias, P. F. C. (2004). Gender differences in academic
motivation of secondary school students. Electronic Journal of
Research in Educational Psychology, 2 (1), 97-112.
Siraj, S. F., Ali, N. M., Mahadi, W. N. L., Soin, N. & Daval, S. Z. (2007). A
proposed motivation programme for underachieving students at the
faculty of engineering, University of Malaya. AEESEAP - Journal of
Engineering Education, 31 (2), 47-54.
Spittle, M., Jackson, K. & Casey, M. (2009). Applying self-determination
theory to understand the motivation for becoming a physical education
teacher. Teaching and Teacher Education, 2 (1), 190-197.
Wentzel, K. R. & Wigfield, A. (1998). Academic and social motivational
influences on students' academic performance. Educational Psychology
Review, 10 (2), 155-175.
Williams, K. C. & Williams, C. C. (2012). Five key ingredients for improving
student motivation. Research in Higher Education Journal, 12, 1-23.
Vallerand, R. J., Pelletier, L., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C. &
Vallieres, E. F. (1992). The academic motivation scale: A measure of
intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and
Psychological Measurement, 52, 1003-1017.
Vallerand, R. J., Pelletier, L., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C. &
Vallieres, E. F. (1993). On the assessment of intrinsic, extrinsic, and
amotivation in education: Evidence on the concurrent and construct
validity of the academic motivation scale. Educational and
Psychological Measurement, 53, 159- 172.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com