You are here

HERZBERG’İN ÇİFT FAKTÖR KURAMI KAMU OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYON ALGILARINI AÇIKLAYABİLİR Mİ?: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

CAN HERZBERG’S DUAL FACTORS THEORY EXPLAIN MOTIVATION FACTORS AMONG PUBLIC SCHOOL TEACHERS?: AN EMPIRICAL EVALUATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the effect and importance levels of instinct and extrinsic motivation factors on teacher motivation according to the gender, age, marital status, having child and working experience were investigated. The study levels of teacher motivation factors were conducted under the Herzberg’s two factor theory. With this study, by making an evaluation in terms of instinct and extrinsic factors, it was thought to make a contribution to studies which aim to raise the motivation levels of the teachers. In the study instinct and extrinsic motivation factors of the teachers were analyzed by using “İş Doyum Ölçeği (Job Satisfaction Measure)”. Findings show that no meaningful significant difference was found about gender, age, matrial condition and having child. The findings also show that in terms of working experience variable, instinct and extrinsic motivation levels of teachers, who have been working more than 10 years were found to be higher than those who have been working less than 10 years.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin öğretmen motivasyonu üzerindeki etki ve önem dereceleri, cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk durumu ve mesleki deneyime göre araştırılmıştır. Çalışma, Herzberg ’in Çift Faktör Kuramı kapsamında incelenmiştir. Dışsal ve içsel faktörler açısından değerlendirme yapılarak, öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin yükseltilmesine yönelik yapılan çalışmalara katkıda bulunulacağı düşünülmüştür. Çalışmada “iş doyum ölçeği” kullanılarak, öğretmenlerin içsel ve dışsal motivasyonlarının analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında motivasyon faktörlerinin yaş, cinsiyet, medeni durum ve çocuk sahibi olma demografik değişkenlerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Mesleki deneyim değişkeni açısından 10 yıldan fazla mesleki deneyime sahip öğretmenlerin içsel ve dışsal motivasyon düzeyinin 10 yıldan az mesleki deneyime sahip öğretmenlerin motivasyon düzeyinden yüksek olduğu bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Arık, İ. A. (1996). Motivasyon ve Heyecana Giriş. (1.Basım). İstanbul: Çantay Kitabevi.
Ayan, S., Kocacık, F. ve Karakuş, H. (2009). Lise Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyi ile Bunu Etkileyen
Bireysel ve Kurumsal Etkenler: Sivas Merkez İlçe Örneği. Anatolian Journal of Psychiatry 2009,
10(1), 18-25.
The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management / Volume: VII FALL
Tüm hakları BEYDER’e aittir 160 All rights reserved by The JKEM
Balcı, E. (1992). Ödüller Güdüleme Kuramları ve Türkiye’de Öğretmen Ödülleri. (1. Basım). Ankara: Adım
Yayınevi.
Balçık, B. (2004). İşletme Yönetimi. (4. Basım). Konya: Atlas Kitabevi
Baraket, R. (2008). Free To Flee: A Study Of The Motivational Factors Impacting Teachers in Santa Clara
County Calıfornıa, Who Teach in Low and High Socioeconomic Schools Within Districts That
Contain Both, Doctor of Education, University of La Verne
Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel Davranış-İnsanın Üretim Gücü. (3. Baskı). Ankara: Feryal Matbaası.
Bilge, F., Akman, Y. ve Kelecioğlu H. (2007). Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının Ölçülmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(32), 32-41.
Bilgin, N. (2005), “Tarımsal Kooperatiflerde Güven Duygusunun Ortakların Kooperatife Bağlılıkları ve
Performans Algılarına Etkisi, TARİŞ’te Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, Gebze.
Brown, T. (2007), Teacher Motivation in Arkansas Schools, Doctor of Education, University of Central
Arkansas.
Büyükgöz, T. (2008). Sektörel Bazda Kademe Yöneticilerinin Motivasyon Düzeylerinin Herzberg ’in Çift Faktör
Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
Coşkun, M. (2009). İlk Öğretim Okullarında Motivasyon Araçları Hakkında Öğretmen Görüşler ve Doyum
Düzeyleri Üzerine Bir Alan Araştırması (Silivri Örneği). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Beykent
Üniversitesi.
Drafke, M. ve Kossen, S. (1997). The Human Side Of Organizations. (7. Basım). Newyork: Addison-Wesley
Publisher.
Dündar, Özutku ve Taşpınar. (2007). Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 105-119.
Egan, S. (2001), Motivation and Satisfaction of Chicago Public School Teachers: An Analysis Based on the
Herzberg Motivation Theory, Doctor of Education, Northern Illinois University.
Eren, E. (2007). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. (10. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
Eroğlu, F. (1995). Davranış Bilimleri. (2. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
Farthing, K. (2006). Perceived Job Satisfaction Factors Impacting the Retention of Middle School Teachers in
Northwest North Carolina. Doctor of Education. East Tennessee State University.
Genç, N. (2005). Yönetim ve Organizasyon. (2. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık
Kanoğlu, B. (2007). Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyonuna Etki Eden Unsurlar: İstaç A.Ş Örnek Uygulama.
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi.
Kaplan, M. (2007). Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme Araçlarının İş Gören
Performansına Etkisi ve Bir Uygulama. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi.
Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış, Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. (8. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: II
Tüm hakları BEYDER’e aittir 161 All rights reserved by The JKEM
Kurt, T. (2005). Herzberg’in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından
Çözümlenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 285–299.
Lundberg, C., Gudmundson, A. ve Anderson, T. D. (2009). Hezberg’s Two-Factor Theory of Work Motivation
Tested Empirically on Seasonal Workers in Hospitality and Tourism, Tourism Management, 30(6),
890-899.
Luthans, F. (1992). Organizational Behavior. (6. Basım). Usa: Mc Graw Hill Publishing Company.
Murat, G. ve Çevik, E. İ. (2008). İç paydaş olarak akademik personel memnuniyetini etkileyen faktörlerin
analizi: Zonguldak kara elmas örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
4(8), 1–18.
Noell. N. H. (1976). Herzberg’s Two-Factor Theory of Job Satisfaction, Study Project Report (76-1), Defense
Systems Management College, 1-38.
Onaran, O. (1981). Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal bilimler
Fakültesi, Sevinç Matbaası, Yayın No.470.
Ryan, R. ve Deci, L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New
Directions, Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (1998). Örgütsel Psikoloji. (3. Basım). İstanbul: Alfa Basın Yayın.
Türkel, A. (1999). Globalleşen Dünyanın Lider Yöneticilerine. (1. Basım). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Waters, L. K. (1972). An Empirical Test of Five Versions of the Two-Factor Theory of Job Satisfaction,
Organizational Behavior and Human Performance, 7(1), 18-24.
Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları ve Temel Tutumlar: Kurumsal Bir Bakış,
Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.
Yıldız, B. (2010). Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Açısından İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin
Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com