You are here

YATILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF STUDENTS’ READING MOTIVATION AT JUNIOR BOARDING SCHOOL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12541

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyze the reading motivation among the students of the boarding school who study at secondary school. In the study, the intrinsic and extrinsic motivation levels of the students were determined. The levels of intrinsic and extrinsic motivation were analyzed in terms of the variables of gender and grades. Moreover, the motivation resources of the students with higher reading motivation levels were determined according to the opinions of the students. Similarly, the causes which decrease the reading motivation levels of the students with lower reading motivation. The survey model was employed in the study. The data related to the motivation levels of the students was collected from 655 students through “Reading Motivation Scale”. In order to determine the resources of the student motivation and the causes which decrease the reading motivation, interviews were conducted and following conclusions were obtained in accordance with the obtained data. Following findings were obtained: (i) The students have high intrinsic and extrinsic reading motivation levels. (ii) In terms of both intrinsic and extrinsic reading motivation levels, there is a significant difference between female and male students on behalf of the girls. (iii) The scores of both intrinsic and extrinsic motivation don’t significantly differ according to their classroom levels. (iv) The students with high reading motivation levels determined the factors related to the families as the primary cause. (v) Related to the reasons which decrease the reading motivation, “the existence of the unknown words” is at the top of the list. They are followed by the topics in the books which don’t draw attention, reading books aren’t attractive and the boredom of reading books, respectively.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, yatılı ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarını incelemektir. Araştırmada öğrencilerin içsel ve dışsal motivasyon düzeyleri belirlenmiştir. İçsel ve dışsal motivasyon düzeyleri cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Ayrıca, okuma motivasyonu yüksek öğrencilerin motivasyon kaynakları ve okuma motivasyonu düşük öğrencilerin okuma motivasyonunu düşüren nedenler öğrenci görüşlerine göre belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Öğrencilerin motivasyon düzeyine ilişkin veriler, “Okuma Motivasyonu Ölçeği” ile 655 öğrenciden toplanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin okuma motivasyonu kaynaklarını ve okuma motivasyonunu düşüren nedenleri belirlemek için görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: (i) Öğrencilerin hem içsel hem de dışsal okuma motivasyonları yüksektir. (ii) Hem içsel motivasyon hem de dışsal motivasyon boyutunda kızların ve erkeklerin puanları arasında kızların lehine anlamlı fark vardır. (iii) Hem içsel motivasyon hem de dışsal motivasyon puanları sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. (iv) Okuma motivasyonu yüksek öğrenciler motivasyon kaynakları olarak, ilk sıralarda aile ile ilgili faktörleri göstermiştir. (iv) Okuma motivasyonunu düşüren neden olarak “anlamı bilinmeyen kelimeler olması” ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırayla, kitapların konularının ilgi çekmemesi, kitap okumanın ilgi çekmemesi ve kitap okumanın sıkıcı olması izlemektedir. Okuma motivasyonu yüksek öğrencilerin, motivasyon kaynağı olarak, ilk sıralarda aile ile ilgili faktörleri göstermeleri çalışmanın ilginç bir bulgusu olarak değerlendirilmiştir. Çünkü yatılı öğrencilerin ilk sıralarda aile ile ilgili faktörleri değil de öğretmen ve arkadaş ile ilgili faktörleri belirtmeleri beklenir. Bu bulgu yatılı öğrencilerin özelliklerine göre yorumlanmıştır.
573
588

REFERENCES

References: 

Akyol, H. (2013). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Baker, T., & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children’s motivation for reading and their relations
to reading activity and reading achievement. Reading Research Quarterly, 34, 2- 29.
Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (3. Baskı). Ankara: PegemA.
Bozkurt, M. ve Memiş, A. (2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuduğunu anlama
farkındalığı ve okuma motivasyonları ile okuma düzeyleri arasındaki ilişki. Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 147-160.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (15. Baskı). Ankara: PegemA.
Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik (9. Baskı). Ankara:
PegemA.
Güneş, F. (2000). Okuma-yazma öğretimi ve beyin teknolojisi (2. Baskı). Ankara: Ocak Yayınları.
İleri, Z. (2011). Ekrandan okumanın ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve okuma
motivasyonu düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
Karatay, H. (2011). Okuma eğitimi (kuram ve uygulama). Ankara: Berikan Yayınevi.
Katrancı, M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma ve kitap okuma motivasyonlarının
incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 49-62.
Keenan, K. (1996). Yöneticinin klavuzu motivasyon (1. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Kurnaz, H. ve Yıldız, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının çeşitli
değişkenlere göre değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(3), 53-70.
Maraşlı, A. (2005). Okumayı sevdirme yolları. İstanbul: Bilge Yayıncılık.
Özdemir, E. (1987). Okuma sanatı nasıl okumalı neler okumalı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Savaş, B. (2006). Okuma eğitimi ve çocuklarda dil gelişimi. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
Şahin, Y. (2011). Okuma eğitimi. Konya: Eğitim Akademi.
Ülper, H. (2011). Öğrenci açısından okumaya güdüleyici etmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri, 11(2), 941-960.
588 Ceyda YILMAZ – Muhittin ÇALIŞKAN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/33
Ürün Karahan, B. (2015). Öğretmen adaylarının okumaya yönelik motivasyonlarının çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi (Kafkas Üniversitesi örneği), Turkish Studies -
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 10/11 Summer 2015, p. 1569-1586, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI
Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8280, ANKARA-TURKEY
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic, 10(11), 1569-1586.
Ürün Karahan, B. ve Taşdan, M. (2016). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutum ve
motivasyonlarının okuduğunu anlama becerileri ile ilişkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat
Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 949-969.
Wang, J. H., & Guthire, T. J. (2004). Modeling the effect of intrinsic motivation, extrinsic motivation,
amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between U.S. and
Chinese students. Reading Research Quarterly, 39(2), 162-186.
Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1997). Relations of children’s motivation for reading to the amount
and breadth of their reading. Journal of Educational Psychology, 89, 420–432.
Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve
okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yıldız, M. (2013). İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi.
Eğitim ve Bilim, 38(168), 260-271.
Yıldız, M. (2013b). Okuma Motivasyonu, Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamanın Beşinci Sınıf
Öğrencilerinin Akademik Başarılarındaki Rolü, Turkish Studies - International Periodical
for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, p.
1461-1478, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4780, ANKARA-TURKEY
Yıldız, M. ve Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma
Motivasyonu ve Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 31(3), 793-815.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com