You are here

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE DEĞİŞİMDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK PARADİGMASI

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND THE 'TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP PARADİGM' IN CHANGE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The constantly changing era, which we are in now, the importance of transformational leadership style management, expressed as a leadership style which transforms environmental changes into opportunities is increasing in all institutions gradually. Transformational leadership aims to assess the environmental factors and transform them into opportunities and to gain the businesses competitive advantage and a forward visionary insight. The organizations which have transformational leadership style are becoming organizations which assess the phenomenons with a new eye are ready for the changes, the opportunities and the threats that future may create and the adaptability of which are high as improving their business processes. In this context, in the era of change, the leaders whose transformational leadership qualities outweigh are needed. In the study, it is aimed to explain the concept and the aspects of transformational leadership, to determine the organizational learning relationship and to reveal the transformational leadership paradigm in change.
Abstract (Original Language): 
İçinde bulunduğumuz sürekli değişim çağında; çevresel değişimleri fırsatlara çevirebilen liderlik biçimi olarak ifade edilen dönüştürücü liderlik tarzına sahip yönetim anlayışının tüm kurumlarda önemi gittikçe artmaktadır. Dönüştürücü liderlik, çevresel faktörlerin değerlendirilip fırsata dönüştürülmesini, işletmelere rekabet üstünlüğü ve geleceğe dönük vizyoner bir bakış açısının kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dönüştürücü liderlik tarzına sahip kurumlar, işletme süreçlerini iyileştirerek, olayları yeni bir gözle değerlendirebilen, değişime ve geleceğin ortaya çıkarabileceği fırsat ve tehditlere hazır, adaptasyon yeteneği yüksek kurumlar haline gelmektedir. Bu bağlamda değişim çağında dönüştürücü liderlik nitelikleri ağır basan liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada; dönüştürücü liderlik kavramının ve boyutlarının açıklanması, dönüştürücü liderliğin kurumsal öğrenme ilişkisinin belirlenmesi ve değişimde dönüştürücü liderlik paradigmasının ortaya konması amaçlanmaktadır.
108
124

REFERENCES

References: 

AKBOLAT, M., IŞIK, O. ve YILMAZ, O., (2013). Dönüşümcü Liderlik Davranışının Motivasyon Ve Duygusal Bağlılığa Etkisi, International Journal Of Economic And Administrative Studies, 6(11): 35-50.
AKYOL, M., E., NİŞANCI, N., Z., ÖZMUTAF, M., N. (2013).Takım Çalışmalarında Dönüşümcü Liderlik Özellikleri, Davranışları Ve Motivasyon: Kozmetik Sektöründe Ampirik Bir Yaklaşım. 4(9): 105-118.
ALTUN, AKBABA, S., (2003). İlköğretim Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderliğe Verdiği Önem, İlköğretim-Online, 2(1): 10-17.
ASLAN, Ş., (2009). Duygusal Zekâ Ve Dönüşümcü Etkileşimci Liderlik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
AVOLIO, B., J., ZHU, W., KOH, W. ve BHATAI, P., (2004). Transformational Leadership And Organizational Commitment: Mediating Role Of Psychological Empowerment And Moderating Role Of Structural Distance, Journal Of Organizational Behavior, 25(58): 951-968.
AYKUT, B., (2000).
Dönüşümc
ü Ve Etkileşimsel Liderlik Kavramı,
Gelişimi Ve Dönüşümcü Liderliğin Yönetim Ve Organizasyon İçerisindeki Rolü, Yönetim Dergisi, 11: 1-25.
BASS, B., M., (1990). From Transactional To Transformational Leadership; Learning To Share The Vision, Organizational Dynamics, 18 (3): 19-31.
BASS, B., M., (1997). Personal Selling And Transactional/Transformational Leadership, Journal Of Personal Selling And Sales Management, 17(3), 19-28.
BASS, B., M., (1998). Transformational Leadership; Industrial, Military And Educational Impact, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
BASS, B., STEIDLMEIER, P., (1999). Ethics, Character And Authentic Transformational Leadership Behavior, 10(2): 181-217.
BAYRAKTAR, BİR, B., B., (2007). 21. YY Bilgi Yöneticisi, Özellikleri, Rol Ve Becerileri, Yetkinlikleri Ve Alışkanlıkları, İstanbul: Beta Basım Yayın.
BAYRAKTAROĞLU, S., KUTANİS, R., Ö., (2002). Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
3(1): 1-65
CELEP, C., (2004). Dönüşümcü Liderlik, Ankara: Anı Yayıncılık.
122
AKSARAYLI
ÇELİK, V., (1998). Eğitimde Dönüşümcü Liderlik, Eğitim Yönetimi,
4(16).
ÇELİK, V., (2011). Eğitimsel Liderlik, Ankara: Pegem Akademi.
DESS, G., G., PICKEN, J., C., ve LYON, D., W., (1998).
"Transformational Leadership: Lessons From US Experience", Long Range Planning, 31(5): 722-731.
DRUCKER, P., F., (2000). 21.
Y
Y İçin Yönetim Tartışmaları, (Çeviren: Bahçıvangil, İ. Ve Gorbon, G.), 2. Baskı, İstanbul: Epsilon.
ERDAL, M., (2007). İşletmelerde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Analizi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
EREN, E. (2009). Yönetim Ve Organizasyon (Çağdaş Ve Küresel Yaklaşımlar), İstanbul: Beta Basım Yayım.
GARVIN, A., D., (1993). Building A Learning Organization. Harvard Business Review, July-August, 78-91.
GENÇ, N., HALİS, M., (2006). Kalite Liderliği, İstanbul: Timaş Yayınları.
GEORGIADES, N., MACDONELL, R.,
(1998)
. Leadership For Competitive Advantage, Canada: John Wiley and Sons.
HULT, G., T., M., FERRELL, O., C., (1997). Global Organizational
Capacity In Purchasing: Construct And Measurement, Journal Of Business
Research, 40(2): 97-111. HUMPHREYS, J., EINSTEIN, W., O., (2003). Nothing New Under The
Sun: Transformational Leadership From A Historical Perspective, Management Decision, MCB University Press, 41(1): 85-95.
İŞCAN, Ö., F., (2006). Dönüşümcü Liderlik Algısı Ve Örgütsel
Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi.
KEÇECİOĞLU, T., (1998). Liderlik Ve Liderler, İstanbul: Kalder. KOÇEL, T., (2011). İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın.
MURAT, G., AÇIKGÖZ, B., (2008). Değişim Çağının Vazgeçilmez
Aktörleri: Dönüşümcü Liderler, Kamu-İş, 10(2): 153-171.
ÖZALP, İ., ÖCAL, H., (2000). Örgütlerde Dönüştürücü Liderlik
Yaklaşımı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4):
207-227.
PODSAKOFF, P., M., MACKENZIE, S., B., VE BOOMER, W., H.,
(1996). Transformational Leader Behaviors And Substitutes For Leadership As Determinants Of Employee Satisfaction, Commitment, Trust And Organizational Citizenship Behaviors, 22(2): 259-298.
PORTER-O'
GRADY, T., MALLOCH, K., (2003). Quantum Leadership A Textbook Of New Leadership, Second Edition, Boston: Jones And Bartlett Publishers.
SABUNCUOĞLU, Z., TÜZ, M., (2008). Örgütsel Psikoloji, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
SARROS, J., C., SANTORA, J., C., (2014). The Transformational-Transactional Leadership Model In Practice, Leadership And Organization Development Journal, 22(8), 383-393.
123
AKSARAYLI
SCHERMERHORN, J., R., HUNT, J., G., OSBORN, R., N., (2000).
Organizational Behavior, US: John Wileyve And Sons.
SENGE, P., M., (1993).
Beşinc
i Disiplin: Öğrenen Organizasyon Düşünüşü Ve Uygulaması, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
SMITH, B., N., MONTAGNO, R., V., KUZMENKO, T., N., (2004),
Transformational And Servant Leadership: Content And Contextual Comparisons, Journal Of Leadership And Organizational Studies, 10(4): 80¬91.
STEWART, J., (2006). Transformational Leadership: An Evolving Concept Examined Through The Works Of Burns, Bass, Avolio And Leithwood, Canadian Journal Of Educational Administration And Policy, 54:
1-29.
TAGOE, M.,
(2011)
. Followers Or Followersheep? Searching For Transformational Leaders For Accelerated National Development In Ghana, Journals Of Asian And African Studies, 46(1), 87-103.
TENGİLİMOĞLU, D., (2005). Kamu Ve Özel Sektör Örgütlerinde
Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14): 1-16.
TICHY, N., DEVANNA, M., A., (1986). The Transformational Leader,
New York: John Wilwy And Sons.
TICHY, N., M., ULRICH, D., O., (1984). SMR Forum: The Leadership Challenge, A Call For The Transformational Leader, Sloan Management
Review, 26(1): 59-68.
TÖREMEN, F., YASAN, T., (2010). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri, Malatya İli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2): 27-39.
TÖREMEN, T., F., (2001). Öğrenen Okul, Ankara: Nobel Yayınları.
TÜZ, M., V., (1996). Kriz Döneminde İşletme Yönetimi, Bursa: Ekin Yayınları.
ÜNAL, M., (2012), 21.YY' da Değişim, Yönetim Ve Liderlik, İstanbul: Beta Basım Yayın.
WATKINS, K., E., MARSICK, V., J., (1996). In Action: Creating The Learning Organization, USA: American Society For Training And Development.
YALÇIN, B., AY, C., (2011). Bilgi Toplumunda Öğrenen Örgütler Ve Liderlik Süreci Bağlamında Bir Örnek Olay Çalışması, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1): 15-36.
YUKL, G., A.,
(1989)
. Managerial Leadership: A Review Of Theory And Research, Yearly Review Of Management, 15: 251-289.
ZAİM, H., (2005). Bilginin Artan Önemi Ve Bilgi Yönetimi, İstanbul: İşaret Yayınları.
124

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com