You are here

ÖRGÜTLERDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK YAKLAŞIMI

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP APPROACH IN ORGANIZATIONS

Journal Name:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Change and restructuring are among the most important concepts defining today's organizations. Environmental uncertainity, rapid and prompt changes have been increasingly rising the importance of these two concepts and have been forcing the organizations to change of structurally, thereby leading to transformation process. Trans-formation process in the organizations can be done by the visionary leaders. These leaders, who can be labelled as transformational leaders, prepare the conditions required for transformation by creating the groups which are comprised of members who put the group interests over their individual interests and always renew them-selves. This study will analyze the transformational leadership that plays an important role in the transformational management process
Abstract (Original Language): 
Değişim ve yeniden yapılanma, bugünün örgütlerini nitelendiren en önemli kavramlar arasında yer almaktadır. Çevresel belirsizlik, hızlı ve ani değişimler, bu kavramların önemini her geçen gün artırmakta ve örgütleri bir dönüşüm (transformation) ile sonuçlanabilecek yapısal değişikliklere zorlamaktadır. Örgütlerde dönüşüm süreci, vizyon sahibi ve yenilikçi liderler tarafından yerine getirilebilir. Dönüştürücü liderler olarak nitelendirilen bu liderler, örgütün çıkarları kişisel çıkarlarının üzerinde tutan, kendisini sürekli yenileyen bireylerin bulunduğu örgütler yaratarak, dönüşüm için gerekli koşullan hazırlamaktadırlar. Bu çalışmada, dönüşüm yönetimi sürecinde önemli bir rol oynayan dönüştürücü liderlik yaklaşımı incelenecektir.