You are here

Engelli Bireylerin Spor Yapma Durumları ile Anne ve Baba Eğitim Düzeyleri Arasındaki İlişki

The Determination of Relations between Doing Sport of Disabled Person with Mother and Father Educational Situations

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the study was to determination of relations between situation of doing sport of disabled person with mother and father educational situations in Burdur. The survey model was used in this research. The universe of the research composed of 1024 disabled person who live in Burdur while the sample of the research composed of 130 (men 78, women 52) disabled person who are upper 10 years old. Chi-square and percent, and frequency statistics were practiced to determine the relations between situations of doing sport of disabled persons and the educational situations of mother and father. According to the gained of the results of the practiced statistics; 87 disabled person who are not doing any sport while 43 people are doing active sport. The active disabled people are playing more football. As a result of; the rate of sport participation increases the lower of father’s educational levels.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı; Burdur ilindeki engelli bireylerin spor yapma durumları ile anne ve baba eğitim düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada anketle tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma evrenini Burdur il sınırları içinde yaşamlarını sürdüren 1024 engelli birey oluştururken örneklemini 10 yaş üstü 130 (78 Erkek, 52 Bayan ) engelli birey oluşturmuştur. Anne ve baba eğitim durumları ile engelli bireylerin spor yapma durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Ki-Kare İstatistiksel işlemi ile yüzde ve frekans analizleri uygulanmıştır. Uygulanan istatistiksel işlemler sonucu verilerden elde edilen bulgulara göre; 43 kişi aktif olarak bir spor dalıyla uğraşırken, 87 kişinin aktif bir spor yapmadıkları ortaya çıkmıştır. Aktif spor yapan engelli bireyler en çok futbol dalıyla uğraştıkları saptanmıştır. Sonuç olarak; baba eğitim düzeyi düştükçe spora katılım oranı artmaktadır.
179-184

REFERENCES

References: 

1. Amman MT. Modernlik ve modernleşme ekseninde
günümüz sporuna makro-sosyolojik bir bakış. Spor
Araştırmaları Dergisi, 1999; 3 (1).
2. Bulgu N, Akcan F. Spor aktivitelerine katılım: 15-19 yaş
grubundaki öğrenciler üzerine bir çalışma. G. Ü. Gençlik Boş
Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu (Gazi
Üniversitesi, 21-22 Mayıs 2003), s. 86-94, Ankara, 2003.
3. Burdur Rehberlik ve Araştırma Merkezi (Nisan 2010
verileri).
4. Demir C. Demografik özellikler ile sağlanan imkanların
sportif faaliyet tercihleri üzerine etkileri: üniversite gençliğine
yönelik bir uygulama. G. Ü. Gençlik Boş Zaman ve Doğa
Sporları Sempozyumu, 2003.
5. Karahüseyinoğlu MF, Arslan C, Ramazanoğlu F.
Elazığ halkının spora karşı eğiliminin incelenmesi. Doğu
Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2003; 2(1): 70-74.
6. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel
Yayınları, 2006.
7. Koparan Ş. Özel ihtiyacı olan çocuklarda spor. Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, 1, 17, 2003.
8. Özer D. Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor. Ankara:
Nobel Yayınları, 2001.
9. Pulur A. Kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda kalan
yüksek öğrenim gençliğinin yurtlarda yapılan spor faaliyetlerine
olan eğilimlerinin araştırılması (Ankara örneği). G. Ü. Beden
Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Bildiriler
Kitabı, Ankara, 2003.
10. Soyer F, Can Y. Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman
Alışkanlıkları ve Sportif Eğilimlerinin Mesleki Yönelişlerine
Göre Karşılaştırılması. G. Ü Gençlik Boş Zaman ve Doğa
Sporları Sempozyumu, Ankara: 2003.
11. Ünlü S. Aile Yapısı ve İlişkileri. Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com