You are here

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (BESYO) ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİSİ ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINING THE LEVELS OF PERCEPTION OF COMMUNICATION SKILLS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COLLEGE (PESC) STUDENTS IN TERMS OF PRE-DETERMINED VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study was conducted to identify the levels of perception of communication skills in students’ in the Physical Education and Sports Teaching, Sports Management, and Coaching Education programs in a Physical Education and Sports College. It was investigated whether certain features, such as: gender, age, department, class level, regular participation in any sports branch, location, type of high school graduated from, the department graduated from in high school, the education level of the parents’, the parents’ occupations, the number of siblings in each family, and the family’s total monthly income, would cause a significant difference in the levels of perception of communication skills among the students’. Subject group consisted of the 1st, 2nd, 3rd, and 4th year students from Manisa Celal Bayar University Physical Education and Sports College. A total of 466 students, including 161 female and 305 male, participated in this study. The input data of this study, related to the levels of perception of communication skills, was collected by means of the “Communication Skill Evaluation Scale”, whose validity and reliability were checked on students later, developed by Korkut (1997). Data was also collected by means of the “Personal Information Form”, which was prepared by the investigator in order to identify the demographic features of the students. The given information was evaluated ANOVA and "t" test techniques. The results of this study indicate that the levels of perception of communication skills in the Physical Education Sports College students were quite high.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümleri öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının ne olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca cinsiyet, yaş, okunulan bölüm, sınıf düzeyi, herhangi bir spor branşıyla düzenli olarak ilgilenip ilgilenilmediği, yaşanılan yerleşim merkezi, mezun olduğu lise türü, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleği, kaç kardeş oldukları ve ailenin toplam aylık gelir düzeyi değişkenlerine göre iletişim becerisi algılarının anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığı da araştırılmıştır. Örneklem grubunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 161’i kız ve 305’i erkek olmak üzere toplam 466 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın iletişim becerisi algılarına ilişkin veriler Korkut (1997) tarafından geliştirilen üniversite öğrencileri üzerinde daha sonra geçerliği ve güvenirliği yapılan “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” ve öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Verileri değerlendirmek amacıyla ANOVA ve “t” testi istatistiksel analiz yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre iletişim becerisi algılarında kızların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çalışmanın diğer bulguları iletişim becerisi algılarının, yaş, okunulan bölüm, sınıf düzeyi, herhangi bir spor branşıyla düzenli olarak ilgilenip ilgilenilmediği, yaşanılan yerleşim merkezi, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleği ve ailenin toplam aylık gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar yaratmadığını göstermiştir.
115 124