You are here

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF NEEDS OF MENTALLY DISABLED STUDENTS PARENTS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Family is the most powerfulelement of the community. The effect of the family life on the individuals constitutes the appearence of the view of the community. The number of the children in family, ecenomic status, family structure (nuclear/ extended), number of individuals with continuous sickness, and existence of the disabled person effects the position of the parents in social life. This is not, the same in every family. Espescially mental disabled people‘s life long situations directs the attitude of the parents. Parents think that they should get same support to fight this situation. In this study, the children of parents of mentally retarded students approach were to determine the educational content they need. This research is a qualitative case study. Set in the city of Düzce, it includes group an one- on –one interviews with than mothers who have their children in a special education facility. The one- on- one interview and group interview technique were used as the means of collecting data. A semi- structered form wasusedtocollectthe data. Intheanalysis, thecontentanalysistechniquewasused. Thethemeswerethen listen amongthemselves.
Abstract (Original Language): 
Aile, toplumu oluşturan en güçlü unsurdur. Aile yaşantısının fertler üzerindeki tesiri, toplumun bir nevi görüntüsünü teşkil eder. Ailedeki çocuk sayısı, ekonomik durum, aile yapısı (çekirdek/ geniş), devamlı hastalığı olan birey sayısı ve engelli bireyin varlığı ebeveynlerin sosyal hayattaki pozisyonunu etkiler. Her ailede bu durum aynı değildir. Özellikle zihinsel engelli bireylerin hayat boyu devam eden durumları, anne ve baba tutumlarına farklı bir biçimde yön vermektedir. Veliler bu durumla baş edebilmek için destek almak ihtiyacı hissetmektedirler. Bu çalışmada zihinsel engelli öğrenci velilerinin çocuklarına yaklaşımlarında ihtiyaç duydukları eğitimin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırma türlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, Düzce ilinde, çocukları bir özel eğitim merkezine devam eden 10 anne ile yapılan bireysel ve grup görüşmelerini ihtiva etmektedir. Veri toplama yöntemi olarak bireysel görüşme ve odak grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Temalar da kendi içinde sınıflandırılmıştır.
65
80

REFERENCES

References: 

Akkök, F. (1982), Özürlü Çocuk Aileleriyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Çalışmaları, Psikoloji Dergisi, 6, ss. 3 – 5.
Başal, M. ve Batu, S.E. (2002). Zihin Özürlü Öğrencilere Okuma Yazma Öğretme
Konusunda Alt Özel Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri, Ankara
Üniversitesi Eğitim FakültesiÖzel Eğitim Dergisi, 3 (2), ss. 85 – 98.
Bilen, M.(2009), Sağlıklı İnsan İlişkileri, 7. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
Boyacı, A. (2008), ‘Anne Baba Eğitimi’ içinde S. Türküm( Editör), Yapı ve Süreçleri İle
Aile, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss. 23 – 49.
Cavkaytar, A. (2010), ‘Anne Baba Eğitimi’ içinde T. Güler ( Editör), Özel Gereksinimli
Çocuğu Olan Aileler, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çelik, C. (2009), Değişim Sürecinde Türk Aile Yapısı ve Din – Pragmatik Anlam ve
İşlev Farklılaşması, Uluslar Arası Günümüz Türkiye’sinde İslam Sempozyumu,
ss.25-35.
Kara, E. (2008), Zihinsel Engelli Çocukları Olan Ailelerin Çocuklarının Durumunu Dini
Açıdan Değerlendirmeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 26 – 27, ss. 318 – 331.
Kırıcı, S. (2010), Zihinsel Engelli veya Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocukların
Ebeveynlerinde Psikolojik İşlevsellik Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
Könezoğlu, B. (2006), Aile ve Ailenin Korunması, , Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi.
Kurt, D.(2010), Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Tükenmişlik Düzeylerinin
Yordanması, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi.
Küçüker, S (1993). Özürlü Çocuk Ailelerine Yönelik Psikolojik Danışma
Hizmetleri.Özel Eğitim Dergisi, 1 (3), 23–29.
Özşenol, F. ve diğ.(2003), Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Aile işlevlerinin
Değerlendirilmesi, Gülhane Tıp Dergisi, 45(2), ss. 156 – 164.
Sarı, H. (2007), Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Aile Yüklenmesi, C.Ü.
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (2), ss. 1 – 7.
Uluocak, G. ve Bulut, I. (2011), Aile Terapilerinin Feminist Teori Açısından
İncelenmesi, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi,7 (24), ss. 9 – 24.
Yıldırım ve Şimşek, (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı,
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, F. ve Conk, Z. (2005), Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Anne
Babaların Stresle Başa Çıkma Tarzlarına ve Depresyon Düzeylerine Planlı
Eğitimin Etkisi, C.Ü. Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 9 (2), ss. 1- 10.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com