You are here

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN CİNSELLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPAN UZMAN GÖRÜŞLERİ

OPINIONS FROM EXPERTS STUDYING THE SEXUALITY OF MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11830
Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The objective of this study is to examine the opinions of experts who have researched the sexuality of individuals with mental disabilities. For this research, three experts (sexual consultant, sexual pedagogue and pedagogue) who have worked in Germany and Austria for 10 to 35 years have been chosen for the sexual life of individuals with mental disabilities. This study was designed as a qualitative research. The semi-structured interview technique was used. The obtained data were analyzed by descriptive analysis technique. The findings suggest that the sexuality of mentally disabled individuals is a taboo today and these individuals are not allowed to live their sexuality as they wish. It has also been pointed out that mentally disabled individuals do not receive adequate support for sexual education, that these individuals are not very informed about their bodies and that they are unable to recognize their bodies due to their cognitive development. It’s also observed that mentally disabled individuals’ desire to have children is rejected by their families and educational support staff. Findings from this study are expected to contribute to academicians who will research the sexuality of mentally disabled individuals or potentially to the preparation of a sexual education program.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada zihinsel yetersizliği olan bireylerin cinselliği ile ilgili çalışmalar yapan uzmanların zihinsel yetersizliği olan bireylerin cinselliği ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için Almanya ve Avusturya’da zihinsel yetersizliği olan bireylerin cinselliği üzerine araştırma yapan ve bu alanda 10 ila 35 yıldır çalışan, cinsel danışman, cinsel pedagog ve pedagogdan oluşan 3 uzman seçilmiştir. Nitel bir araştırma olarak desenlenen bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, zihinsel yetersizliği olan bireylerin cinselliğinin günümüzde tabu olarak kabul edildiğini ve bu bireylerin cinselliklerini diledikleri gibi yaşamalarına olanak sunulmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca zihinsel yetersizliği olan bireylerin cinsel eğitim konusunda yeterli destek almadıkları, bu bireylerin kendi bedenlerini tanımada çok fazla bilgiye sahip olmadıkları ve zihinsel yetersizliklerine bağlı olarak bedenlerini tanımakta zorlandıkları belirtilmiştir. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin çocuk sahibi olma arzularının aileleri ve destek eğitim personeli tarafından reddedildiği de araştırma bulguları ile ortaya çıkmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların zihinsel yetersizliği olan bireylerin cinselliği konusunda araştırma yapacak akademisyenlere ve hazırlanacak bir cinsel eğitim programına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin cinselliği ile ilgili çalışmalar yapan uzmanların zihinsel yetersizliği olan bireylerin cinselliği konusuna dair görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda yer alan soruların yanıtları aranmıştır. a. Uzmanların zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin cinselliğine bakışları nasıldır? b. Uzmanların zihinsel engelli bireylerin cinsellik konusunda aydınlatılması konusundaki görüşleri nelerdir?c. Uzmanların zihinsel engelli bireylerin çocuk yapma arzuları üzerine düşünceleri nelerdir? d. Uzmanlara göre zihinsel engelli birey ailelerinin çocuklarının cinselliğine ilişkin davranışları nasıldır? e. Uzmanlara göre zihinsel engellilerin cinselliği konusunda hangi iyileştirmeler yapılmalıdır?
113
132

REFERENCES

References: 

Akkermann, K.-E. (2004). Selbstbestimmtes Leben und Sexualassistenz. Dienstleistungsangebote für Erwachsene mit geistiger Behinderung. Bernd Ahrbeck & Bernhard Rauh (Ed.), Behinderung zwischen Autonomie und Angewissensein. s. 163-174. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
Banasch, M. (2002). Behinderte Sexualität – Verhinderte Lust? Zum Grundrecht auf Sexualität für Menschen mit Behinderung. München: AG SPAK Yayınevi.
Baştürk, S. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Cinselliği İle İlgili Çalışmalar Yapan… 131
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/17
Bosch, E. (2004). Sexualität und Beziehungen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ein Hand- und Arbeitsbuch. Tübingen: (dgvt) Verlag.
Bozdemir, N ve Özcan,S. (2011). Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 5,(4) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tjfmpc/article/viewFile/5000055970/50000... . (Kabul Tarihi: 22.11.2011)
Castendiek, J. & Hoffmann, G. (2009). Das Recht de behinderten Menschen (3.Auflage). Baden-Baden: Nomos Verlagschaft.
Çelik, Ö. (2016). Partnerschaft, Kinderwunsch Und Sexueller Missbrauch Bei Menschen Mit Einer Geistigen Behinderung. München: Grin Verlag.
Çelik,Ö. (2014). Geistige Behinderung, Sexualitat Und Aufklarung. Sexualitat Bei Menschen Mit Lernschwierigkeiten. München: GrinVerlag.
Çifci Tekinarslan, İ. ve Eratay, E. (2013). Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Ergenlik Dönemine Uyum Sürecinde Ebeveyn Davranışlarının İncelenmesi. Nwsa , 8(3), 363-374. DOI: http://dx.doi.org/10.12739/N, ISSN: 1306-31111308-7274.
Färber, H-P.,Lıpps, W. & Seyfarth, T. (2000). Sexualität Und Behinderung. Umgang Mit Einem Tabu. Tübingen: Attempto Verlag.
Frıske, A. (1995). Als Frau Geistig Behindert Sein. Ansätze Zu Frauen Orientiertem Heilpädagogischem Handeln. München: Reinhardt Verlag.
Funke, A. (2009). Sexualität Geistig Behinderter – Behinderte Sexualität?: Über Die Wichtigkeit Von Sexualität Für Das Menschsein. Hamburg: Diplomica Verlag.
Hennıes, I. & Sasse, M. (2004). Liebe, Partnerschaft, Ehe Und Kinderwunsch Bei Menschen Mit Geistigerbehinderung. Ernst Wüllenweber (Ed.), Soziale Probleme Von Menschen Mit Geistiger Behinderung. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung Und Soziale Abwertung. s. 65-77. Stuttgart: Kohlhammerverlag
İşler, A., Taş, F., Beytut, D. ve Conk, Z. (2009). Sexuality In Adolescents With Intellectual Disabilities. Sexuality And Disability. 27, (27-34). DOI: 1007/S.11195-009-9107-2.
Karaca, P.P., Başgöl, Ş., Cangöl, E., Aslan, E. ve Cangöl,S. (2013). Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarının Engelli Bireylerin Cinsel Eğitimi Konusundaki Görüşleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 5(1), 13-17. DOI: 10.5505/bsbd.2016.71501
Cangöl, E., Karaca, P. ve Aslan, E., (2013). Engellilerde Cinsel Sağlık. Contraceptionfor People With Disabilities Methods Of Contraception. http://www.outsiders.org.uk/leaflets/contraception-with-disab ilities). Erişim tarihi: 01.01.2013
Klauß, T. (2005). Ein Besonderes Leben. Grundlagen Der Pädagogik Für Menschen Mit Geistiger Behinderung. Ein Buch Für Pädagogen Und Eltern (2. Aktualisierte Auflage). Heidelberg: Edition Verlag.
Konuk-Er, R., Girgin-Büyükbayraktar, Ç. ve Kesici, Ş. (2016). Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere Yönelik Cinsel Eğitim Programının Geliştirilmesi. Turkish journal Of Education. 5(4), 224-234. DOI: 10.19128/turje.267920.
132 Özlem ÇELİK
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/17
Krenner, M. (2003). Sexualbegleitung Bei Menschen Mit Geistigerbehinderung. Marburg: Tectumverlag.
Leue-Kädıng, S. ( 2004). Sexualität Und Partnerschaft Bei Jugendlichen Mit Einer Geistigen Behinderung. Probleme Und Möglichkeiten Einer Enttabuisierung. Memmingen: Editions Verlag.
Mandan Sürücü, S. ve Akçin, N. (2010). Zihin Engelli Kız Ergenlerin Temel Cinsel Bilgi Ve Cinsel Istismarı Algılamalarının Belirlenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Öğretmen Yetiştirme. 21-23 Ekim 2010, Gaziantep. Sunulmuş Bildiri.
Mermer, G. (1993). Zihinsel Engelli Ergenlerin Cinsel Eğitim Gereksinimleri Hakkında Anne, Baba ve Eğitimcilerin Görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu üniversitesi. Eskişehir.
Nancy A. Murphy, MD & Ellen Roy Elias, M. (2006). Sexuality of Children and Adolescents With Developmental Disabilities. Pediatrics. 118(1), 398- 403. DOI:10.1542/peds.2006-1115
Offenhaus, H. (1985). Behinderung Und Sexualität. Probleme Und Lösungsmöglichkeiten (2. Auflage.). Bonn: Rehabilitationverlag.
Pıxa-Kettner, U. (1996). „Dann Waren Sie Sauer Auf Mich, Dass İch Das Kind Haben Wollte“ Eine Untersuchung Zur Lebenssituation Geistig Behinderter Menschen Mit Kinder İn Der BRD. Baden-Baden: Nomos Verlag.
Schönwiese, V. & Sailer-Lauschmann, I., (2000). Sexualität und geistige Behinderung. Sexuologie – Zeitschrift für sexualmedizinische Fortbildungund Forschung. Nr. 2/2001, Seite 94-100. http://bidok.uibk.ac.at/library/schoenwiese-sailer-sexualitaet.html. Erişim Tarihi: 3. Juni 2000.
Soylu, N., Şentürk Pilan, B., Ayaz, M. V. ve Sönmez, S. (2012). Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Ve Ergenlerde Ruh Sağlığını Etkileyen Etkenlerin Araştırılması. Anatolian Journal of Psychiatry. 13: 292-298. http://www.ejmanager.com/mnstemps/91/apd_13_04_08.pdf
Sporken, P., Jakobı, V. & Arend, V.D.A. (1980). Die Sexualität im Leben geistig Behinderter (1. Auflage). Düsseldorf: PatmosVerlag.
Sprecht, R. (2013). Professionelle Sexualbegleitung von Menschen Mit Behinderung. In: Jens Clausen ve Frank Herrath (Ed.), Sexualität leben ohne Behinderung. Das Menschen recht auf sexuelle Selbstbestimmung (s. 165-183). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Tutar Güven, Ş.ve İşler, A. (2015). Sex Education and its Importance in Children with Intellectual Disabilities. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 6(3),143-148. https://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD-64936-REVIEW-TUTAR_GUVEN.pdf
Walter, J. (1992). Zur Sexualität geistig Behinderung (3. Erweiterte Auflage). Heidelberg: HVA/ Edition Schindele Verlag.
Wüllenweber, E., Theunissen, G. & Mühl, H. (2006). Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studiumund Praxis. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com