You are here

TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PUBLIC RELATIONS IN TURKEY AND UNITED STATATES OF AMERICA

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1724
Abstract (2. Language): 
Public relations has a history that dates back to very ancient periods. There are two different approaches to public relations. The first of these approaches is the liberal-democratic approach on public relations. Another approach of the public relations critically examines. This approach plays a role in the creation of the capitalist production of public relations. Public relations, accepted as a method of formation public opinon unique to democratic societies, as obtaining public awareness, confidence, approval, consent or accepted as a method of obtaining prestige. This study have been made the historical overall assessment of the development rather than this two approaches. In this study, we tried to answer when for the first time public relations practices in the private sector and the public sector started in the U.S.A, and Turkey and when the realization of the historical development of it and later tofind answers to the questions and answers to compare the findings. Comparative method was used for the study. In this study, the first public relation practices in the private sector has been seen begining in the United States in 1850, followed by Turkey, the first public relations practice in the public sector started to be implemented in the United States, then the, Turkey where the application has been started. After the industrial revolution, public relations practices in USA and Turkey, both in private and public sector were found to be oriented in different ways and to different purposes. Of these countries, the public sector, the private sector has emerged as a concerted effort in the development of public relations.
Abstract (Original Language): 
Halkla ilişkiler tarihin çok eski dönemlerine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Halkla ilişkilere iki farklı yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşımlardan ilki liberal demokrat anlayıştır. Diğer bir yaklaşım ise hakla ilişkileri eleştirel bir şekilde ele alarak, halkla ilişkilerin kapitalist üretim biçiminin planlı olarak yaratılmasında rol oynadığını öne sürmektedir. Halkla ilişkiler, demokratik toplumlara özgü bir kamuoyu oluşturma, güven, onay, rıza veya saygınlık elde etme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Çalışmada bu iki yaklaşım üzerinde durmaktan ziyade var olan gelişmelerin tarihsel olarak genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışma ile ABD ve Türkiye’de halkla ilişkiler uygulamalarının özel sektörde ve kamu sektöründe ilk defa ne zaman ortaya çıktığı ve daha sonraki tarihsel gelişiminin nasıl gerçekleştiği sorularına cevap bulmak ve cevaplardan elde edilen bulguları karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada, özel sektörde halkla ilişkilerin ilk olarak 1850 yılında ABD’de ele alındığı 1950’lerden sonra Türkiye’de uygulanmaya başlandığı görülmüştür. Kamu sektöründe halkla ilişkiler ise ilk olarak 1802 yılında ABD’de, 1960’lardan sonra da Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır. Sanayii devriminden sonra, halkla ilişkiler uygulamalarına ABD ve Türkiye’de hem özel hem de kamu sektöründe değişik biçimlerde ve değişik amaçlara dönük olmak üzere rastlanılmıştır. Söz konusu ülkelerde, kamu sektöründe de özel sektörde de halkla ilişkilerin gelişimi düzenli bir çaba olarak ortaya çıkmıştır.
567-584

REFERENCES

References: 

ACAR, Muhittin, (1993); Belediyelerde Halkla İlişkiler, Uzmanlık Tezi, DPT Yayını, Ankara.
ASNA, M. Alaeddin, (1979); Halkla İlişkiler, Nihad Sayar-Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları No.297-524, İstanbul.
ASNA, M. Alaeddin (1988) ‚Halkla İlişkilerin Türkiye'de Benimsenmesi‛, Halkla İlişkiler Sempozyumu–1987, Ankara: A.Ü. BYYO Yayınları No: 10, S.S. 27-30.
582
Nural İMİK TANYILDIZI – Ayhan SERTTAŞ
AZİZ, Aysel, (2011), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayınları, Altıncı Basım, Ankara.
BİBER, Ayhan (2009), ‚Halkla ilişkiler Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme‛, Gazi Üniversitesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz 2009, Sayı:29, Ankara, S.S. 133-148.
CANFİELD,Bertrand R., (1956), Public Relation Principles, Cases and Problems‛Libraray of Congress Catalogue Car No:56, Homewood –Illinois, Printed in USA.
CHASE, W. H. (1982, December 1). Issues management conference—A special report. Corporate Public Issues and their Management, 7, 1-2.
COOMBS, W. Timothy, SHERRY J. Holladay (2011) ‚Privileging an activist vs. a corporate view of public relations history in the U.S.‛, The Proceedings Of The International History Of Public Relations Conference Held At Bournemouth University July 6-7, ss: 4-18
CUTLİP, S. M., Center, A. H., and Broom, G. M. (2006). Effective public relations (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
ÇAKMAK, Ahmet Ferda ve KİLCİ, Sacide (2011), ‚Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi‛, Kamu-İş; C:11, S:4, S.S. 219-270.
ÇAMDERELİ, Mete, (2000); Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya.
ÇAMDERELİ, Mete, (2005); Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Salyangoz Yayınları ikinci basım, İstanbul.
DOWNS, A. (1972). Up and down with ecology: The ‚issue-attention cycle.‛ The Public Interest, 29, 39-50.
ERDOĞAN, İrfan (2002), İletişimi Anlamak, Ankara: Erk Yayınları.
ERDOĞAN, İrfan, (2008), Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara: Erk Yayınları.
ERDOĞAN İrfan, Korkmaz Alemdar (2010), Öteki Kuram, Ankara: Erk Yayınları.
ERTEKİN, Yücel, (1995); Halkla İlişkiler, TODAİE Yayınları No: 259, Ankara.
ERTEKİN, Yücel, (2000); Halkla İlişkiler, Yargı Yayınevi, Ankara.-
GRUNİG E. James, John WHITE (2005), ‚Halkla İlişkiler Kuram ve Uygulamasında Dünya Görüşlerinin Etkisi‛, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik‛, İstanbul: Rota Yayınları, Serra Görpe (Edt.) , s. 43-79.
GÜZ, Nurettin (1991), Türkiye’de Basın İktidar İlişkileri (1920-1927), Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yayını, Ankara.
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi 583
HODGES, Caroline. (2006). PRP Culture: A Framework for Exploring Public Relations Practitioners as Cultural Intermediaries. Journal of Communication Management, Vol. 10, No. 1, p. 80-93.
KALENDER, Ahmet (2013), ‚Kavram Olarak Halkla İlişkiler, Dünyada ve Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi‛, Halkla İlişkiler, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2713, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1676, Editör: Aydın Ziya ÖZGÜR, ss: 2-30.
KADIBEŞEGİL, Salim, (1986); Halkla İlişkilerde Temel İlkeler, İzmir.
KAZANCI, Metin, (1980); Halkla İlişkiler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No.459, Ankara.
KAZANCI, Metin (2006), ‚Osmanlı’da Halkla İlişkiler‛, Selçuk İletişim Dergisi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Cilt:4, Sayı:3, Konya, S.S. 5-20.
KELOĞLU İşler, Esra (2006), ‚Halkla İlişkiler Etigine Tarihsel Bir Bakıs: Amerika’nın Ögrettikleri Ve Türkiye’de Yasananlar , Küresel İletişim Dergisi, Sayı 2/Güz, ss: 1-8.
KELOĞLU İşler, Esra (2007), Halkla İlişkiler Mitler ve Gerçekler, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yyaınları, Ankara.
KELOĞLU, İşler Esra (2007), ‚Demokrat Parti’nin Halkla İlişkileri‛, İletişim kuram ve araştırma dergisi, Sayı 24 Kış-Bahar, s s.111-128.
LASKİN, Alexander V. 2009). The Evolution of Models of Public Relations: An Outsider’s Perspective. Journal of Communication Management, Vol. 13, No. 1, p. 37-54.
MACKEY, Steve (2003), ‚The Obscured Political-Cultural History of Public Relations‛, Paper to the Political Studies Association 2003 Annual Conference ‚Democracy and Diversity‛ University of Leicester, U.K., ss:1-20.
MARDİN, Betül (1988), ‚Halkla İlişkilerin ABD'de Gelişimi ve Avrupa'ya Girişi‛, Halkla İlişkiler Sempozyumu–1987, Ankara:A.Ü. BYYO Yayınları No: 10, S.S. 21-26.
MATTELART, Armand (2001) İletişimin Dünyasallaşması, Halime Yücel (çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
MİLLER, K. S. (2000). U.S. public relations history: Knowledge and limitations. In: Roloff, M.E., (ed.). Communication Yearbook 23 (pp. 381-420). Thousand Oaks: Sage.
OKAY, Ayla ve OKAY, Aydemir, (2007); Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul.
584
Nural İMİK TANYILDIZI – Ayhan SERTTAŞ
PELTEKOĞLU, Filiz Balta, (1993); Halkla İlişkilere Giriş, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
PELTEKOĞLU, Filiz Balta, (2001); Halkla İlişkiler Nedir, Beta Yayınları, İstanbul.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat, (2008); İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.
SEİTEL, F.P, (1987); Thepractice of publicrelations, Columbus: Merrill.
SEİTEL, F. P. (2004). The practice of public relations (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
TORTOP, Nuri, (1993); Halkla İlişkiler, Yargı Yayınları, Ankara.
TORTOP, Nuri, (2003); Halkla İlişkiler (8. baskı), Yargı Yayınevi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com