You are here

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMININ TANIMI YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞI

An Approach to The Definition and Place Of The Concept of The Public Relations at Public Institutions

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It seems imperative in democratic and modern societies that people have a right to be informed about a public service. Every individual who demands a public service provided by public institutions would like to apply to related places or persons either to follow at which stage their matter is or to obtain information about the institutions and their approach towards the matters. The individual, in such a case, find the department of public relations closer to himself, and thus, one of the activities important for public institutions is their activities of public relations. To indicate the public relations, it can be explained as an operating system which provides mutual communication between internal and external environments. Therefore, it is possible to mention three stages of the public relations. First, existance of two sicled communication, second providing information which affect people through its dimension of improving understanding and image, and finally, its having a task of administration.
Abstract (Original Language): 
Demokratik ve modern toplumlardaki kamu hizmetlerinin yürütülmesinde halkın bilgi sahibi olması bir hak olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu kuruluşlarının sunduğu hizmeti talep eden her insan, gerek kendi işlemlerinin hangi safhada olduğu, gerekse kurumun yaklaşımı konusunda bilgi sahibi olup gerekli mercilere başvurmak istemektedir. Bu aşamada kendisine en yakın birim olarak da halkla ilişkiler birimini görmektedir. Bu yüzden kamu kurum ve kuruluşları için önem arzeden faaliyetlerden biri de halkla ilişkiler faaliyetleridir. Halkla ilişkiler, kamu kurum ve kuruluşlarında iç ve dış çevreler arasında karşılıklı iletişimi sağlayan bir işletme yönetimi olarak açıklanabilir. Bu tanımdan hareketle, halkla ilişkilerin üç aşaması söz konusudur. İlk olarak, iki yönlü bir iletişimin varolması; ikincisi bilgilendirme, anlama ve imaj geliştirme boyutu ile kamuoyunu etkileyebilmesi; ve son olarak da bir yönetim görevi olmasıdır. Günümüz toplumlarında, halkla ilişkilerin gelişigüzel değil, bilinçli ve sistemli olarak öğretilmesi ve uygulatılması gerekir.
71-79

REFERENCES

References: 

1. AŞKUN, İnal Cem (1989), Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Anadolu
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara.
2. BOSTANCI, Gülderen (1998), Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Rolü ve
Önemi, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
3. BUDAK, Gönül ve Gülay (1995), Halkla İlişkiler ( Davranışsal bir Yaklaşım),
İstanbul.
4. FINDIK, Esra (1986), Halkla İlişkiler ve Basın, Gazi Üniversitesi Yayınları,
Ankara.
5. GÖKSEL, Ahmet Bülent (1994), Halkla İlişkiler, Ege Üniversitesi Yayınları,
İzmir.
6. KAZANCI, Metin (1995), Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Ankara.
7. KIZILÇELİK, Sezgin (1996), Açıklamalı Sosyoloji Sözlüğü, Saray Yayınları,
İzmir.
8. KOCACIK, Faruk (1997), Toplumbilim Ders Notları, Cumhuriyet Üniversitesi
Yayın no: 64, Sivas.
9. KORYÜREK, Cüneyt (1986), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
10. SABUNCUOĞLU, Zeyyat (1992), İşletmelerde Halkla İlişkiler, Bursa.
11. SEÇİM, Hikmet ve Coşkun (1993), Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Ankara.
12. SOMER, Tarık (1988), Halkla İlişkiler Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Ankara.
13. ŞEN, Meral; ÇERÇİ, (1976), Halkla İlişkiler, DPT Yayınları, Ankara.
14. TORTOP, Nuri (1993), Halkla İlişkiler, Ankara.
Türk Dil Kurumu Sözlüğü (1981), Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com