You are here

ADIM ÜNIVERSITELERI'NIN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ

THE CURRENT SITUATION ANALYSIS OF THE PUBLIC RELATIONS UNITS OF ADIM UNIVERSITIES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Public relation s is an important management function in these days which is so called the age of communication. This concept is a must for the organizations involved with private and public sector which is used as a tool for positive recognition and promotion. In this regard, it is the fact that not all organizations' public relations are being managed with rationally. This study reflects the meeting results of "Public Relations Unit of Adım Universities" which are defined as an inter-university union and point of view of managers of these units and reveals the current profile of publicrelations departments of these universities. In this study, structured interview method is used which is a qualitative research technique. In this context, the resulting data were analyzed and conclusions are reached. According to these findings, public relations departments of these universities are being used effectively, but not managed professionally.
Abstract (Original Language): 
Halkla ilişkiler iletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde önemli bir yönetim fonksiyonudur. Pozitif yönlü tanıma ve tanıtma aracı olarak kullanılan halkla ilişkiler, özel ve kamu sektöründe yer alan örgütler için olmazsa olmaz bir kavramdır. Bu eksende bütün örgütlerde rastlanılan halkla ilişkilerin profesyonel mantıkla yönetilmediği bir gerçektir. Üniversiteler arası güç birliği olarak tanımlanan "Adım Üniversiteleri Halkla İlişkiler Birim Toplantısı" sonuçları ve bu birim yönetici görüşlerini yansıtan bu araştırma, bu üniversitelerin halkla ilişkiler birimlerinin mevcut profilini ortaya koymaktadır. Araştırmada nitel bir araştırma olan yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda elde edilen veriler çözümlenerek bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre bu üniversitelerin halkla ilişkiler birimlerinin etkin kullanıldığı fakat profesyonel olarak çalışmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
167
177

REFERENCES

References: 

ÇAKMAK, A. F., KİLCİ, S. (2011). "Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri Ve Önemi" Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İsletme Anabilim Dalı.Kamu-İş; 11(4), 219-270,
GÜLTEKİN, B. (2012), Üniversitelerde Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi Modelleri. Ankara:Nobel Yayınevi.
HAZAR, M. (2009). Bir Aygıt Olarak Halkla İlişkiler Ve Araçları. Konya: Eğitim Akademi Yayınları.
IŞIK, M., YÜKSEK, A. B. (2007). Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler Ve Tanıtım.Konya:Eğitim Kitabevi Yayınları.
176
Süleyman Demirel Üniversitesi
Vizyoner Dergisi
Y.2014, C.5, S.11., ss.167-177
Suleyman Demirel University
The Journal of Visionary
Y.2014, Vol.5, No.11., pp.167-177
KARADENİZ, M. (2009). "Pazarlama Yönetiminde Halkla İlişkilerde
Kullanılan Kavram Ve Tanımlamalar".Journal
of Naval Science and Engineering, 5 (1), 1-16.
KARAKOÇ, N. (1996), "Üniversitelerde Halkla İlişkiler Örgütü ve Yapı Önerisi". Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Yayınları.
KÜÇÜK, M. (2013), "Görüşme Kavramı ve iletişim Tekniği", (Editör. Aytül A. Özdemir ve Yavuz Tuna). Görüşme Tekniği, Anadolu Üniv.Yayın.Eskişehir. 2-27.
KÜLEKÇİ, Ebru. (2013). "4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi".Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 2 (2), 369-377.
LEDİNGHAM. J. A. BRUNİNG S. D.(1998),
"Relationshi
p Management in Public Relations: Dimensions of an Organization-Public Relationship".Public Relations Review, 24 (l), 55-65.
MEGEP. (2006).
Halkl
a İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi.Ankara: MEB Yayınları.
ÖZDEMİR, A.A. (2013), "Görüşme Kavramının İncelenmesi: Sosyal Hizmetlerdeki Yeri ve Önemi", (Editör. Aytül A. Özdemir ve Yavuz Tuna). Görüşme Tekniği, Anadolu Üniv.Yayın.Eskişehir. 28-48).
ÖZER, M. A. (2009). Halkla İlişkiler Dersleri. Ankara: Adalet Yayınevi. ÖZKAN, Abdullah. (2009) Halkla İlişkiler Yönetimi, İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası Yayınları.
TİKVEŞ, Ö. (2005), Halkla ilişkiler & Reklamcılık: Temel İlkeler-Uygulamadan Örnekler. İstanbul: Beta Basım Yayım.
TORTOP, Nuri. (2009). Halkla İlişkiler. Ankara: Nobel Yayınevi.
YILMAZ, S. (2011)."İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin "Birlikte Çalışma"ya İlişkin Algıları". Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12 (1),1-14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com