You are here

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK “HALKLA” İLİŞKİLER

“PUBLIC” RELATIONS AS A REASON FOR THE EXISTENCE OF LOCAL GOVERNMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it will be discussed that in particular local governments and in general public institutions should pay greater attention than ever to public as managed people. In management process, local governments are the closest units to the public as public institutions. The source of their existence is the public that setting out their will by voting through the elections that are the the basic rule of democracy. Local governments, as a natural consequence of this situation must always be nested with public. Local governments can value to the public which for them means a legitimacy by public relations tools that they can develop. Success of local governments to be detached from the people in service delivery is not possible. They should get essential the activities for the public in order to manage process effectively. In the study that is accepted these basic framework, first theoretical study on public relations will be be drawn and will be emphasized to the special status of public relations for requirement of social responsibility and public interest in public institutions. Then public relations in local government will be examined
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada genelde kamu kuruluşlarının özelde de yerel yönetimlerin, yönetilen olarak halka her zamankinden daha fazla önem vermeleri gerektiği tartışılmıştır. Yönetim sürecinde halka en yakın birimler kamu kuruluşları olarak yerel yönetimlerdir. Varlıklarının kaynağı, demokrasinin temel kuralı olan seçimler aracılığı ile oy kullanarak iradesini ortaya koyan halktır. Yerel yönetimler, bu durumun doğal bir sonucu olarak her zaman halkla iç içe olmak zorundadırlar. Yerel yönetimler, kendileri için bir meşruiyet aracı olan halka, geliştireceği halkla ilişkiler araçları ile hak ettiği değeri verebilirler. Halktan kopuk yerel yönetimlerin hizmet sunumunda başarılı olmaları mümkün değildir. Süreci etkin yönetebilmek için mutlaka halka dönük faaliyetleri esas almalıdırlar. Bu temel öngörülerin esas alındığı çalışmada önce halkla ilişkilerle ilgili kuramsal bir çerçeve çizilmiş ve kamu kuruluşlarında halkla ilişkilerin sosyal sorumluluk ve kamu yararı gereği özel durumuna vurgu yapılmıştır. Ardından da yerel yönetimlerde halkla ilişkiler konusu incelenmiştir.
19-50

REFERENCES

References: 

ACAR, Ali; “Belediyelerin Kamuoyu Oluşturulmada Halkla İlişkilerin Önemi” Yerel Siyaset Dergisi,
S.36, 2010.
AKDAĞ, Mustafa; “Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ed.
Metin Işık, Eğitim Kitapevi Yayını, Konya, 2007.
AKSOY, Necdet; “Belediyelerde Bir Halkla İlişkiler Modeli: Beyaz Masa”, www.necdetaksoy.com.tr
(22.10.2010).
AKSOY, Necdet; “Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Teknoloji Kullanımı”, Türk İdare Der., S.452,
9/2006.
ARSLAN, Süleyman; “İngiltere’de Ombudsman Müessesesi”, AİD, C.19, Sayı.1, Mart 1986.
ASNA, Alâeddin; Public Relations, 2. Baskı, Der Yay., No: 112, İstanbul, 1998.
ATİK Abdulkadir - Raci TAŞCIOĞLU; “Radyo Ve Televizyonun Yerel Yönetimlerin Halkla İlişkiler
Uygulamalarında İletişim Yöntem Ve Aracı Olarak Kullanımı: Erzurum Belediyeleri Örneği”,
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 159–170.
AYDIN Belediyesi; Aydın Belediyesi Halkla İlişkiler Yönetmeliği, http://www.aydin-bld.gov.tr)
(10.10.2010).
AYDIN, Ahmet Hamdi; “Belediyelerin “İletişim Köprüsü”nden Geçen Halk (ile İlişkiler)!” Yerel Siyaset
Dergisi, S.36, 2010.
BABÜROĞLU, Oğuz; Ombudsman ( Kamu Hakemi) Kurumu İncelemesi, TÜSİAD Yay. İstanbul, 1997.
BALCI, Şükrü - Ahmet TARHAN; “Hastane Tercihinde Etkili Olan Değişkenler: Halkla İlişkilerin
Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ed. Metin
Işık, Eğitim Kitapevi Yayını, Konya, 2007.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI; Yerel Yönetimler, Katılımcılık Ve Kentsel Yönetim Komisyon
Raporu, Kentleşme Şurası, 2009, Ankara, Nisan 2009.
BECERİKLİ, Sema Y.; Uluslararası Halkla İlişkiler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005.
ÇAMDERELİ, Mete; “Yönetim ve Halkla İlişkiler İletişimi”, Halkla İlişkiler Kitabı, Ed. A. Okay vd.,
İstanbul Ün. Yay., No: 4413, İstanbul, 2003.
ÇAMDERELİ, Mete; Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Salyangoz Yay., İstanbul, 2005.
ÇUKURÇAYIR, M. Akif; “Halkla İlişkiler Ve Belediyecilik: İmaj Mı Vatandaş Mı?”, Yerel Siyaset Dergisi,
S.36, 2010.
DAWSON, Ross; “Six Facets Of The Future Of PR: Looks at the future of the PR”, Marketing March,
2006.
ERDEM, Ayhan - Ebru AKBABA; “Halkla İlişkiler Nedir? Ne Değildir?”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler
ve Tanıtım, Ed. Metin Işık, Eğitim Kitapevi Yayını, Konya, 2007.
ERGUN, Turgay - A. POLATOĞLU; Kamu Yönetimine Giriş, TODAİE Yay., Ankara, 1992.
Yerel Yönetimlerin Varlık Nedeni Olarak “Halkla” İlişkiler | M. Akif ÖZER
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 4 * Sayı 5 * Yıl 2013
49
ERYILMAZ, Bilal; “Kamu Bürokrasisinin Denetlenmesinde Yeni Gelişmeler”, TİD, Y.66, Sayı.402, Mart
1994.
ERYILMAZ, Bilal; Kamu Yönetimi, İstanbul, 2000.
GÖKÇE, Gülise; “Yerel Yönetim ve Demokrasi İlişkisi”, www.sosyalbil.selcuk.edu.tr (20.10.2010).
GÖZÜBÜYÜK, Şeref; Yönetim Hukuku, Turhan Yay., Ankara,1992.
GRUNIG, James E.; “Paradigms of global public relations in an age of digitalisation. PRism 6(2):http://
praxis.massey.ac.nz/prism_on-line_journ.html, 2009.
GÜRÜZ, Demet; Halkla İlişkiler Teknikleri, 2. Baskı, Ege Ün. İletişim Fak. Yay., İzmir, 2003.
HANSEN, H.S.; Ombudsman Kavramı, ( Çev. Turgay Ergun) AİD, C.29, Sayı.3, Eylül 1996.
HUGHES, Owen; Public Management&Administration, ST.Martin’s Press, USA, 1998.
İŞÇİ, Metin; Halkla İlişkiler, Der Yay., İstanbul, 2002.
İŞLER, Esma K.; Halkla İlişkiler, Mitler ve Gerçekler, G.Ü. İletişim Fak. 40. Yıl Kitaplığı, No:4, Ankara,
2007.
KARADOĞAN, Ece; “Toplumsal Yaşamda ve Halkla İlişkilerde Güven Olgusu”, Halkla İlişkiler Kitabı,
Ed. A. Okay vd., İstanbul Ün. Yay., No: 4413, İstanbul, 2003.
KAYA, Erol; “Belediyelerde Halkla İlişkiler: Tüketici mi, Paydaş mı?”, Yerel Siyaset Dergisi, S.36, 2010.
KAZAN, Emine; Eski Türkler ve Osmanlı’da Halkla İlişkiler, Yakamoz Yay., İstanbul, 2007.
KAZANCI, Metin; Halkla İlişkiler, 3. Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara, 1999.
MENGÜ, Seda Ç.; “Halkla İlişkilerde Tutarlı İzlenim Yaratımı”, Halkla İlişkiler Kitabı, Ed. A. Okay vd.,
İstanbul Ün. Yay., No: 4413, İstanbul, 2003.
MUCUK, İsmet; Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitapevi, 3. Baskı, İstanbul, 2005.
NARCOTICS ANONYMOUS; Public Relations Handbook, Narcotics Anonymous World Services, Inc.,
Chatsworth, California, USA, 2006.
OKAY, Ayla - Aydemir OKAY; Halkla İlişkiler, Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Der Yay., İstanbul, 2005.
ÖNER, Şerif; “Belediyelerde Yönetime Katılmada Halkla İlişkilerin Rolü Ve Önemi”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:2, 2001.
ÖZSALMANLI, Ayşe Yıldız; “Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Açısından Yerel Yönetimlerde Modernleşme
Çabalarının Değerlendirilmesi”, Yerel Siyaset Dergisi, S.39, 2010.
ÖZÜPEK, M. Nejat; “Sosyal Sorumluluk”, Halkla İlişkiler, Ed. A. Kalender-M. Fidan, Tablet Yay., Konya,
2008.
PARK, Nohil - JiYeon JEONG - Jung Ho HAN; “Who Are the Power Bloggers as Potential Target Public
in PR?: Public Issue Involvement-Production of Messages Model”, 11th International Public
Relations Research Conference: “Research that Matters to the Practice”, Ed: K. YAMAMURA,
University of Miami, Holiday Inn University of Miami, Coral Gables, Florida, March 6 – 9, 2008.
PICKL, Victor; “Ombudsman ve Yönetimde Reform”, (Ç. T.Ergun), AİD, C.19, S.4, 12/1986.
M. Akif ÖZER | “Public” Relations as a Reason for the Existence of Local Governments
Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 4 * Issue 5 * Year 2013
50
SOLMAZ, Başak; “Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları”, Halkla İlişkiler, Ed. A. Kalender, Tablet Yay.,
Konya, 2008.
STOCKWELL, Stephen; “Public Relations in Government”, Public Relations, Theory and Practice, Ed.
J.JOHNSTON-C. ZAWAWI, 2nd Edition, Allen&Unwin, 2004.
TORTOP, Nuri; “Yönetimin Denetimi ve Denetlenme Biçimleri”, AİD, C.7, S.1, Mart 1974.
TORTOP, Nuri; Halkla İlişkiler, 7. Baskı, Yaygı Yay., Ankara, 1997.
UYSAL, Birkan; Siyaset, Yönetim, Halkla İlişkiler, TODAİE, Ankara, 1998.
VERCIC, Dejan-James E. GRUNIG; “The Origins of Public Relations Theory in Economics and Strategic
Management”, Perspectives on Public Relations Research, Ed.D.Moss-D.Vercic, Routledge, USA,
2003.
WRIGHT Donald K. - Michelle HINSON; “Web Blogs and Employee Communication: Ethical
Questions for Corporate Public Relations”, 9th International Public Relations Research Conference
Proceedings: “Changing Roles and Functions in Public Relations”, Ed: Marcia Watson DISTASO,
University of Miami, Best Western South Miami, South Miami, Florida, March 9 – March 12, 2006.
YATKIN, Ahmet; “Hizmet Verimliliğinin Artırılmasında Halkla İlişkilerin, Örgütsel İletişimin Rolü ve
Önemi (Elazığ Belediyesi Örneği”, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 21. Yüzyılda Halkla
İlişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar ve Çözümler, Kocaeli Ün. İletişim Fakültesi, Kocaeli, 27-28
Nisan 2006.
YÜKSEL Fatih-Gamze BOZKURT-Ahmet GÜVEN; “Yerel Yönetimlerde Etik Çerçevesinde Sosyal
Sorumluluk Bilinci: Tokat Uygulaması”, www.etikturkiye.com (20.10.2010).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com