You are here

PRESENTEİSM VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMLARINA YÖNELİK BİR LİTERATÜR TARAMASI

A Literature Review For Presenteism And Organizational Silency

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.511
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the literature; Presenteeism, referred to as being in the workplace while the patient is ill, can affect the general health of the occupants by creating a number of problems in terms of health and productivity and confronts the operators with significant cost losses. Organizational silence is defined as the avoidance of expressing thoughts and suggestions about organizational issues due to various reasons of businessmen. These two concepts are assumed to affect each other in business life. Therefore, it is among the assumptions that the efficiency and efficiency of the businessmen will affect the negative. In the study, the literature related to the concepts of presenteism, ie the inability to exist at work and organizational silence, has been searched and the development of these concepts and their interactions are emphasized.
Abstract (Original Language): 
Literatürde; hasta iken işyerinde bulunma olarak adlandırılan presenteeism, sağlık ve üretkenlik açısından bir takım sorunlar yaratarak, işgörenlerin genel sağlığını etkileyebilmekte ve işletmeleri önemli maliyet kayıpları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Örgütsel sessizlik, ise işgörenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, örgütsel konular ile ilgili düşünce ve önerilerini dile getirmekten kaçınmaları olarak tanımlanmaktadır. Bu iki kavramın iş yaşamında birbirini etkileyeceği varsayılmaktadır. Dolayısıyla işgörenlerin etkinlik ve verimliliğini de olumsuz yönde etkileyeceği varsayımlar arasındadır. Çalışmada, presenteism yani işte var olamama durumu ve örgütsel sessizlik kavramları ile ilgili literatür taraması yapılmış olup, bu kavramların gelişimleri ve birbirlerine etkileri üzerinde durulmuştur.
72
77

REFERENCES

References: 

Arslaner, E. ve Boylu, Y. (2015). İş Hayatında Presenteeism: Otel İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(4). 123-136.
Aronsson, Gunnar, Klas Gustafsson ve Margareta Dallner (2000). Sick but yet at Work. An Empirical Study of Sickness Presenteeism, Journal Epidemiology Community Health, 54(7). 502-509.
Aydın, Y. (2016). Örgütsel Sessizliğin Okul Yönetiminde Kayırmacılık ve Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algısı ile İlişkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(2). 165-192.
Bahadır, Z.ve Certel, Z. (2016). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlikleri İle Örgütsel Adanmışlıklarının İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 17(1). 135-146.
Caverley, N. ve J. B. Cunningham ve J.N. MacGregor (2007). Sickness Presenteeism, Sickness Absenteeism and Health Following Restructuring in A Public Service Organization, Journal of Management Studies,44(2). 304-319.
Cemaloğlu, N., Daşçı, E., Şahin, F. (2013). İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Yaşama Nedenleri: Nitel Bir Çalışma, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1). 112-124.
Çakıcı, A. (2007). Örgütlerde Sessizlik: Sessizliğin Teorik Temelleri ve Dinamikleri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1). 145.
Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri Ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1). 117-134.
Çiftçi, B., (2010). İşte Var Olma(ma) Sorunu Ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri, Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ek. En. İlş.Böl. Çalışma ve Toplum, 1, 153-174.
Çoban, Ö. ve Harman, S. (2012). Presenteeism: Nedenleri, Yarattığı Örgütsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Alanyazın Taraması, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(23), 157-178.
D’abate, C.P. ve Erik R. Eddy (2007). Engaging in Personal Business on-the-job: Extending the Presenteeism Construct, Human Resource Development Quarterly, 18 (3), 361-383.
Demirbulat,G.Ö. ve Bozok, D. (2015). Presenteeism (İşte Varolamama) ile Yaşam Doyumu, Fiziksel ve Ruhsal İyilik Halinin Etkileşimine Yönelik Seyahat Acentası İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(27). 7-13.
Dewa, C. S., David McDaid , Susan L Ettner (June 2007), An International Perspective on Worker Mental Health Problems: Who Bears the Burden and How are Costs Addressed, The Canadian Journal of Psychiatry, 52 (6).
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 14 Pp72-77
77
Dyne, L.V., Ang, S. ve Botero, I.C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs, Journal of Management Studies, 1359-1392.
Hansen, C.D. ve Johan H. Andersen (2008). Going ill to Work- What Personal Circumstances, Attitudes and Work-related Factors are Associated with Sickness Presenteeism, Social Science and Medicine, 67(6). 956-964.
Kahya, C. (2013). Dönüştürücü Liderlik ve Etkileşimci Liderlik Anlayışları ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Karacaoğlu, K. ve Cingöz, A. (2008). Örgütsel Sessizlik, Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Karadal (Ed.), Örgütsel Davranışta Seçme Konular, İlke Yayınevi, Ankara.
Levın-epsteın, J. (2005). Presenteeism and Paid Sick Days,http://www.clasp.org , adresinden 22.02.2017 tarihinde alınmıştır.
Milliken, F.J. Ve Morrison, E.W. (2003). Shades Of Silence: Emerging Themes And Future Directions For Research On Silence İn Organizations, Journal Of Management Studies, 40 (6). 1564-1568.
Mıllıken, F. J., Morrıson, E. W., Hewlın, P. F. (2003). An Exploratory Study of Employee Silence: Issues that Employees Don’t Communicate Upward and Why, Journal of Management Studies, 40(6), 1453-1476.
Morrison E.W.ve Milliken F.J. (2000). Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World, The Academy of Management Review, 25 (4). 706-725.
Morrison, E.W. ve Milliken, F.J. (2003). Speaking Up, Remaining Silent: The Dynamics of Voice and Silence in Organizations, Journal of Management Studies, 40 (6). 1353-1358.
Oruç, Ş. (2015). Presenteeism İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Aksaray.
Özdemir, L. ve Sarıoğlu, Uğur, S. (2013). Çalışanların Örgütsel Ses ve Sessizlik Algılamalarının Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi: Kamu Ve Özel Sektörde Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1).
Özmen, G., (2011). Presenteeism İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Tekstil Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE.
Pinder C.C.ve Harlos K.P. (2001). Employee Silence: Quiescence and Acquiescence As Responses to Perceived Injustice, Research in Personnel and Human Resources Management, 20. 331-369.
Saarvala, E. (2006). Presenteeism: The Latest Attack on Economic and Human Productivity,http://supportingadvancement.com/employment/general/saarvalapresenteeism..., adresinden 22.02.2017 tarihinde alınmıştır.
Taşkıran, E. (2011). Liderlik Ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Etkileşim (Örgütsel adaletin rolü), Beta Yayınları, İstanbul.
Uçar, Z. (2016). Örgütlerde Yaşanan Sessizlik Olgusunun Kişisel Özellikler Bağlamında Araştırılması: Nitel Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1). 311-342.
Yeşilaydın, G. ve Bayın, G. (2016). Türkiye’de Örgütsel Sessizlik ile İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Literatür İncelemesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4). 103-120.
Yumuşak, S., (2008). İşgören Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (3), 241-251.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com