You are here

TERSANE ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Investigation Of Organizational Silency And Organizational Labority Levels Of Shipping Workers On Some Variables

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Because of the organizational culture formed by both the management and the employees in the organizations, the "organizational silence" The situation, which is defined as employees' deliberate and willing to keep their opinions and thoughts on organizational issues to themselves, can appear as an obstacle in realizing their targets. In this study, it was investigated whether the levels of organizational silence and organizational commitment of shipyard employees differ in terms of demographic variables. In the analysis of the survey, the results of the survey applied to the shipyard employees were interpreted and the results of the survey were expressed in the last section. As a result of the research, statistically significant differences were found in terms of some variables of organizational silence and organizational commitment.
Abstract (Original Language): 
Örgütlerdeki gerek yönetim gerek çalışanların oluşturduğu örgüt kültürü sebebi ile literatürde “örgütsel sessizlik” olarak ifade edilen; çalışanların bilerek ve isteyerek örgütsel konulardaki görüş ve düşüncelerini kendine saklaması olarak tanımlanan durum, örgütün hedeflerini gerçekleştirmesinde bir engel olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu araştırmada tersane çalışanlarının örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık düzeylerinin demografik değişkenler açısında farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın analizinde tersane çalışanlarına uygulanan anket sonuçları yorumlanmış ve araştırmadan çıkan sonuçlar son bölümde ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından istatistiki olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
114
126

REFERENCES

References: 

Amah, O.E., Okafor, C.A., (2008), “Relationships Among Silence Climate,Employee Silence Behaviour and Work Attitudes: The Role of Self- Esteem and Locusof Control”, Asian Journal of Scientific Research. 1 (1), 1-11.
Bildik, B., (2009), “Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi”,Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze, Kocaeli, Türkiye.
Çakıcı, A., (2008), “Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1),117-134.
Eroğlu A.H., Adıgüzel, O., Öztürk, U.C., (2011), “Sessizlik Girdabı ve Bağlılık İkilemi: İşgören Sessizliği ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi ve Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (2), 97-124.
Kahveci, G., (2010), “İlköğretim Okullarında Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, Türkiye..
Kolay, A., (2012), “Endüstri Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
Luchak, A.A., (2003), “What Kind of Voice Do Loyal Employees Use?”, British Journal of Industrial Relations. 41 (1), 115-134.
Meyer, J.P., Allen, N.J., (1993), “A Three Component Conceptualization Of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, 1, 63.
Oruç, M., (2013), “Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: Bir Firmada Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
Soycan, S. H., (2010), “Bankalarda Birleşme Sonrası Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi S.B.E, İstanbul, Türkiye.
Tangirala, S., Ramanujam, P., (2008), “Employee Silence on Critical Issues: The Cross Level Effects Procedural Justice Climate”, Personel Psychology, 61,37-68.
Vakola M., Bouradas, D., (2005), “Antecedents and Consequences of Organizational Silence: An Empirical Investigation”, Employee Relations, 27 (4-5), 441-458.
Wasti, S. A., (2005), “Commitment Profiles: Combinations of Organizational Commitment Forms and Job Outcomes”, Journal of Vocational Behavior, 67, 290.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com