You are here

İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Örgütsel Yabancılaşma İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

The Effects Of Pychological Harassment (Mobbing) In Workplace On Organizational Alienatıon A Research In Banking Business

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.79
Abstract (2. Language): 
Along with the fierce competition enviroment, achieving the productivity and efficiency which is very important in today’s business world depends on employees’ identification with the workplace. Recently, however, psychological harassment in the workplace that is closely related to all segments of the business world and called as “mobbing” is encountered as posing danger and threating organizational climate in terms of both individual and institutional dimensions. Mobbing is an intimidation policy emerging among equals or superior-subordinate relationship, focusing on a spesific person conciously and unetically, and causing usualy to burnout and leave job. The intimadion policy undermines the confidence of individual againist the organization by damaging the relationship between the individual and organization and leads to alienation by isolating itself from all activities. In this study, mobbing and organizational alienation concepts which everyone could face at any stage of business life have been handled as two different variables and it has been aimed to be investigated of the relationship between these variables in banking sector. In the research conducted on employees’ of public, private and participation banks in Kars, it has been indentified that there is a positive and linear relationship between mobbing and organizational alienation.
Abstract (Original Language): 
Yoğun rekabet ortamı ile beraber, günümüz iş dünyasında çok önemli olan verimliliğin ve etkinliğin sağlanması, çalışanların işyeri ile özdeşleşmelerine bağlıdır. Ancak son dönemlerde iş dünyasının tüm kesimlerini yakından ilgilendiren ve “mobing” olarak adlandırılan işyerinde psikolojik taciz, gerek bireysel gerekse kurumsal boyutta tehlike arz eden ve örgütsel iklimi tehdit eden ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobing; işyerlerinde, eşitler arasında ya da ast üst ilişkilerinde gerçekleşen, belli bir kişiye odaklanmış bilinçli ve etik olmayan, kişinin tükenmesine ve genellikle işten ayrılmasına yol açan yıldırma politikasıdır. Uygulanan bu yıldırma politikaları örgüt ile birey arasındaki ilişkilere zarar vererek bireyin örgüte karşı olan güvenini zedelemekte ve bütün faaliyetlerden kendisini soyutlayarak yabancılaşmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, iş hayatının herhangi bir evresinde her bireyin karşılaşabileceği mobing ve örgütsel yabancılaşma kavramları iki farklı değişken olarak ele alınmış ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerin bankacılık sektöründe incelenmesi amaçlanmıştır. Kars ilinde yer alan kamu, özel ve katılım bankaları çalışanları üzerinde yapılan araştırmada, mobing ile örgütsel yabancılaşma arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
76
98

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Candan, H., İnce, M. (2014). Mobbingden (Bezdiri) Tükenmişliğe Giden Yol: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Cag University Journal of Social Sciences, 11(2).
Çavuş M.F., Develi A., Sarıoğlu S.G., (2015). Mobbing ve Örgütsel Sessizlik:Enerji Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 3, Sayı 1, ss.10-20
Çetin, C., Kurt, N. B. (2014). Mobbıng Ve Çalışan Sağlığı. Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciencesi, 25(2).
ÇSGB (Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) (2014). İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi, https://www.csgb.gov.tr/media/2053/mobbing_2014.pdf
D Zapf, C. Knorz, M. Kulla.(1996). ‘On The Relationship Between Mobbing Factors, and Job Content, The Social Work Environment And Health Outcomes’. Europe Journal of Work Organizational Psychology, 5.
Davenport, N., R. Distler S. and G. Pursel E. (2003). “Mobbing İş Yerinde Duygusal Taciz”, (Birinci Basım). İngilizceden Çeviren: Osman Cem ÖNERTOY. İstanbul: Sistem Yayıncılık,
Demir Y. (2009). Mobbing’in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:3, ss.99-111
Demirel, G., Ünal, A. (2011). Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencileri Örgütsel Yabancılaşma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Pınarhisar MYO Örneği, II. Uluslararası VI. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.
Einarsen, S. ve Raknes, B.l. (1997) “Harassment in the Workplace and the Wictimization of Men ’’.Violence and Victims, 12, s.247-263.
Einarsen, S., (2000). ‘Harassment and Bullying at Work: A review of the Scandinavian Approach’, Aggression and Violent Behavior, 5(4), ss. 379-401.
Gül, H., Özcan N. (2011). Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler: Karaman İl Özel İdaresinde Görgül Bir Çalışma. KSÜ İİBF Dergisi, 1(2), 107-135.
Karcıoğlu, F. ve Çelik H.Ü., (2012). Mobbing (Yıldırma) ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.26, Sayı: 1
Keneth Westhues, (2002). The Mobbings at Medaille College in 2002, Canada: University of Waterloo, http://www.kwesthues.com/medaille2002.pdf E.T.11.02.2016
Kılıç, E. (2010), “Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Yabancılaşma Arasındaki İlişki: Çağrı Merkezi Çalışanları Üzerine Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Leymann, H. (1996), “The Content and Development of Bullying at Work”, Euoropan Journal of Work and Organizational Psychology, 5, (2).
Mathisen, G.E., Einarsen, S., Mykletun, R. (2010). The Relationship Between Supervisor Personality, Supervisors’ Perceived Stres and Workplace Bullying. Journal of Business Ethics, 99, 637–651.
Zengin, Y. & Kaygın, E. (2016), “İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Örgütsel Yabancılaşma İlişkisini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma ”, International Journal of Academic Value Studies, 2 (5) : 76-98. (ISSN:2149-
8598).
98
International Journal of Academic Value Studies 2016, 2 (5) : 76-98.
Otrar, M., Halaçoğlu, B. (2011). Akademisyenlerde Mesleğe Yabancılaşma Ölçeği (AYÖ) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. . Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri (içinde). Bişkek-Kırgızistan: Türk-Kırgız Manas Üniversitesi.
Özmete, E. (2011). İş Yaşamında Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Gerçeği ve İnsan Hakları. Anahtar, 23(266):38-45.
Pappenheım, F. (2000), “Alienation in American Society,” Monthly Review, 52/2: 36-53.
Poyraz, K., Aksoy, Ş. E. (2012). “Mobbing ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi ve Kütahya İl Merkezi Özel Banka İşletmelerinde Uygulama”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 183-202.
Reichert, E., (2003). “Workplace Mobbing: A New Frontier for the Social Work Profession”,Professional Development: The International Journal of Continuing Social Work Education, Vol: 5, No: 3, 4-12.
Salihoğlu G. H. (2014). Örgütsel Yabancılaşma, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2.
Sarros, J. C., Tanewski, G. A.,Winter, R. P., Santora, J. C. Ve Densten, I. L. (2002). Work Alienation and Organizational Leadership, British Journal of Management, 13 (4): 285-304
Sıdorkin, A.M. (2004), “In the Event of Learning: Alienation and Participative Thinking in Education,” Educational Theory, 54/3:251-262.
Solmuş, T. (2005). İş Yaşamında Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbalık/Taciz (Mobbıng), İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:7 Sayı:2
Şimşek, M. Ş., Akgemci T., Çelik A., Fettahlıoğlu T. (2006), Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi Araştırması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.15: 569-587
Tınaz, Pınar (2006). “İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”, İstanbul: Beta Yayınları,
Tutar, H. (2004). İşyerinde Psikolojik Şiddet Sarmalı: Nedenleri ve Sonuçları, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2). ss.101-128
Tutar, H. (2010). İşgören yabancılaşması ve örgütsel sağlık ilişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (1), 174-204.
Tutar, H., (2004), İş Yerinde Psikolojik Şiddet, Platin Yayıncılık, İstanbul.
Tükel, İ. (2012), Modern Örgütlerde Yabancılaşma Ve Kafka’nın “Dönüşüm” Romanının Bu Bağlamda Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1(2)
Yıldız, K., Akgün N., Yıldız S., (2013). İşe Yabancılaşma İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki, International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 6, p. 1253-1284
Zukauskas P., Vveınhardt J., Melnıkas B., Grančay M., (2015). Dynamıcs Of Attack Actıons In The Mobbıng Strategy: The Case Of Lıthuanıa, Journal of Business Economics and Management , Volume 16(4): 733–752

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com