You are here

ÖRGÜTSEL GÜVENİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YÖNETİCİNİN İLETİŞİM BECERİSİNİN ROLÜ: ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

THE ROLE OF MANAGERIAL COMMUNICATION SKILLS ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL TRUST ON JOB ALIENATION: A CASE OF PRIVATE HOSPITAL EMPLOYEES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today’s businesses has to create transparent and genuine organizational climate to provide the employee in harmony both each other and managers. It is essential to make concern and adapt to changing competitive conditions. One of the most important component for the organizational climate is supposed to be organizational trust. In the case of lack of trust in the business (management) or to colleagues, negative situations can arise such as, lack of knowledge sharing, decrease in job satisfaction, performance, conflicts, anti-social behaviors, absenteeism and work alienation. According to the above information, the aim of the study is to evalute the effect of trust on work alienation and to assess how it is shaped by the manager’s communication skills. The related scales were applied 128 employees who are working in the hospital and the findings are assessed by focusing on the manager’s communication skills. Based on the results, the relationship between trust and work alienation was observed in the correlation analysis (p<0,05; r: -0,427). This relationship was as medium-level and negative. In accordance with the correlation analysis it was revealed that the manager’s communication skills do not have an crucial effect on the both trust and work alienation (p>0,05).
Abstract (Original Language): 
Günümüz işletmelerinde değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için, çalışanların birbiri ile uyum içinde oldukları, hem yönetimle hem de diğer çalışanlarla açık, şeffaf ve samimi nitelikli bir örgüt iklimi yaratmak gerekmektedir. Bu iklimi oluşturan en önemli örgütsel dinamiklerden birisi de güvendir. Örgüte (yönetime) ya da çalışma arkadaşlarına güvenin yetersizliğinde; örgütte bilginin paylaşılmaması, iş doyumunda azalma, performans düşüşleri, çatışmalar, anti-sosyal davranışlar, işe devamsızlıklar ve işe yabancılaşma gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir. Buradan hareketle yapılan çalışmada, hastane işletmelerinde örgüte güvenin işe yabancılaşma üzerine etkisi incelenmiş ve bu etkinin yöneticinin iletişim becerisine göre nasıl şekillendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 128 hastane çalışanına ölçme araçları uygulanmış ve yöneticilerin iletişim becerisi ile bu etkiler değerlendirilmiştir. Araştırmada, güvenin işe yabancılaşma üzerine orta düzeyde negatif etkisinin olduğu (p<0,05; r= -0,427) saptanmış, yöneticinin iletişim becerisinin ise bu ilişki üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).

REFERENCES

References: 

AGARWAL, S. (1993). “Influence of formalization
on role stress, organizational commitment, and
work alienation of salespersons: A cross-cultural
comparative study”. Journal of International
Business Studies, 24(4), 715–739.
AKYILDIZ, H. (1998). “Bireysel ve Toplumsal
Boyutlarıyla Yabancılaşma”. Süleyman Demirel
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 3, 163-176.
ALBRECHT, S. VE TRAVAGLİONE, A. (2003).
“Trust in public-sector senior management.
International Journal of Human Resource
Management”. 14, 76–92.
ALDEMİR, M. C. (1983). “Yöneticilerin Güç
Tipleri ile İşe Yabancılaşma ve İş Doyumu
Arasındaki İlişkiler”. Amme İdaresi Dergisi,
16(1), 65-83.
ARSLANTAŞ, C.C. VE DURSUN, M. (2008).
“Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan
Güven ve Psikolojik Güçlendirme
Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin
Dolaylı Rolü”. Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 8(1), 111-128.
ASUNAKUTLU, T. (2002). “Örgütsel güvenin
oluşturulmasına ilişkin unsurlar ve bir
108
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: M
ID:49
değerlendirme”. Muğla Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 1-13.
ATAK, M. (2005). “Örgütlerde Resmi Olma-yan
İletişimin Yeri ve Önemi”. Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Dergisi, 2, 59-67.
AYOKO, O.B. VE PEKERTI, A.A. (2008).
“The mediating and moderating effects of
conflict and communication openness on
workplace trust”. International Journal of
Conflict Management, 19(4), 297 – 318.
BACHMANN, R. (2003). “Trust and Power as
Means of Co-Ordinating the Internal Relations
of the Organization - a Conceptual Framework”.
In B. Nooteboom, & F. Six (Eds.),
Trust Process in Organizations: Emprical
Studies Of Determinants And The Process
of Trust Development. E.Elgar Publishing.
U.S.A. ss. 58-73.
BAKAN, İ. VE BÜYÜKBEŞE, T. (2004).
“Örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları
arasındaki ilişkiler: Akademik örgütler için
bir alan araştırması”. Akdeniz Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
4(7), 1-30.
BARKER, R. VE CAMARATA, M., (1998).
“The Role of Communication in Creating
and Maintaining a Learning Organization:
Preconditions, Indicators and Disciplines”.
Journal of Business Communication, 35,
443-467.
BAYINDIR, B. (2002). “Ortaöğretim Dal Öğretmenlerinin
Mesleğe Yabancılaşmaları ile
Öğretme Öğrenme Sürecindeki Davranışları
Arasındaki İlişki”. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
BÖRÜ, D. (2001). “Örgütlerde Güven Ortamının
Yaratılmasında İlk Adım: Güvenilir İnsanlar
Kim?”, 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi Bildiriler, http://www.isletme.istanbul.
edu.tr/duyurular/kongrebook/15/kongre.html.
BÜTE, M. (2011). “Etik iklim, örgütsel güven
ve bireysel performans arasındaki ilişki”.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 25(1), 171-192.
BUTLER, J. VE CANTRELL, R. (1984). A
Behavioral Decision Theory Approach to
Modeling Dyadic Trust in Superiors and
Subordinates. Psychological Reports, 55,
19- 28.
CELEP, B. (2008). “İlköğretim Öğretmenlerinin
İşe Yabancılaşması (Kocaeli İli Örneği)”.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
ÇETİNEL, E. (2008). “Örgütsel güven ile örgütsel
bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir
örnek olay”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sakarya.
COK, J. VE WALL, T. (1980). “New Work attitude
measures of trust, organizational commitment
and personal need non-fulfillment”. Journal
of Occupational Psychology, 53, 39-52.
ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCİOĞLU, G. VE BÜYÜ-
KÖZTÜRK, Ş. (2010). “Sosyal Bilimler İçin
Çok Değişkenli İstatistik (SPSS ve LISREL
Uygulamaları)”, Pegem Yayınları, Ankara.
109
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: M
ID:49
COŞTUROĞLU, M. (1999). “Sosyal Şizofreni
ve Yaratıcı Düşünce Üzerindeki Baskısı”.
Güldikeni Yayınları, Ankara.
CRAWSHAW, J. VE BRODBECK, F. (2011).
“Justice and trust as antecedents of careerist
orientation”. Personnel Review, 40(1), 106
– 125.
ÇUBUKÇU, K. VE TARAKÇIOĞLU, S. (2010).
“Örgütsel Güven ve Bağlılık İlişkisinin Otelcilik
ve Turizm Meslek Lisesi Öğretmenleri
Üzerinde İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları
Dergisi, 2(4), 57-78.
DELUGA, R.J. (1994). “Supervisor trust building,
leader-member exchange and organizational
citizenship behaviour”. Journal of Occupational
and Organizational Psychology, 67(4),
315-326.
DEMİRER, T. VE ÖZBUDUN, S. (1999).
“Yabancılaşma”. Öteki Yayınevi, Ankara.
DONEY, P.M. VE CANNON, J.P. (1997). “An
Examination of the nature of trust in buyerseller
relationships”. Journal of Marketing,
61(2), 35-51.
DOVEY, K. (2009). “The role of trust in innovation”.
Learning Organization, 16(4), 311 – 325.
ELMA, C. (2003). “İlkögretim Okulu Öğretmenlerinin
İşe Yabancılaşması”. Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
ERDEM, F., ÖZEN, J. VE ATSAN, N. (2003).
“The relationship between trust and team
performance”. Work Study, 52(7), 337-340.
ERSANLI, K. VE BALCI, S. (1998). “İletişim
Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik
ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Dergisi, 10 (2), 7-12.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007). “Deneysel desenler:
Öntest-sontest kontrol gruplu desen
ve SPSS uygulamalı veri analizi. Deneysel
desenler, öntest-sontest kontrol gruplu desen
ve verilerin analizinde kullanılan alternatif
istatistikler”, Pegem Yayınları, Ankara.
ESEN, E. (2011). “The Role of Trust on The Relationship
Between Organizational Engagement
and Corporate Reputation”. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
FROMM, E. (1996). “Sağlıklı Toplum”. (Çeviren:
Y. Salman, Z. Tanrısever), Payel Yayınları,
3. Baskı, İstanbul.
GREEN, M. C. VE BROCK, T. C. (2005).
“Organizational Membership versus Informal
Interaction: Contributions to Skills and Perceptions
that Build Social Capital”. Political
Psychology, 26, 1-25.
GREENBERG, J. VE BARON, R.A.(2000).
“Behaviour in Organizations: Understanding
and Managing The Human Side of Work”,
Prentice-Hall, U.S.A.
GÜNERİ, B.M. (2010). “Öğretim Elemanlarının
Maruz Kaldıkları Yıldırma Davranışlarının
İşe Yabancılaşmaları Üzerine Etkisi”. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı,
Antalya.
110
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: M
ID:49
GÜNEŞER, A. B. (2002). “Örgütlerde güvenin
çalışanların iş tatminindeki rolü ve önemi:
bankacılık sektöründe bir uygulama”. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
HAN, G. (2010). “Trust and career satisfaction:
The role of LMX”. Career Development
International, 15(5), 437-458.
HAN, G.H. VE HARMS, P.D. (2010). “Team
identification, trust and conflict: a mediation
model”. International Journal of Conflict
Management, 21(1), 20 – 43.
HARTOG, D. (2003). “Trusting others in organizations:
Leaders, management and co-workers”.
In B. Nooteboom & F. Six (Eds.), The trust
process in organizations: Empirical studies
of the determinants and the process of trust
development (pp. 125-146). Cheltenham,
England: Edward Elgar.
HIRSCHFELD, R., FEILD, H. VE BEDEIAN,
A.G.(2000). “Work Alienation as an Individual-
Difference Construct for Predicting Workplace
Adjustment: A Test in Two Samples”. Journal
of Applied Social Psychology, 1880-1902.
HIRSCHFELD, R. VE FEILD, H.S. (2000).
“Work Centrality and Work Alienation: Distinct
Aspects of a General Commitment to
Work”. Journal of Organizational Behavior,
21(7), 789-800.
HOŞGÖRÜR, V. (1997). “Eğitim İşgörenlerinin
Örgütsel Tutumları: Samsun İli Merkez Ortaöğretim
Okulları Örneği”. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
İSLAMOĞLU, G., BİRSEL, M. VE BÖRÜ, D.
(2007). “Kurum içinde güven: Yöneticiye,
iş arkadaşlarına ve kuruma yönelik güven
ölçümü”. İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
İŞÇİ, E. (2010). “Psikolojik Sözleşme İhlalinin
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma
Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin
Rolü”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim
ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul.
KANDLOUSİ, N. S. A. E., ALİ, A. J. VE
ABDOLLAHİ, A. (2010). “Organizational
Citizenship Behavior in Concern of Communication
Satisfaction: The Role of the Formal
and Informal Communication”. International
Journal of Business and Management, 5, 51-61 .
KARABEY, C. VE KARCIOĞLU, F. (2008).
“Yöneticilerin İletişim Tarzı ile Çalışanların
İş Performansı, İş Tatmini ve Rol Belirsizliği
Arasındaki İlişki”. Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
3(2), 25-42.
KÖMÜRCÜOĞLU, N. VE USLU, T. (2009).
“İletişim, güven ve örgüte bağlılık üzerine
bir araştırma”. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi Bildiriler Kitabı, 21-23
Mayıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Eskişehir, 578-584.
KRAMER, R.M. (1993). “Cooperation and organizational
identification”. In J.K. Murnighan
(Ed). Social Psychology in Organizations:.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall (ss.144-
269).
111
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: M
ID:49
LAZARIC, N. (2003). “Trust Building Inside The
Epistemic Community: An Investigation With
An Empirical Case Study”. In B. Nooteboom,
& F. Six (Eds.), Trust Process in Organizations:
Empirical Studies of Determinants And
The Process of Trust Development. E. Elgar
Publishing. U.S.A., ss. 147-167.
LEE, H. (2004). “The role of competence based
trust and organizational identification in continuous
improvement”. Journal of Managerial
Psychology, 19(6), 623-639.
LOCKER, K.O. (2001). “Business and Administrative
Communication”. Burr Ridge, IL:
Mc‐Graw‐Hill.
MATTHAI, J. M. (1989). “Employee Perceptions
of Trust, Satisfaction and Commitment, As
Predictors of Turnover Intentions in a Mental
Health Setting”. Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Peabody College of Vanderbilt University.
Dissertation Abstracts International,
DAI-B 51/02.
MAYER, R.C., DAVİS, J.H. VE SCHOORMAN,
F.D. (1995). “An integrative model
of organizational trust”. Academy of Management
Review, 20, 709-734.
MCALLİSTER, D.J. (1995). “Affect and cognition
based trust as foundations of interpersonal
cooperation in organizations”. Academy of
Management Journal, 38, 24-59.
MCCAULEY, D.P. VE KUHNERT, K.W.
(1992). “A Theoretical Review And Empirical
Investigation of Employee Trust in Management”.
Public Administration Quarterly,
Summer, 265-284.
MISHRA, J. VE MORRISEY, M.A. (1990).
“Trust In Employee/Employer Relationships:
A Survey of West Michigan Managers”. Public
Personnel Management, 19(4), 445-466.
NEVES, P. VE CAETANO, A. (2006). “Social
Exchange Processes in Organizational Change:
The Role of Trust and Control”. Journal of
Change Management, 6(4), 351-364.
NYHAN, R. C. VE MARLOWE, H. A. (1997).
“Development and Psychometric Properties
of the Organizational Trust Inventory”. Evaluation
Review, 21(5), 614-635.
NYHAN, R.C. (2000). “Changing the Paradigm
Trust and Its Role in Puplic Sector
Organization”. Amarican Review of Public
Administration, 30(1), 87-109.
ÖZARALLI, N. VE TORUN, A. (2011). “Biçimsel
ve biçimsel olmayan iletişim, yönetici
ile kuruma duyulan güven ve üstün uzmanlık
gücü arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma”.
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi,
6(2), 101-113.
ÖZBEK, M.F. (2006). “Çalışma ilişkilerinde
güven: yönetim politikaları, güven ve bağlılık
ilişkisi konusunda bir Türkiye Kırgızistan
uygulaması”. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimleri Enstitüsü,
Bursa.
ÖZBEK, M.F. (2011). “Örgüt içerisindeki güven
ve işe yabancılaşma ilişkisinde örgüte uyum
sağlamanın aracı rolü”. Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 16(1), 231-248.
112
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: M
ID:49
PERRY, W. R. VE MANKİN, D. L. (2004).
“Understanding employee Trust in Management:
Conceptual Clarification and
Correlates”. Public Personnel Management,
33(3), 277–290.
PÜSKÜLLÜOĞLU, A. (2000). “Türkçe Sözlük”.
Arkadaş Yayınevi, Ankara.
REİNKE, S.J. (2003). “Does The Form Really
Matter? Leadership, Trust, and Acceptance
of the Performance Appraisal Process”.
Review of Public Personnel Administration,
23(1), 23-37.
ROBBINS, S.R. (2001). “Organizational Behaviour:
Concepts, Controversies and Applications”.
Prentice-Hall, New Jersey, U.S.A.
SAĞLAM ARI, G. (2003). “Yöneticiye Duyulan
Güven Örgütsel Bağlılığı Arttırır mı?”.
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültesi Dergisi, 2, 17-36.
SAYIN, U. (2009). “Güven: İşletmelerde Algılanan
Örgütsel Adalet ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide
Bir Aracı-Bir Uygulama”. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
SHAMİR, B. VE LAPİDOT, Y. (2003). “Trust
in organizational superiors: Systematic and
collective considerations”. Organization
Studies, 24(3), 463-491.
ŞİMSEK, Ş., ÇELİK, A., AKGEMİCİ, T. VE
FETTAHLIOĞLU., T. (2006). “Örgütlerde
Yabancılaşma Yönetimi Araştırması”. 14.
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildirileri, 25-27 Mayıs, Atatürk Üniversitesi,
Erzurum.
TAN, H. VE TAN, C.S. (2000). “Towards the
Differentiation of Trust in Supervisor and
Trust in Organization”. Genetic, Social and
General Psychology Monographs, 126 (2),
241-260.
CURRALL, S. C. VE JUDGE, T. A. (1995).
“Measuring trust between organizational
boundary role persons”. Organizational
Behavior and Human Decision Processes,
64, 151-170.
THOMAS, G.F., ZOLIN, R. VE HARTMAN,
J.L. (2009). “The Central Role of Communication
in Developing Trust and Its Effect on
Employee Involvement”. Journal of Business
Communication, 46(3), 287-310.
TOLAN, B. (1980). “Çağdaş Toplumun Bunalımı:
Anomi ve Yabancılaşma”. İ.T.İ.A. Yayınları,
Ankara.
TÜZÜN, İ.K. (2006). “Örgütsel Güven, Örgütsel
Kimlik ve Örgütle Özdeşleşme İlişkisi;
Uygulamalı Bir Çalışma”. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
WAT, D. VE SHAFFER, M.A. (2005). Equity and
relationship quality influences on organizational
citizenship behaviors the mediating role
of trust in the supervisor and empowerment.
Personel Review, 34 (4), 406-422.
WEISSKOPF, W. A. (1996). Yabancılaşma
ve İktisat, (Çevirenler: Çağatay Koç, Yahya
Madra, De;er Eryar, Kenan Erçel, Ceren Özselçuk,
Alper Önder , Kemal Bodur), İstanbul.
WONG, Y.T., NGO, H.Y. VE WONG, C.S.
(2005). Perceived Organizational Justice,
113
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: M
ID:49
Trust, and OCB: A Study of Chinese Workers
in Joint Ventures and State-Owned Enterprises.
Journal of World Business, 41(4), 344–355.
YILDIRIM, M. H. VE DEMİREL, Y. (2009).
“Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi: Otomotiv Yan
Sanayi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”.
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiriler Kitabı, 21-23 Mayıs, Eskişehir:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 585-589.
YILMAZ, E. (2007). “Kurum İçi İletişim Ortamı
ile Kurumsal Güven Arasındaki İlişki ve Bir
Alan Araştırması”. Yaynlanmamış Doktora
Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
ZHANG, A. Y., TSUI, A. S. VE SONG, L. J.
(2008). “How do I trust thee? The employeeorganization
relationship, supervisory support,
and middle manager trust in the organization”.
Human Resource Management, 47(1), 111-132.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com