You are here

İŞE YABANCILAŞMA İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK ALIENATION AND ORGANIZATIONAL CYNICISM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1193

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The organizational cynicism can be defined as negative behavior of a person who works for an organization. There is alienation in school organization, just like all the structures within society. And this problem is hardly possible to eliminate. The most important aspect in this sense is the level of the felt or endured alienation. Having a life of high rank threatens the functioning school organization, thus preventing it from operating healthily. In this framework, the aim of this study is to investigate the relationship between secondary school teachers’ work alienation and organizational cynicism perceptions. The population of the study is formed by secondary school teachers (n:202) working in the city center of Bolu in 2012-2013 academic year. The data were collected through ‚Work Alienation Scale‛ developed by Elma(2003) and ‚Organizational Cynicism Scale‛ developed by Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) adapted into Turkish by Kalağan (2009). To analyze the data, SPSS 16.0 program was used and descriptive statistics as; frequency, percentage, meanscore, standart deviation and correlation, were used. The findings of the study revealed correlation between secondary school teachers’ work alienation and organizational cynicism perceptions. A high positive correlation was found between the work alienation and cynicism perceptions of teachers.
Abstract (Original Language): 
Örgütsel sinizm, işgörenin çalıştığı örgüte yönelik geliştirdiği negatif tutum olarak ifade edilebilir. Toplumsal yapının içinde yer alan her örgütte olduğu gibi okul örgütünde de yabancılaşma vardır ve tamamen ortadan kaldırılması olanaklı değildir. Önemli olan hissedilen yabancılaşmanın düzeyidir. Yüksek düzeyde yaşanması, okul örgütünün işleyişini tehdit etmekte; sağlıklı biçimde işlevini yerine getirmesini engellemektedir. Öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerini etkileyen sinizm algılarının bilinmesi önemli görülmüştür. Bu araştırmanın amacı; ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin işe yabancılaşma ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2012-2013 öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe sınırlarında bulunan ortaokullarda görev yapan 202 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri, ölçeklerle toplanmıştır. Araştırma verileri öğretmenlerden Elma (2003) tarafından geliştirilen ‚İlköğretim Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşması Ölçeği‛ ve Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan ‚Örgütsel Sinizm Ölçeği‛ ile toplanmıştır. Araştırmada veriler; SPSS 16.0 paket programında frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon gibi betimsel istatistiksel işlemlerle analiz edilmiştir. Araştırmada ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin işe yabancılaşma ile örgütsel sinizm arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin işe yabancılaşma ile örgütsel sinizm algıları arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

ABRAHAM, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Generic, Social, and General. Psychology Monographs, 126(3), 269–292.
AKSU, T. ve GÜNERİ, B. (2011). Öğretim elemanlarının maruz kaldıkları yıldırma davranışlarının işe yabancılaşmaları üzerine etkisi. e-international Journal of Educational Research, 4, 28-43.
İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki 1277
ALTINÖZ, M., ÇÖP, S. ve SIĞINDI, T. (2011). Algılanan Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki Dört Ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21, 285-315.
ANDERSON, L.M. (1996). Employee cynicism: an examination using a contract violation framework. Human Relations, 11, 1395-1418.
ARSLAN, E. T. (2012). Süleyman Demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi akademik personelinin genel ve örgütsel sinizm düzeyi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1, 12-27.
AYDIN, M. (2007). Eğitim yönetimi, Hatiboğlu Yayıncılık, 8. Baskı. Ankara.
AYTAÇ, T. (2000). Okul merkezli yönetim. Nobel Yayınları, Ankara.
BAKKER, E. D. (2007). Integrity and cynicism: possibilities and constraints of moral
communication. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 20, 119–136.
BAŞARAN, İ. E., (1998). Yönetimde insan ilişkileri: Yönetsel Davranışlar. Aydan Yayınevi, Ankara.
BATEMAN, T. S., SAKANO, T., & FUJITA, M. (1992). Roger, me, and my attitude: film
propaganda and cynicism toward corporate leadership. The Journal of Applied Psychology, 77 (5), 768-771.
BAYINDIR, B. (2002). Ortaöğretim dal öğretmenlerinin mesleğe yabancılaşmaları ile öğretme- öğrenme sürecindeki davranışları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
BAYRAK, C. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş, (Edt. Demirel, Ö.&Kaya, Z.) Pegem Akademi Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara, 191-220.
BEDEIAN, A. G. (2007). Even if the tower is ivory, it isn’t white: Understanding the consequences of faculty cynicism. Academy of Management Learning & Education, 6, 9-32
BERNERTH, J, B., ARMENAKIS, A. A., FIELD, H. S. & WALKER, H. (2007). Justice, cynicism, and commitment a study of important organizational change variables. The Journal of Applied Behavioral Science, 303, 306-326.
BOMMER, W. H., RICH, G. A. & RUBIN, R.S. (2005). Changing attitudes about change: longitudinal effects of transformational leader behaviour on employee cynicism about organizational change. The Journal of Organizational Behaviour, 26, 733-753.
BRANDES P.(1997) Organizational cynicism: ıts nature, antecedents, and consequences. Doktoral Thesis (unpublished), University of Cincinnati.
1278
Kaya YILDIZ-Nuri AKGÜN-Sevilay YILDIZ
BRANDES, P., CASTRO, S.L., JAMES, M.S.L., MARTINEZ, A.D., MATHERLY, T.A.,
FERRIS, G.R. & HOCHWARTER, W.A. (2008). The interactive effects of job insecurity and organizational cynicism on work effort following a layoff. Journal of Leadership & Organizational Studies, 14 (3), 233-247.
BRANDES, P., DHARWADKAR, R. & DEAN, J. W. (1999). Does organizational cynicism matter?: employee and supervisor perspectives on work outcomes. Paper Presented At The Eastern Academy Of Management, Philadelphia, PA.
BROWN, M., & CREGAN, C. (2008). Organizational change cynicism:the role of employee ınvolvement. Human Resource Management, 47/4, 667-680.
BROWN, M., HIGGINS, K & PAULSEN, K. (2003), Adolescent alienation: what is it and when can educators do about ıt? Intervention in School and Clinic, 39/1, 1-9.
BURSALIOĞLU, Z. (1992). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Yayınları, Ankara.
BÜYÜKYILMAZ, O., (2007). İşletmelerde yabancılaşmanın sosyo-psikolojik etkileri ve Türkiye taşkömürü kurumunda bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
BYRNE, Z. S., & HOCHWARTER, W. A. (2007). Perceived organizational support and
performance relationships across levels of organizational cynicism. Journal of Managerial Psychology 23(1), 54-72.
CARTWRIGHT, S., & HOLMES, N. (2006). The meaning of work: the challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human Resource Management Review, 16, 199-208.
CLIFTON, R. A., MANDZUK, D. & LANCE, R. W. (1994). The alienation of undergraduate education students: A case study of a Canadian University. Journal of Education for Teaching. 2, 79-92.
ÇAĞ A. (2011). Algılanan örgütsel adaletin, örgütsel sinizme ve işten ayrılma niyetine etkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyonkarahisar.
ÇALIŞIR, İ. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşması (Bolu ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.
ÇELİK, F. (2005). Ortaöğretim öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
ÇELİKTEN, M., ŞANAL, M. ve YENİ, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 207-237.
İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki 1279
ÇEVİK, R. (2009). Ortaöğretim kurumlarında yönetici davranışlarının öğretmenlerin mesleklerine yabancılaşmasına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
DEAN JR, J.W., BRANDES, P. & DHARWADKAR, R. (1998). Organizational cynicism. The Academy of Management Review, 2 (23), 341-352.
DELKEN, M. (2004). Organizational cynicism: a study aamong call centers. Unpublished
master thesis, University of Maastricht.
DURU, E. (1995). Üniversite öğrencilerinde yabancılaşma ve yalnızlık düzeyi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
EATON,J.A. (2000). A social motivation approach to organizational cynicism. (Dissertation of Master of Arts), Faculty of Graduate Studies, York University, Toronto.
EFİLTİ, S., GÖNEN, Y. ve ÖZTÜRK, F. (2008). Örgütsel sinizm: akdeniz üniversitesinde görev yapan yönetici sekreterler üzerinde bir alan araştırması. 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1-14.
ELMA, C. (2003). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
ERDOST, H.E., KARACAOĞLU, K., ve REYHANOĞLU, M. (2007). Örgütsel sinizm kavramı ve ilgili ölçeklerin Türkiye’deki bir firmada test edilmesi. 15. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 513-523.
ERJEM, Y. (2005). Eğitimde yabancılaşma olgusu ve öğretmen: lise öğretmenleri üzerine sosyolojik bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 395-415.
ERYILMAZ, A. ve BURGAZ, B., (2011). Özel ve resmi lise öğretmenlerinin örgütsel yabancılaşma düzeyleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36 (161), 271-286.
FETTAHLIOĞLU, T. (2006). Örgütlerde yabancılaşmanın yönetimi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş
FITZGERALD, M.R. (2002). Organizational cynicism: ıts relationship to perceived organizational ınjustice and explanatory style. Doctor of philosophy, Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati, Cincinnati.
GÜLÖREN, E. (2011). Teknik öğretmenlerde mesleki yabancılaşma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
1280
Kaya YILDIZ-Nuri AKGÜN-Sevilay YILDIZ
GÜZELLER, C. O. ve KALAĞAN G. (2008). Örgütsel sinizm ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması ve çeşitli değişkenler açısından eğitim örgütlerinde incelenmesi. 16.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya, 87-94.
HALAÇOĞLU, B.(2008). Üniversitelerdeki akademik personelin mesleki yabancılaşma düzeylerinin çok boyutlu incelenmesi (İstanbul İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
HELVACI, M.A ve ÇETİN, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, S.3, 1475-1497.
HELVACI, M.A. (2010). Örgütsel sinizm, (Edt. Memduhoğlu, H. B. ve Yılmaz, K.) Yönetimde yeni yaklaşımlar, Pegem Akademi, 1. Baskı, Ankara, 384-396.
HOSGÖRÜR, V. (1997). Eğitim iş görenlerinin örgütsel tutumları (Samsun İli Ortaöğretim Okulları Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
JAMES, M. S. L. (2005). Antecedents and consequences of cynicism in organizations: an examination of the potential positive and negative effects on school systems. The Florida State University, Unpublished Doctoral Dissertation, Florida.
JOHNSON, BL & ELLETT, CD. (1992). Analyses of school level learning environments: centralized decision -making:teacher work alienation and organizational effectievenes, Educational Managements, 20 (4).
JOHNSON, J. L., O'LEARY, K. & ANNE M. (2003). The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: not all social exchange violations are created equal. Journal of Organizational Behavior, 24, 629-647.
KALAĞAN, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
KALAĞAN, G. ve GÜZELLER, C. O. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-97.
KALAĞAN, G., ve AKSU M. B., (2010). Organizational cynicism of the research assistants: a case of akdeniz university, Procedia Social And Behavioral Sciences. 2/2, 4820-4825.
KANUNGO, Rabindra N. (1992); Alienation and empowerment: some ethical imperatives in business, Journal of Business Ethics, 11(5–6), 413–422.
KARACAOĞLU, K. ve İNCE, F. (2012). Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması:
İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki 1281
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3, 77-92.
KARASAR. N., (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (15. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005.
KILIÇ, H. (2009). Sosyo-ekonomik değişkenler açısından eğitimde yabancılaşma olgusu ve öğretmen.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin
KILIÇ, Ş. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki: keçiören ilçesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
KIZILÇELİK, S. ve Y. ERJEM (1992). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü, Göksu Matbaası, Konya.
KUTANİŞ, R. Ö. ve ÇETİNEL, E. (2009). Adaletsizlik algısı sinizmi etkiler mi? bir örnek olay. 17.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 693-699.
KUTANİŞ, R. Ö. ve DİKİLİ, A. (2010). Değişim boyutuyla örgütlerde sinizm. (Edt. Derya Ergun ÖZLER), Örgütsel davranışta güncel konular, Ekin Yayıncılık, Bursa, 269-285.
KÜÇÜKAHMET, L. (1999).Öğretmenlik mesleğine giriş, Alkım Yayınevi, İstanbul.
LE COMPTE, M.D. & DWORKİN, A.G. (1991). Giving up on School: Student Drapouts and Teacher Burnouts, Carwin Press Inc.
MARSHALL, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü. (Çev: O.Akınhay ve D. Kömürcü). Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
MERCAN, M. (2006). Öğretmenlerde örgütsel bağlılık, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel vatandaşlık Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
MEYER, J. P., & ALLEN, N. J. (2004). TCM employee commitment survey academic users guide 2004. London, Ontario, Canada: The University of Western Ontario, Department of Psychology
NAUS, F., ITERSON, A.V. & ROE, R. (2007). Organizational cynicism: extending the exit, voice, loyalty, and neglect model of employees’ responses to adverse conditions in the workplace. Human Relations, 5, 683-718.
ÖZGAN, H., ÇETİN, B. ve KÜLEKÇİ, E. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 17, 69 – 84.
1282
Kaya YILDIZ-Nuri AKGÜN-Sevilay YILDIZ
ÖZGAN, H., KÜLEKÇİ, E. ve ÖZKAN, M. (2011). Öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.İnternational Online Journal of Educational Sciences, 1, 196-205.
ÖZGENER, Ş., ÖĞÜT, A. ve KAPLAN, M. (2008). İşgören-işveren ilişkilerinde yeni bir paradigma: örgütsel sinizm. (Edt. Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Kaplan), Örgütsel davranışta seçme konular. Gazi Üni.Vakfı İlke Yayınevi, Ankara, 53-72.
ÖZLER, D., ATALAY, C. G. ve ŞAHİN M. (2010). Örgütlerde sinizm güvensizlikle mi bulaşır?. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2, 47-57.
PAPPENHEIM, F (2000). Alienation in american society. Monthly Review, 52/2, 36-53.
PARS, E. (1982). İşbölümü, yabancılaşma ve sosyal politika. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. Yayın No. 502
PARSIL, A.M. (2007). Sınıf örgütünde yabancılaşma. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
POLAT, M., MEYDAN, C.H. ve TOKMAK, İ. (2010). Personel güçlendirme-örgütsel sinizm ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisi. 9.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak.
PUGH, S.D., SKARLICKI, D.P. & PASSELL, B.S. (2003). After the fall: layoff victims’s trust and cynicism in re-employment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76, 201-212.
REICHERS, A. E, WANOUS, J P. & AUSTIN, J.T. (1997). Understanding and managing cynicism about organizational change. Acadeny of Management Executive, 1/1, 48-59.
RUBIN, R. S., DIERDORFF, E. C., BOMMER, W. H., & BALDWIN T. T. (2009). Do leaders reap what they sow? leader and employee outcomes of leader organizational cynicism about change. The Leadership Quarterly, 20, 680.
SAĞIR, T. ve OĞUZ, E. (2012). Öğretmenlere yönelik örgütsel sinizm ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 2, 1094-1106.
SCHARMER, O.C. (2007). Theory U, leading from the future as it emerges. Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco.
SIDORKIN, AM. (2004). In the event of learning: alienation and participative thinking in education, Educational Theory, 3, 251-262.
SUAREZ, M.J., ZOGHBİ, M.P. & LARA, M. (2007). The impact of work alienation on organizational citizenship behavior in the Canary Islands. International Journal of Organizational Analysis, 1, 56-76.
SUR, Ö. (2010). Örgütsel sinizm: Eskişehir ili büro çalışanları üzerine bir alan araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki 1283
ŞİMŞEK, H., BALAY R. ve ŞİMŞEK, S. (2012). ‚İlköğretim sınıf öğretmenlerinde mesleki yabancılaşma‛ Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1, 53-72.
ŞİMŞEK, M. Ş., ÇELİK, A., AKGEMCİ T. ve FETTAHLIOĞLU, T. (2006). Örgütlerde yabancılaşmanın yönetimi araştırması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 569-587.
ŞİMŞEK, M. Ş., AKGEMİCİ, T. ve ÇELİK, A. (2003). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. 3. Baskı. Adım Matbaacılık ve Ofset, Konya.
ŞİŞMAN, M.ve TAŞDEMİR, İ. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, Pegem AkademiYayıncılık, 2. Baskı, Ankara.
ŞİRİN, E.F. (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin işe yabancılaşma düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi‛ Orijinal Araştırma, 4, 164-177.
TEZCAN, M. (1983). Eğitimde yabancılaşma, AÜ. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(1).
TINAZTEPE, C. (2012). Örgüt içi etkin iletişimin örgütsel sinizme etkisi. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 1, 3-63.
TOKGÖZ, N. ve YILMAZ, H. (2008). Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/2, 283-305.
TOLAN, B. (1981). Çağdaş toplumun bunalımı anomi ve yabancılaşma. Ankara: İTİA. Yayını No:166.
TURAN, Ş. (2011). Küreselleşme sürecinde örgütsel değişimi etkileyen bir unsur olarak örgütsel sinizm ve karaman ili kamu kurumlarında bir çalışma. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
TUTAR, H. (2010).İşgören yabancılaşması ve örgütsel sağlık ilişkisi: bankacılık sektöründe bir uygulama, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (1), 174-204.
TÜKELTÜRK, Ş. ve arkadaşları (2009). Örgütlerde psikolojik kontrat ihlalleri ve sinizm ilişkisi: 4-5 yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir araştırma. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 686-690.
TSUIS, S., VELASCO, C. ve WU (2004). Alienation, http://www. langora. bc.ca / sociology, 15.01.2013
UYSALER, A. (2010). Örgütsel yabancılaşmanın örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma eğilimi ile bağlantısı ve yabancılaşma yönetimi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
1284
Kaya YILDIZ-Nuri AKGÜN-Sevilay YILDIZ
VAVRUS, M.(1989). Alienation as the conceptual foundation for incorporating teacher empowerment into the teacher education knowledge base. Teaching and Teacher Education. EBSCO. www.ebsco.com. Erişim. 17.01.2013.
YAPICI, M. (2004). Eğitim ve yabancılaşma, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. 1, 1-9.
YAZICIOĞLU, Y. ve ERDOĞAN, S. (2004). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
YILDIZ, K. (2012). Türkiye’de öğretmen yetiştirme‛ (Edit. Karslı, M.D.) Eğitim bilimine giriş, Pegem Yayınları, Ankara, 161-215
YILMAZ, S. ve SARPKAYA, P. (2009). Eğitim örgütlerinde yabancılaşma ve yönetimi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 2, 314- 333.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com