You are here

MODERN ÖRGÜTLERDE YABANCILAŞMA VE KAFKA’NIN “DÖNÜŞÜM” ROMANININ BU BAĞLAMDA ANALİZİ

ALIENATION IN MODERN ORGANIZATIONS AND AN ANALYSIS OF KAFKA’S NOVEL “METAMORPHOSIS” ON THIS CONTEXT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to mark the formation of organization concept in modern societies and to discuss the thesis about all men are going on an alienation on this disposition. Kafka’s novel which is written on the first half of the 20th century; Metamorphosis is based on the alienation of the ‘organization man’ through the process of industrialization. The novel will be taken in consideration on the issue of alienation in modern societies. As such, first of all the definition of organization and modern organizations will be given and after that the concept of alienation will be disscussed through different perspectives of the social scientist, from sociological point of view. Kafka’s Metamorphosis will be analyzed on this matter. At the conclusion part of this study there is a result on the alienation of modern organization.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı örgüt kavramının modern toplumdaki oluşumunu ve yerini Kafka’nın Dönüşüm romanı üzerinden ortaya çıkarmak, bu örgütsel düzen içinde bireylerin giderek yabancılaşarak yaşamlarına devam ettiği tezini irdelemektir. Dönüşüm sanayileşme süreci ile birlikte giderek yaptığı işe ve kendine yabancılaşan bireyi konu almaktadır. Romanın bu anlamda bir analizi yapılarak modern organizasyonlarda yabancılaşan birey ele alınacaktır. Öncelikle örgüt ve modern örgüt kavramları tanımlanarak, ardından yabancılaşma kavramına vurgu yapılmıştır. Modern toplumda bireyin örgüt içindeki yabancılaşmasının konu edildiği Kafka’nın Dönüşüm romanı da bu anlamda analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise, modern örgütlerde yabancılaşma kavramıyla ilgili genel bir değerlendirmeye yer verilmektedir.

REFERENCES

References: 

ADORNO, W. Theodor (2006), Eleştiri Toplum Üstüne Yazılar, Çev:M.Yılmaz Öner,. İstanbul: Belge Yayınları
ARON,Rymond (1989), Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev:Korkmaz Alemdar. Ankara: Bilgi Yayınevi
ATİKER, Erhan, (1998), Modernizm ve Kitle Toplumu, Ankara: Vadi Yayınları.
AYTAÇ, Ömer (2005), Modern Bürokratik Kurumlar ve Baskı Düzenleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt:15,Sayı:1, s.244-278.
BARNARD, C. (1994) The Functions of Executive. Cambridge:Harward University Press.
BAŞARAN, İ.Ethem (1982), Örgütsel Davranış Yönetimi. Ankara: Sevinç Matbaası
BAŞARAN, İ.Ethem (2008), Örgütsel Davranış-İnsanın Üretim Gücü. Ankara: Siyasal Basın Yayın Dağıtım
BAUMAN, Zygmunt, (1997), Özgürlük, Çev. V. Erenus, İstanbul : Sarmal Yayınevi.
BAUMAN, Zygmunt, (2001), Parçalanmış Hayat, Postmodern Ahlak Denemeleri, Çev. İsmail Türkmen.
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
BAUMAN, Zygmunt (l998), Sosyolojik Düşünmek, Çev. A.Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
BOTTOMORE,T.B.;Rubel M. (2006), Marx’ın Sosyolojisi, Çev: Zuhal Bilgin,. İstanbul: Chivi yazıları Yayınevi
CEVİZCİ, Ahmet (1999), Felsefe Sözlüğü; Paradigma, İstanbul.
DAVİS, Keith, (1988), İşletmelerde İnsan Davranışı Örgütsel Davranış, İst: İ.Ü.İşletme Fak. Yay.
DOĞAN, İsmail (1997), İletişim ve Yabancılaşma, İmaj Yayınevi, Ankara.
DOĞAN, İsmail (1998), Sosyoloji Kavram ve Sorunlar, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
EREN, Erol (2000), Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım, Genişletilmiş 6.Baskı, İstanbul
ETZİONİ, Amitai (1964), Modern Organizations, Prentice- Hall., Englowood Cliffs, New Jersey.
FOUCAULT, Michel (2000), Büyük Kapatılma, Çev. Işık Ergüden, Ferda Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
FOUCAULT, Michels, (1992), Hapishanenin Doğuşu, Çev. M.A. Kılıçbay, Ank: İmge Yayınları
FROMM, Erich (1987), İtaatsizlik Üzerine Denemeler, Çev. A. Sayın, İstanbul: Yaprak Yay.
FROMM, Erich, (1990), Umut Devrimi, Çev. Ş.Yeğin, İstanbul: Payel Yayınları.
FROMM, Erich, (l982), Sağlıklı Toplum, Çev. Y.Salman-Z.Tanrısay, İst: Payel Yayınları.
GANDY, Oscar H., (l989), The Surveillence Society: Information Technology and Bureaucratic Social Control,
Journal of Communication, 39 (3) Summer.
GİDDENS, Anthony (2000), Sosyoloji, Ank: Ayraç Yayınları
GÖKTÜRK, İsmail; Günalan, Mustafa (2006), Modern Ve Geleneksel Değerler Arasında Yabancılaşan İnsan,
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B:F. Dergisi, sayı:11,s:127-143.
HABERMAS, Jürgen, (l984), The Theory of Communicative Action II, Boston: Beacon Pres.
HERBERT, T.Theodore (1976), Dimensions Of Organizational Behavior, Macmillan Publishing Co.,Inc., New
York.
KASAPOĞLU, Aytül, Sosyolojik Açıdan Örgütler Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 5,
l985
KESKİN, Ferda, (2003), Bilginin Arkeologu Michel Foucault, Kadife Karanlık. 21. Yüzyıl İletişim Çağını
Aydınlatan Kuramcılar, (Ed. N. Rigel vd.) İstanbul: Su Yayınları.
LYON, David (1997), Elektronik Göz-Gözetim Toplumunun Yükselişi, İstanbul: Sarmal Yay.
MODERN ÖRGÜTLERDE YABANCILAŞMA VE KAFKA’NIN “DÖNÜŞÜM” ROMANININ BU BAĞLAMDA
ANALİZİ
50
MARCH, J.G. & SİMON, H.A. (1958). Organizations. New York: John Wiley.
MARCUSE, Herbert, (1997), Tek Boyutlu İnsan, Çeviren: Aziz Yardımlı, Istanbul : Idea Yay.
MESTROVİC, Stjepan G., (1999), Duyguötesi Toplum, Çev. A.Yılmaz, İst. : Ayrıntı Yay.
PARSONS, Talcot, “Social Systems” The Sociology of Organizations, Grusky, O ve Miller, G. (ed.) New York:
The Gree Press, l970
POLOMA, M. (1993), Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. H. Erbaş, Ank: Gündoğan Yayınları.
RİTZER, George, (1998), Toplumun McDonaldlaştırılması, İstanbul: Ayrıntı Yay.
RİTZER, George, (2000), Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev. Ş.S.Kaya, İst: Ayrıntı Yayınları
SENNET, Richard, (2002), Karakter Aşınması, (Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri),
Çev.B.Yıldırım, İst: Ayrıntı Yayınları.
SCHEIN, E.H. (1970). Organizational Psychology. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
ŞİŞMAN, Mehmet, (2007), Örgütler ve Kültürler, Ankara: Pegem Yayıncılık.
TOLAN, Barlas, (l991), Toplum Bilimlerine Giriş, Ankara: Adım Yayıncılık.
WEBER, Max, (l993), Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, İst: Hürriyet Vakfı Yayınları.
WHYTE, William, (1956/2004), The Organization Man, A Generation of Bureaucrats
WHYTE, William, (l972), The Organization Man, New York: Simon & Schuster
ZİJDERVELD, Anton, (1985), Soyut Toplum, Çev.C.Cerit, İstanbul: Pınar Yayınları.
http://www-personal.umd.umich.edu/~ppennock/doc-OrgMan.htm, 04.05.2011.
http://www.toplumdusmani.net/modules/wfsection/article.php?articleid=31
http://www.anarkotopya.com/yazi/kafka%E2%80%99da-modernlik---kursad-kizi...
http://www.felsefeekibi.com/forum/forum_posts.asp?TID=38140&PN=1

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com