You are here

Estudi empíric sobre els efectes de l’aplicació de la NIC 32 a les cooperatives

Empirical study about the effects of the application of IAS 32 in Co-operatives

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Purpose: The application of IAS 32 in co-operatives has generated an important controversy in recent years. Until now, various works have tried to predict the possible effects of its application. This paper intends to analyze the impact of the first application of IAS 32 on the co-operative sector. Design/methodology/approach: To perform this analysis, a sample of 98 cooperatives has been selected, and a comparative analysis has been performed on their financial information presented before and after the application of IAS 32, to determine the existing differences. We used the Wilcoxon Rank Sum Test to contrast if these differences are significant. We also used the U-Mann Whitney Test to contrast if there are significant differences in the relative impact of applying IAS 32 between various groups of cooperatives. Finally, we performed an analysis of the effects of the IAS 32 application on the economic and financial situation of the cooperatives, and the evolution of its intangible assets, using techniques of financial statements analysis. Findings and value: The results obtained confirm that the application of IAS 32 caused significant differences in some financial components of the balance sheet and the profit and loss account, as well as in the ratios analyzed. The differences are present in a reduction in the level of capitalization and an increase in the indebtedness of the co-operatives, as well as a general worsening of economic ratios of solvency and financial autonomy. Research limitations: It is important to note that this study has been done with a sample of audited cooperatives. Therefore, the results must be interpreted in the context of big-sized cooperatives. Also we want to note that we have made a comparative analysis of financial statements for 2011 and 2010. This has allowed us to know the differences in the financial information of the cooperative before and after applying IAS 32. Although some of these differences, could also be caused by other factors such as the economic situation, changes in the application of accounting standards, etc... Originality/value: We believe it is the right time to do this research because, since 2011, all Spanish cooperatives must apply IAS 32. As far we know, there are no other empirical studies with cooperatives that had applied IAS 32 in their financial statements. The results of this research can be useful for different stakeholders. First, because the agencies issuing accounting standards can determine the scope of IAS 32 in the cooperatives and could bring some improvements to the content of the standard. Second, because the own cooperatives, federations, confederations and other cooperative organizations have information on the economic impact of the first application of IAS 32 and can make their own assessments. And third, because financial institutions, auditors and cooperative consultants and other stakeholders have information about changes in the financial statement of cooperatives, and can take them into account before taking decisions.
Abstract (Original Language): 
Objecte: L'aplicació de la NIC 32 en les cooperatives ha generat una important controvèrsia en els últims anys. Fins al moment, s'han realitzat diversos treballs que intenten preveure els possibles efectes de la seva aplicació. Aquest treball pretén analitzar l'impacte de la primera aplicació de la NIC 32 en el sector cooperatiu. Disseny/metodologia/enfocament: S'ha seleccionat una mostra de 98 cooperatives, i s'ha realitzat una anàlisi comparativa de la seva informació financera presentada abans i després de l'aplicació de la NIC 32, per a determinar les diferències existents. S’ha utilitzat la prova de la suma de rangs de Wilcoxon per comprovar si aquestes diferències són significatives. També s’ha utilitzat la prova de la U de Mann Whitney per comprovar si existeixen diferències significatives en l’impacte relatiu de l’aplicació de la NIC 32 entre diversos grups de cooperatives. Finalment, s'ha realitzat una anàlisi dels efectes de l'aplicació de la NIC 32 en la situació patrimonial i econòmica de les cooperatives, i en l'evolució dels seus actius intangibles, mitjançant l’ús de tècniques d’anàlisi econòmico-financera. Aportacions i resultats: Els resultats obtinguts confirmen que l'aplicació de la NIC 32 provoca diferències significatives en algunes partides del balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys, així com en les ràtios analitzades. Les principals diferències es concreten en una reducció del nivell de capitalització i un augment de l'endeutament de les cooperatives, així com un empitjorament general dels ràtios de solvència i autonomia financera.Limitacions: Cal tenir en compte que el treball s'ha realitzat amb una mostra de cooperatives que estan obligades a auditar els seus comptes anuals. Per tant, els resultats obtinguts han d'interpretar-se en un context de cooperatives de mida elevada. També cal tenir en compte que hem realitzat una anàlisi comparativa dels comptes anuals de 2011 i 2010. Això ens ha permès conèixer les diferències en la informació financera de les cooperatives abans i després d'aplicar la NIC 32. Encara que algunes d’aquestes diferències també podrien estar causades per altres factors com la situació econòmica, els canvis en l'aplicació de les normes comptables, etc. Originalitat/valor afegit: Creiem que és el moment idoni per a realitzar aquest treball d'investigació, ja que des de 2011 totes les cooperatives espanyoles han d'aplicar les normes comptables adaptades a la NIC 32. A més, fins on coneixem, no existeixen altres treballs similars realitzats amb comptes anuals de cooperatives que ja han aplicat les normes comptables adaptades a la NIC 32 . Creiem que els resultats d'aquest treball d'investigació poden ser útils per a diferents grups d'interès. En primer lloc, perquè els organismes emissors de normes comptables puguin conèixer l'abast de la NIC 32 en les cooperatives i, puguin plantejar millores en el contingut de la norma. En segon lloc, perquè les pròpies cooperatives, federacions, confederacions i altres organismes cooperatius disposin d'informació sobre l'impacte econòmic de la primera aplicació de la NIC 32, i puguin realitzar les valoracions que creen convenients. I en tercer lloc, perquè les entitats financeres, auditors i assessors de cooperatives i altres grups d'interès disposin d'informació sobre els canvis en els comptes anuals de les cooperatives, i puguin tenir-los en compte a l'hora de prendre decisions.
FULL TEXT (PDF): 
392-419

REFERENCES

References: 

AECA (2009). Fondos propios en las cooperativas. Documento n.º 1 en contabilidad de
cooperativas. Madrid: AECA.
ÁLVAREZ, Mª.B. (2010). Impacto del nuevo concepto de patrimonio neto en las sociedades
cooperativas. Partida Doble, 217: 58-68.
AMAT, O.; PERRAMON, J. (2011). High-growth cooperatives: Financial profile and key factors
for competitiveness. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 73:
81-98.
ARENAZA, I. (2009). Accounting in a cooperative company. International Journal of Technology
Management and Sustainable Development, 8: 57-67. http://dx.doi.org/10.1386/ijtm.8.1.57_1
ARIAS, B.; MONTEGUT, Y. (2012). Los efectos de la normativa contable en las sociedades
cooperativas. Revista de Contabilidad y Dirección, 14: 183-201.
BANDEIRA, A.Mª.; MEIRA, D. (2009). Las IAS y los Nuevos criterios de contabilización de las
entrades en el capital de las cooperativas portugueses: un análisis contable y jurídico.
Comunicación presentada al XV Congreso AECA, Valladolid.
BASTIDA, R. (2007). Efectos de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad
sobre la solvencia de las sociedades cooperativas. Tesina defendida en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UB. Barcelona. Septiembre 2011.BEUREN, I.M.; HEIN, N.; KLANN, R.C. (2008). Impact of the IFRS and US-GAAP on economic
financial indicators. Managerial Auditing Journal, 23(7): 632-649.
http://dx.doi.org/10.1108/02686900810890616
CABALEIRO, Mª.J.; RUIZ, S.; FERNÁNDEZ-FEIJÓO, B. (2010). Las aportaciones obligatorias al
capital social en la reforma contable cooperativa, CIRIEC-España, Revista de Economía
Pública, Social y Cooperativa, 69: 217-244.
CALLAO, S.; FERRER, C.; JARNE, J.I.; LAÍNEZ, J. (2010). IFRS adoption in Spain and the
United Kingdom: Effects on accounting numbers and relevance. Advances in Accounting,
incorporating Advances in International Accounting, 26: 304-313.
http://dx.doi.org/10.1016/j.adiac.2010.08.003
CALLAO, S.; JARNE, J.I.; LAÍNEZ, J. (2007). Adoption of IFRS in Spain: Effect on the
comparability and relevance of financial reporting. Journal of International Accounting,
Auditing and Taxation, 16: 148-178. http://dx.doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2007.06.002
CAMPOS, V.; CARRERAS LL. (2012). Situación económica y financiera de las cooperativas
hortofrutícolas catalanes. Estudio empírico aplicado a la provincia de Tarragona. CIRIECEspaña,
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 74: 149-176.
CANCELO ET AL (2012). Realitats i reptes del cooperativisme de treball i serveis de Catalunya.
Cooperatives del Treball de Catalunya i Seira, Barcelona.
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL (CEPES) (2010).
Empresas relevantes de la Economía Social 2009/2010. Publicaciones de CEPES. Disponible
en www.cepes.e s
CORDOBÉS, M. (2006). Las NIC y el capital social de las cooperativas. Economía Social, 28:
13-18.
DETILLEUX, J.C.; NAETT, C. (2005). Les cooperatives face aux normes comptable
internacionales. Le cas de l’IAS 32. RECMA-Revue Internationale de l’Économie Sociale,
295: 7-19.
FERNÁNDEZ GUADAÑO, J. (2006). Diferentes consideraciones en torno al capital social de las
sociedades cooperativas. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), 88: 42-61.
FERNÁNDEZ GUADAÑO, J. (2007). Divergencias entre las normas internacionales de
información financiera y las normas sobre aspectos contables de las sociedades
cooperativas: efectos sobre la solvencia financiera. Comunicación presentada en el XX
Congreso anual AEDEM, Palma de Mallorca.
FERNÁNDEZ-FEIJÓO, B.; CABALEIRO, M.J. (2007). Clasificación del capital social de la sociedad
cooperativa: una visión critica. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa, 58: 7-29.GALLIZO, J.L.; MORENO, J. (2009). Implicaciones de la reforma contable en el cálculo del
patrimonio neto de las cooperativas catalanes. Comunicación presentada en el III Congrés
Català de Comptabilitat i Direcció (ACCID), Barcelona.
GARCÍA-GUTIÉRREZ, C. (2006). La reafirmación de las aportaciones de (propiedad de) los
socios de las sociedades cooperativas. Propuesta de regulación de las sociedades de
responsabilidad limitada cooperativa. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), 89:
27-83.
GÓMEZ APARICIO, P. (2003). El capital social de las sociedades cooperativas. Las normas
sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas a la luz de los principios
cooperatives. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 45:
57-79.
HUNG, M.; SUBRAMANYAM, K.R. (2007). Financial statement effects of adopting international
accounting standards: the case of Germany. Review of Accounting Study, 12: 623-657.
http://dx.doi.org/10.1007/s11142-007-9049-9
LANNTO, A.; SAHLSTRÖM, P. (2009). Impact of International Financial Reporting Standard
adoption on key financial ratios. Accounting and Finance, 49: 341-361.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-629X.2008.00283.x
LÓPEZ-ESPINOSA, G.; MADDOCKS, J.; POLO, F. (2009). Equity-Liabilities Distinction: The case
for Co-operatives. Journal of International Financial Management ans Accounting, 20(3):
274-306.
MARÍ, S. (2006). Efectos de la aplicación de la CINIIF 2 en las cooperativas. Un estudio
empírico en dos cooperativas citrícolas de la Comunidad Valenciana a través del análisis
económico-financiero. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), 89: 84-107.
MATEOS, A. (2010). La información financiera en las sociedades cooperativas. Efectos en la
evaluación de la solvencia. Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da
UERJ, 14(3): 2-13.
MERINO, S. (2004). Reflexión jurídica sobre la aplicación de las NIC a la cooperativas en
especial relación al capital social, a los retornos, a los intereses y a la consolidación de
grupos”. En: Las cooperativas ante las normas internacionales de contabilidad, Fundació
EZAI, 62-91.
MONZÓN, J.L. (2010). Las grandes cifras de la economía social en España. Ámbito, entidades
y cifras clave. Año 2008. CIRIEC-España, Centro Internacional de Investigación sobre la
Economía Pública, Social y Cooperativa. Valencia.
PASTOR, Mª.C. (2002). Los recursos propios en las sociedades cooperativas. Editorial Edersa;
Madrid.POLO, F. (2007). Impactos de las normas internacionales de información financiera en el
régimen económico de las sociedades cooperativas. CIRIEC-España, Revista de Economía
Pública, Social y Cooperativa, 58: 83-108.
POLO, F.; GOMIS, A. (2011). An approach to the effects of reclassification of Members’ Shares
in cooperatives. Comunicació presentada al International Workshop on Accounting for
Cooperatives, València.
VARGAS, C. (2007). Los previsibles efectos de la NIC 32 en el sector cooperativo. Revista de
Estudios Cooperativos (REVESCO), 91: 120-159.
VARGAS, C. (2011). Aportaciones exigibles o no exigibles: ésa es la cuestión. Revista
CIRIEC-España, Revista Jurídica, 22: 1-45.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com