You are here

Gaudeixen de salut financera els hospitals privats catalans?

Do Catalan private hospitals enjoy financial health?

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.3926/ic.692

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose: The present study reflects the economic and financial analysis of private hospitals with non-charitable character in Catalonia 2008-2013. The private health sector is considered to be a service activity that develops an important social role. The study positions these analysed centers in the Catalan and Spanish health sector and presents the main economic and financial indicators to diagnose the situation of these companies during the period indicated by analysing short and long-term results and analysis of changes inequity and cash flows of the wineries. Design/methodology: The data used comes from the statements of the Catalan hospital centers in the period 2008-2013 and in particular, it contains a sample of 94 Catalan private hospitals, that mostly are considered large-level accounting (according to the General Accounting Plan). The economic and financial analysis has carried out using descriptive statistics and analysis results and conclusions have been reached. Findings: The study noted that enables private hospitals in this period have a healthy economic and financial status, although it should improve the management of assets. Most sales are concentrated with a small number of hospitals and, regarding the evolution of the results, produces two distinct stages, the first period of decrease (2008-2010) and the second period of growth and recovery from 2011. Research limitations/implications: It would be desirable to perform the same study by the Spanish private hospitals in order to compare the economic and financial analysis of the Catalan private sector with the Spanish private sector. Practical implications: It allows us to assess the projection of this sector in recent years in Catalonia in order to take the appropriate economic decisions in this regard. Social implications: The results show the changes that have occurred over the years in the economic crisis of the period analysed. Originality/value: For hospitals give relevant economic information and financial health of these Catalan private hospitals in this difficult period with instructions help meet the challenges of the future.
Abstract (Original Language): 
Objecte: El present treball reflecteix l'anàlisi econòmica financera dels centres hospitalaris privats no benèfics catalans en el període 2008-2013. S'ha considerat el sector sanitari privat per ser una activitat de serveis que compleix un important paper social. L'estudi posiciona els centres analitzats en el sector sanitari català i espanyol i presenta els principals indicadors econòmics i financers per diagnosticar la salut econòmica financera d’aquests hospitals en el període 2008-2013 mitjançant una anàlisi a curt i llarg termini, una anàlisi de resultats i una anàlisi dels canvis patrimonials i dels fluxos d'efectiu. Disseny/metodologia: Les dades utilitzades provenen dels estats comptables dels centres hospitalaris catalans en el període 2008-2013, en concret, es recull una mostra de 94 centres hospitalaris privats no benèfics de Catalunya,que majoritàriament presenten comptes anuals normals seguint el que disposa el Pla General Comptable en aquest període i mitjançant els quals es porta a terme l'anàlisi econòmica financera utilitzant l'estadística descriptiva oportuna i un model de regressió per arribar a uns resultats i conclusions. Aportacions i resultats: L'estudi permet assenyalar que els centres hospitalaris privats en aquest període gaudeixen d'una bona salut econòmica i financera,tot i que cal millorar la gestió dels actius. Un reduït nombre d'hospitals concentren gran part dels ingressos d’explotació i es produeixen dues etapes diferenciades pel que fa a l’evolució dels resultats, un primer període de decreixement (2008-2010) i un període de creixement i recuperació a partir de l’exercici 2011.Limitacions: Seria convenient poder realitzar el mateix estudi pels centres hospitalaris privats espanyols per tal de poder comparar l’anàlisi econòmica financera del sector privat català amb el del sector privat del conjunt nacional. Implicacions pràctiques: Permet valorar la projecció d'aquest sector en els últims anys a Catalunya, per prendre les oportunes decisions econòmiques al respecte. Implicacions socials: Els resultats permeten posar de manifest els canvis que s’han produït al llarg dels anys en el context de crisi econòmica del període analitzat. Valor afegit: Pel centres hospitalaris, dóna informacions econòmiques i financeres rellevants de la salut empresarial d’aquests hospitals privats catalans en aquest difícil període amb indicacions a seguir per assolir reptes de futur.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

CATÀLEG NACIONAL D'HOSPITALS (2014). Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.
CHU, D.; ZOLLINGER, T.; KELLY, A.; SAYWELL, R. (1991). An Empirical Analysis of Cash Flow,
Working Capital, and the Stability of Financial Ratio Groups in the Hospital Industry. Journal
of Accounting and Public Policy, 10: 39-58. http://dx.doi.org/10.1016/0278-4254(91)90019-G
CURTIS, P.; ROUPAS, T.A. (2009). Health Care Finance, the Performance of Public Hospitals
and Financial Statement Analysis. European Research Studies, XII(4): 199-212.
GINER, J.; LORENZO, R.M.; ABÁSOLO, I. (2005). Análisis financiero de las empresas
hospitalarias en Canarias: Un estudio comparado con el conjunto español. Disponible online
a: http://www.alde.es/encuentros/anteriores/xeea/trabajos/g/pdf/166.pdf
HODDER, L.D.; HOPKINS, P.E.; WAHLEN, J.M. (2006). Risk-Relevance of Fair-Value Income
Measures for Commercial Banks. The Accounting Review, 81(2): 337-375.
http://dx.doi.org/10.2308/accr. INFORME BIOCAT (2013).
LEONE, A.; VAN HORN, L. (2005). How do nonprofit hospitals manage earnings?. Journal of
Health Economics, 24(4): 815-837. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2005.01.006
LIESZ, T. (2002). Really Modified Du Pont Analysis: Five Ways to Improve Return on Equity.
Disponible online a: www.sbaer.uca.edu/research/sbida/2002/.../19.pdf
MARÍN, M.; DE ROSA, A.; GÓMEZ, M. (2003). Modelo Alzira: Concesión administrativa de
servicios sanitarios públicos. Cuadernos de Gestión, 9(4): 10-21.
OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA: Central de Resultats del Sistema
Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (2013). Generalitat de Catalunya
Departament de Salut.
PINK, G.; HOLMES, M.; D'ALPE, C.; STRUNK, L.; MCGEE, P.; SLIFKIN, R.(2006). Financial
Indicators for Critical Access Hospitals. National Rural Health Association, 22(3): 229-236.
WATKINS, A. (2000). Hospital financial ratio classification patterns revisited: Upon considering
nonfinancial information. Journal of Accounting and Public Policy, 19: 73-95.
http://dx.doi.org/10.1016/S0278-4254(99)00025-3

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com