You are here

Quin impost de societats paguen les empreses familiars catalanes? Anàlisi del tipus impositiu meritat i del tipus impositiu efectiu

How much corporate taxes are paying Catalan family firms? Analysis of accrued and effective tax rates

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.3926/ic.698

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose: The aim of this study is determine which corporate tax rate is paid by Catalan family firms, and analyze if these companies support a greater tax burden compared to non-family firms as a consequence of their risk aversion and, hence, due to a lower fiscal aggressiveness. Design/methodology: We have estimated the corporate tax rates supported by Catalan firms during the period 2008-2003. We have used a sample of 382 large and medium-sized firms which have always obtained profits over the past ten years. This tax rate has been calculated using two estimators, the accrued rate, traditionally used in the literature, and the effective rate, which provides a more realistic measure of what companies actually paid. Findings: Results show that family firms support higher corporate tax rates, both accrued and effective rates, than non family firms. However, this result can not be generalized for the entire sample, because while it is true that large family firms support greater tax rates, the family nature of a company does not significantly influence in those companies included in the special regime for small-sized companies. Research limitations/implications: In this study we have not considered the influence that other variables could have on corporate tax rates, such as leverage, capital intensity, growth, among others. On the other hand, to calculate the effective tax rate paid by companies included in the special regime for small-sized companies we have used a 25% tax rate without consider (due to the lack of available information) that for this companies, a 30% tax rate is applied for the tax base that exceeds 300,000€. Originality/value: There are only a few studies in the literature which analyze if risk aversion, characteristic from family firms, could be a determinant factor of their fiscal aggressiveness. In addition, in this study we have not only estimated the accrued tax (typically used in the literature), but also the effective tax rate, which using data provided by the new general accounting plan allows us to estimate more precisely the tax actually paid.
Abstract (Original Language): 
Objecte: Determinar quin és l’impost de societats que paguen les empreses familiars catalanes, i observar així si aquestes suporten una major pressió fiscal respecte a les empreses no familiars com a conseqüència de la seva aversió al risc, i per tant, d’una menor agressivitat fiscal. Disseny/metodologia: S’ha calculat el tipus impositiu que han suportat durant el període 2008-2013 una mostra de 382 empreses catalanes grans i mitjanes que sempre han obtingut beneficis durant els darrers deu anys. Aquest tipus impositiu s’ha calculat a través de dos estimadors, per una banda el tipus meritat, tradicionalment utilitzat en aquest tipus d’estudis, i per altra banda el tipus efectiu, que proporciona una mesura més real del que realment han pagat les empreses. Aportacions i resultats: Els resultats obtinguts mostren que les empreses familiars suporten uns majors tipus impositius, tant meritats com efectius respecte a les no familiars. No obstant, aquest resultat no es pot generalitzar per al conjunt d’empreses, ja que si bé és cert que les grans empreses familiars són les que suporten una major càrrega fiscal, el caràcter familiar de l’empresa no exerceix influència significativa entre les empreses acollides al règim especial per a empreses de reduïda dimensió. Limitacions: En l’estudi no s’ha contemplat la influència que altres variables poden exercir sobre l’impost de societats, tals com l’endeutament, la intensitat de l’immobilitzat o el creixement de la companyia entre altres. Per altra banda, en el càlcul de l’impost efectivament pagat per les empreses de reduïda dimensió s’ha considerat un tipus genèric del 25%, sense considerar (per falta d’informació disponible) que en aquestes empreses, la base imposable que excedeix de 300,000€ grava al 30%. Valor afegit: En la literatura són molt pocs els estudis que han analitzat si l’aversió al risc, tret característic de les empreses familiars, pot ser un factor determinant de la seva agressivitat fiscal. A més, en aquest estudi, no només s’ha estimat el tipus meritat (tradicionalment utilitzat en la literatura), si no també el tipus efectiu, que a partir de les dades que proporciona el NPCG (actius i passius fiscals) permet estimar d’una manera més precisa l’impost que realment paguen les empreses.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AGRAWAL, A.; NAGARAJAN, N.J. (1990). Corporate capital structure, agency costs, and
ownership control: The case of all-equity firms. The Journal of Finance, September, 4:
1325-1331.ANDERSON, R.C.; DURU, A.; REEB, D.M. (2012). Investment policy in family controlled firms.
Journal of Banking and Finance, 36(6): 1744-1758. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.01.018
ANDERSON, R.C.; REEB, D.M. (2003). Founding-family ownership and firm performance:
Evidence from the S&P 500. The Journal of Finance, 58(3): 1301-1328.
http://dx.doi.org/10.1111/1540-6261.00567
BARTON, S.L.; MATTHEWS, C.H. (1989). Small firm financing: Implications from a strategic
management perspective. Journal of Small Business Management, January: 1-7.
BUIJINK, W.; JANSSEN, B.; SCHOLS, Y. (2002). Evidence of the effect of domicile on corporate
average effective tax rate in the European Union. Journal of International Accounting,
Auditing and Taxation, 11(2): 115-130. http://dx.doi.org/10.1016/S1061-9518(02)00069-1
CALVÉ, J.I.; LABATUT, G.; MOLINA, R. (2005). Variables económico-financieras que inciden
sobre la presión fiscal soportada por las empresas de reducida dimensión: Efectos de la
Reforma fiscal de 1995 en las empresas de la Comunidad Valenciana. Revista Española de
Financiación y Contabilidad, 127: 875-897.
CASSON, M. (1999). The economics of family firms. Scandinavian Economic History Review,
47(1): 10-23. http://dx.doi.org/10.1080/03585522.1999.10419802
CHEN, S.; CHEN, X, CHENG, T; SHELVIN, T.J. (2010). Are family firms more aggressive than
non-family firms?. Journal of Financial Economics, 79: 145-179.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003
CROCI, E.; DOUKAS, J.A.; GONENC, H. (2011). Family control and financing decisions.
European Financial Management, 17(5): 860-897. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-
036X.2011.00631.x
CROMIE, S.; DUNN, B.; SPROULL, A.; CHALMERS, D. (2001). Small firms with a family focus in
the Scottish Highlands and Islands. The Irish Journal of Management, 22(2): 45-66.
CROMIE, S.; STEPHENSON, B.; MONTIETH, D. (1995). The management of family firms: An
empirical investigation. International Small Business Journal, 13: 11-34.
http://dx.doi.org/10.1177/0266242695134001
DEVEREUX, M.; ELSCHNER, C.; ENTRES, D.; OVERESCH, M.; SCHREIBER, U.; SPENGEL, C.
(2008). Corporate effective tax rates in an enlarged European Union. Report prepared for
the European Commission.
DURÉNDEZ, G.; GARCÍA, D. (2005). Diferències econòmico-financeres entre les empreses
familiars i les no familiars. Revista de Comptabilitat i Direcció, 2: 243-267.FERNÁNDEZ, E. (2004). Los factores condicionantes de la presión fiscal empresarial española a
partir de la información contable. Especial mención a las decisiones financieras. Revista
Española de Financiación y Contabilidad, 120: 125-159.
FERNÁNDEZ, E.; MARTÍNEZ, A.; ÁLVAREZ, S. (2004). El tipo impositivo contable y fiscal de las
sociedades españolas a lo largo de la década de los 90. Partida Doble, 153: 60-67.
GALLIZO, J.L.; MORENO, J.; SÁNCHEZ, L. (2014). Which companies have better weathered the
crisis, family firms or non family firms?. Intangible Capital, 10(4), 766-797.
http://dx.doi.org/10.3926/ic.544
GALVE, C.; SALAS, V. (2011). ¿Determina la propiedad familiar diferencias en las relaciones
entre preferencias, comportamiento, y resultados en las empresas españolas cotizadas?.
Revista de Economía Aplicada, 57(XIX): 5-34.
GONZÁLEZ, M.; GUZMÁN, A.; POMBO, C.; TRUJILLO, M.A. (2013). Family firms and debt: Risk
aversion versus risk of losing control. Journal of Business Research, 66(11): 2308-2320.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.03.014
GRAHAM, J.R.; RAEDY, J.S.; SHACKELFORD, D.A. (2012). Research in accounting for income
taxes. Journal of Accounting and Economics, 53(1): 412-434.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.11.006
GUPTA, S.; NEWBERRY, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax
rates: Evidence from longitudinal data. Journal of Accounting and Public Policy, 16(1): 1-34.
http://dx.doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5
HAMILTON, R.T.; FOX, M.A. (1998). The financing preferences of smalls firm owners.
International Journal of the Economics of Business, 6(1): 41-55.
http://dx.doi.org/10.1108/13552559810235529
HIEBL, M.R.W. (2013). Risk aversion in family firms: What do we really know?. The Journal of
Risk Finance, 14(1): 49-70. http://dx.doi.org/10.1108/15265941311288103
LEE, J. (2006). Family firm performance: Further evidence. Family Business Review, 19:
103-114. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-6248.2006.00060.x
MANDL, I. (2008). Overview of family business relevant Issues. Final Report. European
Commission, Enterprise and Industry Directorate-General. Vienna.
MARTÍNEZ, J. (2015). Del impuesto sobre beneficios devengado al pagado: Una valoración del
cálculo del tipo impositivo efectivo. Spanish Accounting Review, 18(1): 68-77.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcsar.2014.03.006 McCONAUGHY, D.L.; MATTHEWS, C.H.; FIALKO, A.S. (2001). Founding family controlled firms:
Performance, risk, and value. Journal of Small Business Management, 39 (1): 31-49.
http://dx.doi.org/10.1111/0447-2778.00004
MIRALLES-MARCELO, J.L.; MIRALLES-QUIRÓS, M.M.; LISBOA, I. (2014). The impact of family
control on firm performance: Evidence from Portugal and Spain. Journal of Family Business
Strategy, 5(2): 156-168. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.03.002
MONTERREY, J.; SÁNCHEZ, A. (2010). Diferencias en agresividad fiscal entre empresas
familiares y no familiares. Revista Española de Financiación y Contabilidad, 49(145): 65-97.
MUÑOZ-BULLÓN, F.; SANCHEZ-BUENO, M.J. (2011). The impact of family involvement on the
R&D intensity of publicly traded firms. Family Business Review, 24(1): 62-70.
http://dx.doi.org/10.1177/0894486510396870
PLESKO, G.A. (2003). An evaluation of alternative measures of corporate tax rates. Journal of
Accounting and Economics, 35(2): 201-226. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-4101(03)00019-3
POLLAK, R.A. (1985). A transaction cost approach to families and households. Journal of
Economic Literature, 23: 581-608.
RAMÍREZ, A.A.; DIÉGUEZ, J.; LÓPEZ, P. (2011). Importancia del concepto de Empresa Familiar
en investigación: Utilización de la base de datos SABI para su clasificación. Revista de
Empresa Familiar, 1(1): 53-67.
REYNOLDS, P.D. (1995). Family firms in the start up process: Preliminary explorations. Paper-
Annual Meeting of the International Family Business program Association, Nashville,
Tennessee, July.
ROMANO, C.A.; TANEWSKI, G.A.; SMYRNIOS, K.X. (2000). Capital structure decision making:
A model for family business. Journal of Business Venturing, 16: 285-310.
http://dx.doi.org/10.1016/S0883-9026(99)00053-1
SHARMA, P.; CHRISMAN, J.J.; CHUA, J.H. (1997). Strategic management of the family
business: Past research and future challenges. Family Business Review, 10(1): 1-35.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-6248.1997.00001.x
SHEVLIN, T. (1999). Research in taxation. Accounting Horizons, 13: 427-441.
http://dx.doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.427
SLEMBROD. J.B. (2007). Cheating ourselves: The economics of tax evasion. Journal of
Economic Perspectives, 21: 25-48. http://dx.doi.org/10.1257/jep.21.1.25
STICKNEY, C.P.; MCGEE, V.E. (1982). Effective corporate tax rates. The effect of size, capital
intensity, leverage and other factors. Journal of Accounting and Public Policy, 1: 125-152.
http://dx.doi.org/10.1016/S0278-4254(82)80004-5 WESTHEAD, P.; COWLING, M. (1998). Performance contrasts between family and non-family
unquoted companies in the UK. International Journal of Entrepreneurial Behavior &
Research, 3(1): 30-52. http://dx.doi.org/10.1108/13552559710170892
ZIMMERMAN, J.L. (1983). Taxes and firm size. Journal of Accounting and Economics, 5(2):
119-149. http://dx.doi.org/10.1016/0165-4101(83)90008-3

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com