You are here

Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği

Organization Culture and The Sample of İzmir Dr. Ekrem Hayri ÜstündağGynecology and Obstetric Hospital

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the organization culture was examined with the dimensions of “organizational structure”, “relations”, “pertaining”, “power distance” and “stories” in the İzmir Dr. Ekrem Hayri ÜstündağGynecology and Obstetric Hospital. Organization Culture Questionnaire, developed by Erdem and Şatır (2000), was used to examine organizational cultural dimensions. It was reached 132 hospital employees and the data was collected between 15 June and 15 September in 2004. It was found that the points of hospital employees related to dimensions of organization culture was over the middle point. The point of “power distance” was higher than other organizational cultural dimensions. It seems that autocratic and hierarchical approach dominates in the hospital because of powerdistance was high at organizational level.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, İzmir Dr. Ekrem Hayri ÜstündağKadın Hastalıklarıve Doğum Hastanesi örnekleminde, örgüt kültürü; “örgütsel yapı”, “ilişkiler”, “aidiyet”, “güç mesafesi” ve “hikayeler” boyutlarıyla incelenmiştir. Örgüt kültürü boyutlarınıölçmek için Erdem ve Şatır (2000) tarafından geliştirilen Örgüt Kültürü anketi kullanılmıştır. Araştırmada 132 hastane çalışanına ulaşılmış, veriler 15 Haziran 2004 ile 15 Eylül 2004 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma sonucunda hastane çalışanlarının örgütsel kültürel boyutlardan orta noktanın üzerinde bir puan aldıklarıgörülmüştür. “Güç mesafesi” puanıise diğer örgüt kültürü boyutlarından daha yüksek bulunmuştur. Güç mesafesinin örgütsel düzeyde yüksek olmasıhastanede otokratik ve hiyerarşik bir yaklaşımın egemen olduğunu göstermektedir.
351-372

REFERENCES

References: 

1. Aslantekin, F. ve diğerleri (2005) Hastane Çalışanlarının Toplumsal Kültürel
Özellikleri. YayınlanmamışÇalışma 1-24.
2. Ataman, G. (2001) İşletme Yönetimi. Türkmen Kitabevi, İstanbul.
3. Aycan Z. ve Kanungo R. N. (2000) ‘Toplumsal Kültürün Kurumsal Kültür ve
İnsan KaynaklarıUygulamalarıÜzerine Etkileri’. Türkiye’de Yönetim, Liderlik
ve İnsan KaynaklarıUygulamaları. İçinde: Aycan Z. (ed.) ss:25-53. Türk
Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
4. Erdem, F. ve İşbaşı, J. (2001) Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Öğrenci Alt
Kültürünün Algılamaları. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 1:33-57.
5. Erdem, F. ve Şatır, Ç. (2000) ‘FarklıÖrgütlerde Kültürel Yapının Metaforlarla
Analizi’. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. 25-27 Mayıs, Nevşehir.
6. Hofstede, G. (2001) Culture’s Consequences. Second Edition, Sage Publications,
London.
7. Mwaura, G. ve ark. (1998) Corporate and Narional Culture – An Irreconcilable
Dilemma for the Hospitality Manager. International Journal of Contemporary
Hospitality Management 10 (6):212-220.
8. Terzi, A.R. (2000) Örgüt Kültürü. Nobel Yayınları, Ankara.
9. Yeniçeri, Ö. ve Demirel, Y. (2004) Teknolojik Değişimlerin Örgüt Kültürü
Üzerine Etkisi. Standard 43 (516):55-64.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com