You are here

ÇEŞİTLİ ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN GÜÇ MESAFESİ, BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA, ERİL-DİŞİL VE BİREYCİ-TOPLULUKÇU KÜLTÜR BOYUTLARINA YÖNELİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

AN EMPIRICAL STUDY ON TENDENCIES OF DIFFERENT MANAGERS TOWARDS POWER DISTANCE, UNCERTAINTY AVOIDANCE, MASCULINITY-FEMININITY AND INDIVIDUALISM-COLLECTIVISM CULTURAL DIMENSIONS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine whether the perceptions of the cultural dimensions, which are power distance, uncertainty avoidance, masculinity-femininity and individualism-collectivism of managers who work in different organizations in Turkey are different. With this aim, an empirical study conducted on 146 managers who worked in textile, automotive, food, education and national defense sectors. According to the results of this study, generally, managers have high power distance, uncertainty avoidance; give more importance to femininity and attributed more importance to collectivist cultural dimensions. Also, the results indicated that inclinations of the managers related to the cultural dimensions vary in terms of type and sector (public- private) of the organizations.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren örgütlerde çalışan yöneticilerin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erillik-dişilik ve bireyci-toplulukçu kültürel boyutlarına yönelik algılamalarının farklı olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla tekstil, otomotiv, gıda, eğitim ve savunma sektöründe çalışan toplam 146 yönetici üzerinde görgül bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, genel olarak yöneticilerin yüksek güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma eğilimi gösterdikleri, dişil değerlere daha çok önem verdikleri ve toplulukçu kültürel değerleri benimsedikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte, sahiplik yapısı (kamu-özel) ve faaliyette olduğu sektöre göre yöneticilerin kültürel eğilimlerinde farklılıklar olduğu görülmüştür
68-87