You are here

Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri

SocialCulturalTendenciesofHospitalEmployees

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Thisstudyaimstodeterminethesocialculturaltendencyofdoctorsandnurseswho arethetwomainfactorsinhospitals.Forthisreasonwereached150doctorsand nurseswhoworkinprivatehospitalsinthecitycenterofBursa.Thecultural tendenciesoftheemployeesareevaluatedintermsofpaternalism,powerdistance, fatalism,collectivism,highcontext-lowcontext,fear-valueculture.Totestthese culturalaspectsweusedtheauestionnairesusedinculturalstudies.Accordingtothe fırstresultswefoundthatthetendencyofpaternalism,communitarian,highcontext communicationandfearculturearehigh;powerdistance,lowcontextcommunication andvalueculturearemedhımandfatalismislowindoctorsandnurses.Theemployees arealsocomparedaccordingtosomevariousvariablesintermsofthesecultural tendencies.Atthepointofsocialculture-organizationalculturealignment,hospital managersshouldtakeintoaccountsuchsocialculturaltendenciesofhospital employees.
Abstract (Original Language): 
Buçalışmadahastaneçalışanlarıiçindeikiönemliunsurolanhekimve hemşirelerintoplumsalkültüreleğilimlerininbelirlenmesiamaçlanmaktadır.Bu amaçlaBursailmerkezindefaaliyetgösterenözelhastanelerden150hekimve hemşireyeulaşılmıştır.Çalışanlarıntoplumsalkültüreleğilimleripaternalizm,güç mesafesi,fatalizm,toplulukçuluk,yüksekbağlam-düşükbağlam,korku-değerlerkültürü boyutlarıçerçevesindedeğerlendirilmiştir.Bukültürelboyutlarıölçmekiçinkültürel çalışmalardakullanılananketlerdenyararlanılmıştır.Araştırmanınilksonuçlarına görehekimvehemşirelerdepaternalizm,toplulukçu,yüksekbağlamlıiletişimvekorku kültürüeğilimleriyüksek;güçmesafesi,düşükbağlamlıiletişimvedeğerlerkültürü eğilimleriortadüzeydevefatalizmeğilimidüşükbulunmuştur.Çalışmadaçalışanlar bukültüreleğilimleraçısındançeşitlideğişkenleregöredekarşılaştırılmıştır.Hastane yöneticileri,toplumsalkültür-örgütkültürüuyumunoktasında,hastaneçalışanlarının butürtoplumsalkültüreleğilimlerinidikkatealmalıdırlar.
27-38

REFERENCES

References: 

1.Aslantekin,F.;Erdem,R.;Aslan,G.;Göktaş,B.(2005)."Hastane
ÇalışanlarınınToplumsalKültürelÖzellikleri".HacettepeSağlıkİdaresi
Dergisi,8(2):149-164.
2.Ayçan,Z.;KanungoR.N .(2000).'ToplumsalKültürünKurumsalKültür
veİnsanKaynaklarıUygulamalarıÜzerineEtkileri'.Z.Ayçan(Ed.)
SağlıkÇalışanlarınınToplumsalKültürelEğilimleri3 7
Türkiye'deYönetim,LiderlikveİnsanKaynaklarıUygulamaları,
Ankara,TürkPsikologlarDerneğiYayınları.Ss:25-53.
3.Ayçan,Z.(2000)."Cross-CulturalIndustrialandOrganizational
Psychology",JournalofCross-CulturalPsychology,31(1):110-128.
4.Cüceloğlu,D.(2002).İletişimDonanımları.RemziKitabevi,İstanbul.
5.Erdem,R.(2006)."İletişimEğilimlerininYüksek-DüşükBağlamAyırımı
ileİncelenmesi :TürkçeBirÖlçekGeliştirmeÇalışması",FıratSağlık
HizmetleriDergisi,1(2):17-25.
6.Erdem,R.(2007)."KorkuKültürü-DeğerlerKültürüKültürelÇalışmalarda
YeniBirBoyutOlabilirmi?".15.UlusalYönetimveOrganizasyon
Kongresi,Sakarya.Ss.245-250.
7.Erdem,R.;Günlü,E.(2006)."İletişimEğilimlerininYüksekBağlam-Düşük
BağlamAyırımıileİncelenmesi :HastaneÇalışanlarıÖrneği".Hacettepe
ÜniversitesiSağbkİdaresiDergisi,9(2);177-195.
8.Hail,E.(1977).BeyondCulture.Doubleday,NewYork.
9.Hofstede,G.(2001).Culture'sConsequences.SecondEdition,Sage
Publications,London.
10.Kluckhohn,F.R.;Strodtbeck,F.L.(1973).VariationsinValue
Orientations.Evanston,IL :RowPeterson
11.Maznevski,M.L.;Distefano,J.J.(1995)."MeasuringCulturein
InternationalManagement:TheCulturalPerspectivesQuestionnaire".
AcademyofInternationalBusinessAnnualMeetingVirginia.
12.Robert,C ;Wasti,S.A.(2002)."OrganizationalIndividualismand
Collectivism:TheoreticalDevelopmentandanEmpiricalTesto fa
Measure".JournalofManagement,28(4)544-566.
13.Sama,L.M. ;Papamarcos,S.D.(2000)."Culture'sConsequencesfor
WorkingWomeni nCorporateAmericaandJapan,Inc.",CrossCultural
Management:AnInternationalJournal,7(2):18-29.
3 8HacettepeSağlıkİdaresiDergisi,Cilt:14,Sayı.l(2011)
14.Sargut,A.S.(2001).KültürlerArasıFarklılaşmaveYönetim,tmge
Kitabevi,Ankara.
15.Wasti,S.A.(2000)."ÖrgütselBağlılığıBelirleyenEvrenselveKültürel
Etmenler:TürkKültürüneBirBakış",Z.Ayçan(Ed.)Türkiye'deYönetim,
LiderlikveİnsanKaynaklarıUygulamaları,Ankara,TürkPsikologlar
DerneğiYayınları.Ss.201-224.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com