You are here

Futbol Takımı Taraftarlığının Hastane Çalışanları Üzerine Etkisi

The Effects of Football Team Favoritism on Hospital Employees

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Nowadays football is a psycho-social event thataffects wide social groups. In this study, the views of hospital employees on football were examined by a questionnaire developed by researchers. The questionnaire was administered in Fırat Medical Center. Most of the employees stressed thatfootball has been exaggerated. The effects of football team favoritism on hospital employees in dimensions of occupying the agenda, time allocation, mood, and relationships with the environment were also examined. These effects were compared by gender, income, age, and educational level. As a result of the analysis, it was found that football team favoritism affects males more than females. In general, those who are younger, low-income, and less educated tend to be affected by football team favoritism more than their counterparts.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde futbol genişkitleleri kuşatan ve psiko-sosyal etkileri olan bir olgudur. Bu araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anketle Fırat Tıp Merkezinden toplanan verilere dayanılarak, öncelikle hastane çalışanlarının futbol olgusu ile ilgili görüşleri irdelenmiştir. Hastane çalışanlarının çoğunluğu futbolun abartıldığınıvurgulamışlardır.İkinci olarak futbol takımıtaraftarlığının hastane çalışanlarına etkileri, gündemi meşgul etme, zaman ayırma, moral duruma ve çevreyle ilişkilere etkisi boyutlarıyla incelenmiştir. Bu etkiler cinsiyet, gelir, yaşve eğitim düzeyine göre karşılaştırılmıştır. Yapılan analizde, futbol takımı taraftarlığının kadınlara göre erkek çalışanlarda daha fazla etkili olduğu bulunmuştur. Genel olarak yaşıgenç, gelir ve eğitim düzeyi düşük grupların futbol takımı taraftarlığından daha fazla etkilenme eğiliminde oldukları görülmüştür.
119-137

REFERENCES

References: 

1. Acar M. (2002) Milli Takımın Başarısının Düşündürdükleri: Bu Başarıdan
Çıkarılacak Dersler var mı?(on line) http://www.liberal-dt.org.tr/guncel/Acar/ma_takim.htm
2. Atabeyoğlu S. (2002) Futbol mu İdeoloji mi?(on line)
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/article.php?sid=984
3. Balcıoğlu İ. (2003) Sporun Sosyolojisi ve Psikolojisi. Bilge Yayınları, İstanbul.
4. BostancıM. N. (1999) Futbolun Anlattığı. Düşünen Siyaset 1(2):58-65.
5. Bozdemir M. (1998) Futbol Fanatizminin Sosyolojik Açıdan Tahlili.Marmara
Üniversitesi YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, İstanbul.
6. Doğan İ. (1999) Türk Futbolunda Potansiyel İstanbul Ruhu ve Şiddet. Düşünen
Siyaset1(2):73-86.
7. Erdoğan İ. (2000) Spor, Siyaset ve İdeoloji. (on line)
http://www.media.ankara.edu.tr~erdogan/spor2000.html
8. GümüşS. (2000) Futbol ve Biz.Can Yayınları, İstanbul.
Futbol TakımıTaraftarlığının Hastane ÇalışanlarıÜzerine Etkisi137
9. Kasım S. (2003) Futbol Fanatizmine Psikolojik Bakış. (on line),
http://www.habervitrini.com/dosyalar.asp?/yazar=ozel&sid=1159
10. Kayaoğlu A. G. (2000) Futbol Fanatizmi, Sosyal Kimlik ve Şiddet: Bir Futbol
Takımının Taraftarlarıyla Yapılan Çalışma. Ankara Üniversitesi
YayımlanmamışDoktora Tezi, Ankara.
11. Talimciler A. (1998) Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi. Ege
Üniversitesi YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, İzmir.
12. Talimciler A. (2000) Sosyolojik Açıdan Futbol Fanatizmi.III. Ulusal Sosyoloji
Kongresi. 2-4 Kasım, Eskişehir.
13. Tan M. (1981 ) Toplum Bilimine Giriş. A.Ü.E.F. Yayın No : 97, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com